วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2550

1. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปบนเส้นตรง เวลาผ่านไป 4 วินาที มีความเร็วเป็น 8 เมตร/วินาที

    ถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รถยนต์คันนี้มีความเร่งท่าใด

    1. 2 m/s                                                                   2. 4 m/s

    3. 12m/s                                                                  4.14 m/s

2. เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 30 เมตร  จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง

    400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที

    1. 0.2 m/s                                                                2. 1.0 m/s

    3.1.4 m/s                                                                 4. 2.0 m/s

3. ยิงวัตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีค่าคงที่

 

                               

     1.อัตราเร็ว                                                                 2. ความเร็ว

    3.ความเร็วในแนวดิ่ง                                                4.ความเร็วในแนวระดับ

4. เหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบใช้เวลา 5 วินาที จุกยางเคลื่อนที่   

   ด้วยความเร็วเท่าใด

    1. 0.25 รอบ/วินาที                                                    2. 4 รอบ/วินาที

    3.  5 รอบ/วินาที                                                        4. 10 รอบ/วินาที

5. การเคลื่อนที่ใดที่แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา

    1. การเคลื่อนที่ในแนวตรง                                         2. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่

    3. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์                                4. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

6. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง กราฟในข้อใดแสดงว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

   

 

 

 

7. สนามแม่เหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเคลื่อนแสงนั้น  มีทิศทางตามข้อใด

    1. ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง

    2. ขนานกับสนามไฟฟ้า  แต่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของแสง

    3. ตั้งฉากกับทั้งสนามไฟฟ้าและทิศการเคลื่อนที่ของแสง

    4. ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแต่ขนานกับทิศของการเคลื่อนที่ของแสง

8. โดยปกติเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้  เมื่อนำเข็มทิศมาวางใกล้ๆ  กับกึ่งกลางแท่งแม่เหล็ก

     ที่ตำแหน่งดังรูป  เข็มทิศจะชี้ในลักษณะใด

   

 

9. ลำอนุภาค P และ Q เมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก  B  ที่มีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับกระดาษมีการ

    เบี่ยงเบนดังรูป  ถ้านำอนุภาคทั้งสองไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามฟ้าสม่ำเสมอ  แนวการเคลื่อนที่

    จะเป็นอย่างไร

                           

    1.  เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันในทิศทางตามเส้นสนามไฟฟ้า

    2.  เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกับสนามไฟฟ้า

    3.  เคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค P ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า

    4.  เคลื่อนที่ในทิศตรงข้ามกันโดยอนุภาค Q ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า

10. อนุภาคแอลฟา  อนุภาคบีตา  รังสีแกมมา  เมื่อเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  ข้อใดไม่เกิดการเบน

    1. อนุภาคแอลฟา                                                     2. อนุภาคบีตา

    3. รังสีแกมมา                                                          4. อนุภาคแอลฟาและบีตา

 

 

 

 

 

 

11. วางลวดไว้ในสนามแม่เหล็กดังรูป  เมื่อให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดตัวนำจะเกิดแรงเนื่องจาก

      สนามแม่เหล็กกระทำต่อลวดนี้ในทิศทางใด

 

                                

     1. ไปทางซ้าย (เข้าหา N)                                           2. ไปทางขวา (เข้าหา S)

     3. ลงข้างล่าง                                                              4. ขึ้นด้านบน

12. อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้ากระดาษ  แนวการ

      เคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนเป็นอย่างไร

     1. วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงตัว                 2. เบนไปทางขวา

     3. เบนไปทางซ้าย                                                       4. วิ่งต่อไปเป็นส้นตรงและถอยหลังกลับในที่สุด

13. มนุษย์อวกาศสองคนปฏิบัติการภารกิจบนพื้นผิวดวงจันทร์    สื่อสารกันด้วยวิธีใดสะดวกที่สุด

     1. คลื่นเสียงธรรมดา                                                   2. คลื่นเสียงอัลตราซาวด์

     3. คลื่นวิทยุ                                                                 4. คลื่นโซนาร์

14. เมื่อคลื่นเคลื่อนจากตัวกลางที่หนึ่งไปตังกลางที่สองโดยอัตราเร็วของคลื่นลดลง   ถามว่าสำหรับคลื่น

      ในตัวกลางที่สอง  ข้อความใดถูกต้อง

     1. ความถี่เพิ่มขึ้น                                                        2. ความถี่ลดลง

     3. ความยาวคลื่นมากขึ้น                                            4. ความยาวคลื่นลดลง

15. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรีโมทควบคุมการทำงานของเครื่องโทรทัศน์คือข้อใด

     1. อินฟราเรด                                                             2. ไมโครเวฟ

     3. คลื่นวิทยุ                                                                4. อัลตราไวโอเลต

16. ระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับสมบัติใดตามข้อใด

     1. ความถี่ รูปร่างคลื่น                                                2. รูปร่างคลื่น ความถี่

     3. แอมพลิจูด  ความถี่                                                4. ความถี่  แอมพลิจูด

17. ถ้ากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ  ลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไร

     1. ลูกปิงปองเคลื่อนที่ออกห่างไปมากขึ้น                  2. ลูกปิงปองเคลื่อนที่เข้ามาหา

     3. ลูกปิงปองเคลื่อนที่ขึ้น-ลงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม          4. ลูกปิงปองเคลื่อนที่ไปด้านข้าง

 

 

 

 

 

18. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงงานภาพยนตร์ด้วยวัสดุกลืนเสียง

     1. ลดความถี่ของเสียง                                                2. ลดความดังของเสียง

     3. ลดการสะท้อนของเสียง                                        4. ลดการหักเหของเสียง

19. กิจกรรมการศึกษาที่เปรียบเทียบการสลายกัมมันตรังสีกับการทอดลูกเต๋านั้น  จำนวนลูกเต๋าที่ถูกคัด

      ออกเทียบได้กับปริมาณใด

     1. เวลาครึ่งชีวิต                                                          2. จำนวนนิวเคลียสตั้งต้น

     3.จำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่                                     4. จำนวนนิวเคลียสที่สลาย

20. เครื่องหมายดังรูปแทนอะไร

                                     

      1. เครื่องกำหนดไฟฟ้าโดยกังหันลม                          2. การเตือนว่ามีอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี

      3. การเตือนว่ามีอันตรายจากสารเคมี                         4. เครื่องกำหนดไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์

21. นิวเคลียสของเรเดียม-226 () มีการสลายโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 ตัว และรังสีแกมมา

      ออกมาจะทำให้       กลายเป็นธาตุใด

      1.                                                                   2.    

      3.                                                                               4.    

22. อนุภาคใดในนิวเคลียส      และ     ที่มีจำนวนเท่ากัน

      1. โปรตอน                                                          2. อิเล็กตรอน

      3. นิวตรอน                                                                        4. นิวคลีออน

23. ในธรรมชาติธาตุคาร์บอนมี 3 ไอโซโทป คือ         และ   ข้อใดต่อไปนี้ถูก

      1. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนอิเล็กตรอนต่างกัน

      2. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนโปรตอนต่างกัน

      3. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนนิวตรอนต่างกัน

      4. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนนิวตรอน

24. รังสีใดที่นิยมใช้ในการอาบรังสีผลไม้

      1. รังสีเอกซ์                                                                          2. รังสีแกมมา

      3. รังสีบีตา                                                                           4. รังสีแอลฟา

 

 

 

 

                                 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น