วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

สนามไฟฟ้า

ข้อที่ 1
1.  ข้อที่ 1
1. สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆ คือ
   ก. ศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยระยะทางของจุดนั้น
   ข. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ค. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ง. จำนวนเส้นที่แสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบ

ข้อที่ 2
2. ทรงกลมมีประจุลบ สามารถลอยนิ่งในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีทิศ
   ก.พุ่งขึ้นในแนวดิ่ง 
   ข. พุ่งลงในแนวดิ่ง 
   ค. ตั้งฉากกับทรงกลม 
   ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3
3. ถ้ามีหยดน้ำมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทิศของแรงกระทำต่อหยดน้ำมันขึ้นอยู่กับ
   ก. จำนวนประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน 
   ข. ชนิดของประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน
   ค. ขนาดของความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 
   ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 4
5. ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง
   ก. ไม่เกิดแรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า เมื่ออนุภาคนั้นวางนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก
   ข. อิเล็กตรอนหรือโปรตอน จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมมาในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ต่อเมื่อทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับทิศสนามแม่เหล็กเท่านั้น
   ค. สนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็น เวเบอร์ / ตารางเมตร หรือเทสลา
   ง. เส้นลวดทองแดงวางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำบนเส้นลวดในทิศตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 5
6. แท่งแก้วถูด้วยแพร เกิดประจุไฟฟ้าได้ เพราะ
   ก. การถูทำให้มีประจุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมา 
   ข. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
   ค. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน
   ง. ประจุเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวล

ข้อที่ 6
7. เมื่อนำแท่งแก้วถูกับผ้าไหม จะพบว่าวัตถุทั้งสองกลายเป็นวัตถุที่มีประจุ การที่วัตถุทั้งสองมีประจุได้เนื่องจาก
   ก. ประจุถูกสร้างขึ้น 
   ข. การแยกของประจุ 
   ค. การเสียดสี 
   ง. แรงที่ถูก

ข้อที่ 7
8. ขนาดของสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นโลหะที่มีประจุต่างชนิดกัน จะมีค่าเป็นอย่างไร
   ก. ศูนย์ 
   ข. สม่ำเสมอตลอดบริเวณ
   ค. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุบวก 
   ง. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุลบ

ที่จุดใดๆ คือ
   ก. ศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยระยะทางของจุดนั้น
   ข. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ค. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ง. จำนวนเส้นที่แสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบ

ข้อที่ 2
2. ทรงกลมมีประจุลบ สามารถลอยนิ่งในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีทิศ
   ก.พุ่งขึ้นในแนวดิ่ง 
   ข. พุ่งลงในแนวดิ่ง 
   ค. ตั้งฉากกับทรงกลม 
   ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3
3. ถ้ามีหยดน้ำมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทิศของแรงกระทำต่อหยดน้ำมันขึ้นอยู่กับ
   ก. จำนวนประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน 
   ข. ชนิดของประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน
   ค. ขนาดของความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 
   ง. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 4
5. ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง
   ก. ไม่เกิดแรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า เมื่ออนุภาคนั้นวางนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก
   ข. อิเล็กตรอนหรือโปรตอน จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมมาในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ต่อเมื่อทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับทิศสนามแม่เหล็กเท่านั้น
   ค. สนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็น เวเบอร์ / ตารางเมตร หรือเทสลา
   ง. เส้นลวดทองแดงวางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำบนเส้นลวดในทิศตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก

ข้อที่ 5
6. แท่งแก้วถูด้วยแพร เกิดประจุไฟฟ้าได้ เพราะ
   ก. การถูทำให้มีประจุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมา 
   ข. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
   ค. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน
   ง. ประจุเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวล

ข้อที่ 6
7. เมื่อนำแท่งแก้วถูกับผ้าไหม จะพบว่าวัตถุทั้งสองกลายเป็นวัตถุที่มีประจุ การที่วัตถุทั้งสองมีประจุได้เนื่องจาก
   ก. ประจุถูกสร้างขึ้น 
   ข. การแยกของประจุ 
   ค. การเสียดสี 
   ง. แรงที่ถูก

ข้อที่ 7
8. ขนาดของสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นโลหะที่มีประจุต่างชนิดกัน จะมีค่าเป็นอย่างไร
   ก. ศูนย์ 
   ข. สม่ำเสมอตลอดบริเวณ
   ค. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุบวก 
   ง. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุลบ

ข้อสอบเตรียมทหาร กองทัพเรือ วิทยาศาสตร์ 25471 ) 
การทำฝนเทียมเพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง ต้องใช้สารเคมีชนิดใด
โซเดียมคลอไรด์และคาร์บอนไดรออกไซด์ในสถานะของแข็ง
น้ำแข็งแห้งและโพแทสเซียมคลอไรด์
โซเดียมคลอไรด์
น้ำแข็งแห้งและโซเดียมซัลเฟต

2 ) ในห้อเรียนมีอุณหภูมิ 30^0C มีความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศร้อยละ 60 อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 160 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ในขณะนั้นอากาศมีไอน้ำอยู่เท่าไร
4 กรัม/ลูกบาศก์เมตร
16 กรัม/ลูกบาศก์เมตร
40 กรัม/ลูกบาศก์เมตร
96 กรัม/ลูกบาศก์เมตร

3 ) เหตุใดสาร Chlorofluorocarbons จึงทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
อะตอมของคลอรีนไปทำปฏิกิริยากับโอโซนได้สารประกอบมอนอกไซด์ของคลอรีนและออกซิเจน แล้วจะรวมตัวกับอะตอมของออกซิเจนอิสระเพื่อสร้างออกซิเจนและอะตอมของคลอรีน
สาร Chlorofluorocarbons จะแตกตัวในบรรยากาศชั้นเมโซสเฟียร์ และดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตแทนโอโซน ทำให้โอโซนลดปริมาณลง
อะตอมของคลอรีนไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้สารประกอบมอนอกไซด์ของคลอรีนเพิ่มขึ้น
สาร Chlorofluorocarbons จะแตกตัวในบรรยากาศชั้นไอโนเฟียร์ แล้วรวมตัวกับอะตอมออกซิเจนอิสระเพื่อสร้างออกซิเจนและอะตอมของคลอรีน

4 ) ณ อุณหภูมิ 30^0C อากาศอิ่มตัว 1 ลูกบาศก์เมตร มีจำนวนไอน้ำ 200 กรัม ในวันหนึ่งที่อุณหภูมิเดียวกัน พบว่ามีไอน้ำอยู่ 160 กรัม/ลูกบาศก์เมตร อยากทราบว่าความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่าใด และหมายความว่าอย่างไร
80% อากาศสามารถที่จะรับไอน้ำที่ระเหยจากแหล่งต่างๆ ได้อีก 80%
80% อากาศสามารถที่จะรับไอน้ำที่ระเหยจากแหล่งต่างๆ ได้อีก 20%
20% อากาศสามารถที่จะรับไอน้ำที่ระเหยจากแหล่งต่างๆ ได้อีก 20%
20% อากาศสามารถที่จะรับไอน้ำที่ระเหยจากแหล่งต่างๆ ได้อีก 80%

5 ) มนุษย์อวกาศคนหนึ่งเมื่ออยู่บนโลกหนัก 720 นิวตัน เมื่ออยู่ในอวกาศเขาจะหนักกี่กิโลกรัม และเมื่อชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาจะหนักกี่กิโลกรัม
0 กิโลกรัม และ 73.5 กิโลกรัม
73.5 กิโลกรัม และ 12.24 กิโลกรัม
0 กิโลกรัม และ 0 กิโลกรัม
0 กิโลกรัม และ 12.24 กิโลกรัม

6 ) กาต้มน้ำขนาด 600 W 220 V มีประสิทธิภาพ 80% จะสามารถต้มน้ำ 1 กิโลกรัมที่อุณหภูมิ 20^0C ให้เดือดได้ภายในเวลาเท่าไร (ให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4,200 J/kg • k)
7 นาที
9.65 นาที
10.76 นาที
11.67 นาที

7 ) ถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วทดลองยิงวัตถุในแนวราบ ข้อใดถูกต้อง
เมื่อหมดแรงยิง วัตถุจะตกลงสู่พื้น
วัตถุจะตกลงสู่พื้นทันที
วัตถุจะตกลงสู่พื้นเลย
วัตถุจะไปไกลมากแล้วจึงตก

8 ) แท่งเหล็กร้อนหนักครึ่งกิโลกรัมมีอุณหภูมิ 120^0C ถูกจุ่มลงในน้ำแข็งมวล 200 กรัม อุณหภูมิ 0^0C โดยผสมหลังจากจุ่มแท่งเหล็กลงในน้ำแข็งแล้วมีค่าเท่ากับ 80^0C อยากทราบว่าแท่งเหล็กแท่งนี้มีความร้อนความจุจำเพาะเท่ากับเท่าไร
1.5 แคลอรี / กรัม • ^0C
2.6 แคลอรี / กรัม • ^0C
1.6 แคลอรี / กรัม • ^0C
2.5 แคลอรี / กรัม • ^0C

9 ) เครื่องปรับอากาศในบ้านเครื่องหนึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า 33 ยูนิต เมื่อใช้กับไฟฟ้าที่มีกระแส 10 แอมแปร์ ความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์ จงหาว่าเวลาในการเปิดเครื่องปรับอากาศนี้นานกี่ชั่วโมง
16 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง
14 ชั่วโมง
13 ชั่วโมง

10 ) แบตเตอรี่เครื่องหนึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ความต้านทานภายในน้อยมากต่อกับความต้านทานภายนอกซึ่งประกอบกันดังรูป ถ้าศักย์ไฟฟ้าที่จุด A เท่ากับศักย์ไฟฟ้าที่จุด B จงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน 3 โอห์มว่ามีค่าเท่ากับเท่าไร 44001
1/3 แอมแปร์
2/3 แอมแปร์
4/3 แอมแปร์
7/3 แอมแปร์

11 ) กาต้มน้ำมีความต้านทานของขดลวดความร้อน 88 โอห์ม และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้สูงสุด 2.5 แอมแปร์ จะใช้ความต่างศักย์เท่าไร และกาต้มน้ำร้อนได้รับกำลังไฟฟ้าเท่าไร
25 โวลต์ 62.5 วัตต์
55 โวลต์ 137.5 วัตต์
110 โวลต์ 275 วัตต์
220 โวลต์ 550 วัตต์

12 ) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หลอดที่ใช้ทั่วไปกับหลอดฟลูออเรสเซนต์
การใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำเป็นต้องมีแบลลัสต์เพื่อทำหนี้ที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติในขณะที่หลอดยังไม่ติด
การใช้งานหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หลอดคุ้มค่ากว่าในระยะยาว เนื่องจากไม่จำเป็นต้องต่อวงจรเข้ากับอุปกรณ์ประกอบอื่นเหมือนฟลูออเรสเซนต์
ภายในหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หลอดเป็นสุญญากาศเพื่อช่วยให้ทังสเตนที่ได้รับความร้อนไม่ระเหิดไปจับผิวที่หลอดไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้หลอดไฟฟ้าดำ
หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หลอดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนและเป็นพลังงานแสง

13 ) ลวดอะลูมิเนียมเส้นหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร มีค่าความต้านทานเป็น 10^{10} เท่าของสภาพต้านทานตัวนำยกกำลังสอง อยากทราบว่าลวดอะลูมิเนียมเส้นนี้มีค่าความต้านทานและค่าสภาพต้านทานตัวนำเป็นเท่าไร
R = 4.16 โอห์ม , p = 2.04 x 10^{-5} โอห์ม – เซนติเมตร
R = 5.15 โอห์ม , p = 2.04 x 10^{-5} โอห์ม – เซนติเมตร
R = 4.16 โอห์ม , p = 3.04 x 10^{-5} โอห์ม – เซนติเมตร
R = 5.15 โอห์ม , p = 3.04 x 10^{-5} โอห์ม – เซนติเมตร

14 ) บ้านหลังนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์ 220 โวลต์ โดยมีความต้านทานดังนี้ เครื่องปรับอากาศ 40 โอห์ม จำนวน 2 เครื่อง ตู้เย็น 100 โอห์ม จำนวน 2 ตู้ หม้อหุงข้าว 55 โอห์ม จำนวน 2 ใบ โทรทัศน์ 140 โอห์ม จำนวน 1 เครื่อง ควรจะเลือกใช้ฟิวส์ขนาดเท่าไร
20 แอมแปร์
22 แอมแปร์
24 แอมแปร์
26 แอมแปร์

15 ) สายไฟเส้นหนึ่งทำมาจากลวดทองแดง ซึ่งมีค่าสภาพความต้านทาน (p) 1.72 x 10^{-8} โอห์ม – เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 4.0 แอมแปร์ จงหาว่ามีความร้อนเกิดขึ้นในสายไฟฟ้าด้วยอัตราเม่าไร
5.504 J/s
6.450 J/s
7.504 J/s
7.450 J/s

16 ) ถ้านำลวดความต้านทาน 100 โอห์ม ในวงจรมารีดให้ยาวขึ้นและมีรัศมีหน้าตัดลดลง 1/5 เท่า เสร็จแล้วตัดออกมายาว 96% ของความยาวเดิม หลังจากนั้นนำไปต่อในวงจร กระแสผ่านจุด A และจุด B จะเป็นอย่างไร 44000
ลดลงจากเดิม 0.05 แอมแปร์
เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.05 แอมแปร์
ลดลงจากเดิม 0.01 แอมแปร์
เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.01 แอมแปร์

17 ) อัตราส่วนความต้านทาน R_1 : R_2 : R_3 : R_4 : R_5 คือ 1 : 2 : 3 : 4 : 5 ถ้า R_2 มีขนาดเท่ากับ 4 โอห์ม จงเปรียบเทียบอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้า V_1 กับV_244002
1 : 2
2 : 1
3 : 4
4 : 3

18 ) เซลล์ไฟฟ้าจำนวนหนึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเซลล์ละ 4 V ถ้านำมาต่ออนุกรมกัน แล้วต่ออุนกรมกับแรงต้านทานภายนอกขนาด 2 Ω จะวัดกระแสผ่านความตานทานนั้นได้ 2 A แต่ถ้านำมาต่อกันแบบขนาน แล้งต่ออนุกรมกับความต้านทานดังกล่าวกระแสที่จุดเดิมจะเหลือเพียง 1.6 A จงคำนวณหาจำนวนเซลล์และความต้านทานภายในของแต่ละเซลล์
1 เซลล์ เซลล์ละ 0 Ω
1 เซลล์ เซลล์ละ 1 Ω
1 เซลล์ เซลล์ละ 2 Ω
2 เซลล์ เซลล์ละ 1 Ω

19 ) บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ เตาไฟฟ้าขนาด 750 วัตต์ 1 เตา ตู้เย็นขนาด 250 วัตต์ 1 เครื่อง เตารีดขนาด 750 วัตต์ 1 เครื่อง เครื่องเล่นวิทยุและโทรทัศน์รวม 250 วัตต์ 1 ชุด หม้อหุงขาวขนาด 990 วัตต์ 1 ใบ เครื่องซักผ้าขนาด 200 วัตต์ 1 เครื่อง และหลอดไฟฟ้าแสงสว่างรวม 500 วัตต์ ถ้าขนาดฟิวส์ที่มีขายตามท้องตลาด คือ 5 , 10 , 15 , 20 และ 30 แอมแปร์ บ้านหลังนี้จะมีฟิวส์รวมขนาดอย่างต่ำกี่แอมแปร์จึงจะสามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมกันได้
10 แอมแปร์
15 แอมแปร์
20 แอมแปร์
30 แอมแปร์

20 ) ชายคนหนึ่งได้ทำการทดลองหาจุดเดือดของน้ำ ณ สถานที่ 2 แห่ง คือ บนยอดเขาและบนหุบเหว ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
น้ำบนยอดเขาเดือดที่อุณหภูมิ 105^0C
น้ำบนยอดเขาเดือดที่อุณหภูมิ 97^0C
น้ำในหุบเหวเดือดที่อุณหภูมิ 97^0C
น้ำในหุบเหวเดือดที่อุณหภูมิ 100^0C

21 ) ในบริเวณขั้วโลก เราเห็นน้ำแข็งลอยได้เนื่องจากสาเหตุใด
ในบริเวณขั้วโลกมีค่าแรงโน้มถ่วงของโลกน้อยกว่าบริเวณอื่นบนโลก
น้ำแข็งที่มีมวลเท่ากับน้ำทะเลมีปริมาตรน้อยกว่าน้อยน้ำทะเล
น้ำทะเลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแข็ง
ถูกทุกข้อ

22 ) หากนักเรียนเป็นเจ้าของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตน้ำอัดลม นักเรียนจะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำโดยการกำจัดนำเสียจากโรงงานให้ถูกวิธีอย่างไร ก. ทิ้งให้ตกตะกอน ข. เติมออกซิเจนให้พอกับความต้องการของจุลินทรีย์ ค. ใช้กังหันหมุนตีน้ำในถังให้กระจายออก ง. นำน้ำเสียผสมกับสารเคมีจำพวกฟอสฟอรัสและยูเรีย จ. นำน้ำเสียไปยังถังพัก
ก. ข. ค. ง. จ.
ค. ง. ข. จ. ก.
จ. ข. ง. ค. ก.
ข. ง. จ. ก. ค.

23 ) แคลอรีมิเตอร์มวล 200 กรัม มีความจุความร้อนจำเพาะ 0.2 แคลอรี/กรัม • ^0C มีน้ำบรรจุอยู่ 100 กรัม อุณหภูมิ 20 ^0C และแท่งคนซึ่งมีวัสดุชนิดเดียวกันกับแคลอรีมิเตอร์มีมวล 50 กรัม บรรจุอยู่ ต่อมานำโลหะชนิดหนึ่งมวล 400 กรัม อุณหภูมิ 100^0C ใส่ลงในมิเตอร์แล้วคนด้วยแท่งคนจนอุณหภูมิสุดท้ายเป็น 25^0C จงหาค่าความจุความร้อนจำเพาะของโลหะชนิดนี้(ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1 แคลอรี/กรัม• ^0C )
0.110 แคลอรี/กรัม •^0C
0.092 แคลอรี/กรัม •^0C
0.025 แคลอรี/กรัม •^0C
0.055 แคลอรี/กรัม •^0C

24 ) กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใบหนึ่งกับไฟ 220โวลต์ สามารถต้มน้ำ 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 30 ^0C ให้เดือดในเวลา 7 นาที อยากทราบว่ากระติกน้ำร้อนไฟฟ้าใบนี้มีความต้านทานของขดลวดความร้อนกี่โอห์ม (1แคลอรี เท่ากับ 4.2 จูล)
50.7 โอห์ม
69.1 โอห์ม
72.6 โอห์ม
89.5 โอห์ม

25 ) ต้มน้ำปริมาณ 200 กรัม ด้วยตะเกียงน้ำมันก๊าดจากอุณหภูมิ 15 ^0C เป็น 75 ^0C โดยความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของตะเกียงเท่ากับ 6,000 แคลอรี/กรัม น้ำได้รับความร้อนจากตะเกียง 70% อยากทราบว่าจะสิ้นเปลืองน้ำมันก๊าดกี่กรัม
2 กรัม
1.4 กรัม
3.2 กรัม
4 กรัม
ไม่มีคำตอบ

26 ) คานอันหนึ่งมีน้ำหนักสม่ำเสมอยาว 1 เมตร วางอยู่บนที่รองรับบนจุด ง ดังรูป และมีวัตถุหนัก 10, 20 และ 30 นิวตัน ที่จุด ก, ข, และ ค ตามลำดับ ร้อยเชือกผ่านรอก 2 ตัว โดยปลายเชือกด้านหนึ่งผูกติดกับวัตถุหนัก 20 นิวตัน และอีกปลายหนึ่งผูกตรึงติดกับเพดานดังรูป จะต้องจัดแขวนรอกให้จุด จ อยู่ในตำแหน่งใดคานจึงจะอยู่ในแนวระดับ 44003
25 เซนติเมตร
35 เซนติเมตร
85 เซนติเมตร
90 เซนติเมตร

27 ) เรือสำรวจทำแผนที่ทางทะเลลำหนึ่งได้ส่งคลื่นอัลตราโซนิกส์จากเรือสู่ก้นทะเล พบว่าคลื่นสะท้อนกลับมาถึงเรือ หลังจากนั้น 0.4 วินาที กำหนดอัตราเร็วในน้ำเท่ากับ 1,540 เมตร/วินาที อยากทราบว่าทะเลตรงนั้นลึกกี่เมตร
154 เมตร
308 เมตร
462 เมตร
616 เมตร

28 ) หม้อแปลงตัวหนึ่งมีจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิเป็น 1,100 รอบ มีจำนวนลวดของทุติยภูมิเท่ากับ 100 รอบ และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1.2 แอมแปร์ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง ก. หม้อแปลงนี้เป็นหม้อแปลงลง ข. กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกเท่ากับ 13.2 แอมแปร์ ค. ถ้าศักย์ไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิเท่ากับ 220 โวลต์ แสดงว่า ศักย์ไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ เท่ากับ 110 โวลต์ ง. ไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ค. และ ง.
ถูกทุกข้อ

29 ) เรือยกพลขึ้นบกลำหนึ่งบรรทุกยุทโธปกรณ์หนัก 2 x 10^5 กิโลกรัม มีปริมาตรส่วนที่จมน้ำขณะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา 200 ลูกบาศก์เมตร เมื่อเรือแล่นออกจากทะเลสามารถบรรทุกยุทโธปกรณ์ได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไร ถ้าต้องการให้ระดับนำข้างเรืออยู่ที่ระดับเดิม กำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำทะเลเท่ากับ 1.02 x 10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนาแน่นในน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเท่ากับ 1.00 x 10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2,000 กิโลกรัม
102,000 กิโลกรัม
4,000 กิโลกรัม
204,000 กิโลกรัม

30 ) ถ้าอัตราส่วนของความยาวคลื่นเสียงของคนต่อนกเป็น 2 : 5 และความถี่ที่นกได้ยินคือ 2,200 Hz อยากทราบว่าความถี่ที่คนได้ยิน ความยาวคลื่นเสียงของคน และความยาวคลื่นเสียงของนกมีค่าเท่าไร
5,500 Hz 0.05 เมตร 0.16 เมตร
5,500 Hz 0.06 เมตร 0.14 เมตร
5,500 Hz 0.06 เมตร 0.15 เมตร
5,500 Hz 0.04 เมตร 0.15 เมตร

31 ) ต้องออกแรงขนาดเท่าใดเพื่อที่จะดันกล่องใส่อุปกรณ์ปรักอบฉากหนัก 35 กิโลกรัม ขึ้นชั้นว่าของตามรูปโดยที่กล่องดังกล่าวไม่ลื่นไถลลงมา (กำหนดค่า g = 9.8 เมตร/วินาที^244004
121.92 นิวตัน
131.92 นิวตัน
141.92 นิวตัน
151.92 นิวตัน

32 ) หีบใบหนึ่งมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง คือ 5 x 12 x 4 ลูกบาศก์เมตร กำลังลอยอยู่ในถังน้ำจืดโดยจมลงไปครึ่งหนึ่งพอดี ถ้านำน้ำทะเลความหนาแน่น 1,200 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร มาเติมลงในถังน้ำอีก 84,000 กิโลกรัม หีบจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำลึกเท่าไร (ถังกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เมตร มีนำลึก 10 เมตร)
1.681 เมตร
1.781 เมตร
1.881 เมตร
1.991 เมตร

33 ) วัตถุมวล M_1 , M_2 และ M_3 ส่วนรอกและคานไม่คิดนำหนักอยู่ในสภาวะสมดุล ดังรูปถ้ามวล M_1 = 80 กรัม มีปริมาตร 40 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาค่ามวล M_2 และ M_3 44005
M_2 = 40 กรัม และ M_3 = 80 กรัม
M_2 = 80 กรัม และ M_3 = 40 กรัม
M_2 = 40 กรัม และ M_3 = 60 กรัม
M_2 = 80 กรัม และ M_3 = 60 กรัม

34 ) ร้านค้าแห่งหนึ่งต้องการโชว์สินค้าหน้าร้านโดยการแขวนสินค้าบนคานยาว 6 เมตร สินค้าชิ้นแรกหนัก 120 นิวตัน แขวนไว้ที่ปลายซ้ายสุดของคาน สินค้าชิ้นที่สองหนัก 300 นิวตัน แขวนที่ปลายขวาสุดของคาน แล้วนำไปวางบนจุดรองรับสองจุดซึ่งอยู่ในแนวระดับ จุดแรกห่างจากปลายซ้ายเท่ากับ 2 เมตร ส่วนจุดที่สองห่างจากปลายขวาเท่ากับ 1 เมตร จงหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับทั้งสอง
จุดแรก 120 นิวตัน จุดที่สอง 300 นิตัน
จุดแรก 110 นิวตัน จุดที่สอง 310 นิตัน
จุดแรก 100 นิวตัน จุดที่สอง 320 นิตัน
จุดแรก 90 นิวตัน จุดที่สอง 330 นิตัน

35 ) น้ำ 500 กรัม มีอุณหภูมิ 30 ^0C ถูกต้มจนกลายเป็นไอ 250 กรัม จงหาว่าจะต้องใช้พลังงานความร้อนทั้งหมดเท่าไร (กำหนดให้น้ำมีค่าความร้อนความจุจำเพาะ เท่ากับ 1 แคลอรี/กรัม • ^0C และค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอเท่ากับ 540 แคลอรี/กรัม)
35,000 แคลอรี
70,000 แคลอรี
135,000 แคลอรี
170,000 แคลอรี

36 ) วัตถุมีความสูง 10 เซนติเมตร ถูกว่างอยู่หน้ากระจกนูนที่มีความยาวโฟกัส 30 เซนติเมตร ที่ระยะ 40 เซนติเมตร ภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไร
ภาพจริงอยู่หลังกระจก 17.14 เซนติเมตร
ภาพเสมือนอยู่หลังกระจก 17.14 เซนติเมตร
ภาพจริงอยู่หลังกระจก 34.28 เซนติเมตร
ภาพเสมือนอยู่หลังกระจก 34.28 เซนติเมตร

37 ) ถ้าใช้เวลา 5 นาที รอจนน้ำแข็ง 0 ^0C กลายเป็นน้ำ 0 ^0C หมด หลังจากนั้นใช้เวลา 10 นาที ในการต้มจนเดือด 100 ^0C จงคำนวณหาค่าความร้อนแฝงของน้ำแข็ง (1 แคลอรี 4.2 จูล และความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำ 1 แคลอรี/กรัม • ^0C )
2.0 x 10^5 จูล/กิโลกรัม
2.10 x 10^5 จูล/กิโลกรัม
2.15 x 10^5 จูล/กิโลกรัม
2.20 x 10^5 จูล/กิโลกรัม

38 ) บริษัทแห่งหนึ่งเมื่อเปิดไฟขนาด 220 โวลต์ 55 วัตต์ ที่ต่อกันแบบขนานจำนวน 65 ดวงพร้อมกัน ปรากฏว่าฟิวส์ขนาด 15 แอมแปร์ ขาดทันที จึงนำฟิวส์ขนาด 10 แอมแปร์ มาเปลี่ยนและเปิดไฟเพียง 35 ดวง ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด อยากทราบว่าสามรถเปิดไฟเพิ่มได้อีกสูงสุดจำนวนกี่ดวง
5 หลอด
15 หลอด
40 หลอด
50 หลอด

39 ) FAO กล่าวว่า คนเราต้องการพลังงานเฉลี่ยวันละ 2,800 กิโลแคลอรี เท่ากับปริมาณคาร์โบไฮเดรตหนักกี่กรัม
100 กรัม
500 กรัม
700 กรัม
1,000 กรัม

40 ) หากพ่อแม่มีลักษณะปกติ แต่แม่มียีนที่เป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลีย โอกาสที่จะได้ลูกชายเป็นโรคฮีโมฟิเลียมีร้อยละเท่าใด
ไม่มี
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75

41 ) แก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมในข้อใด
วอเตอร์แก๊สผสมกับน้ำมันเบนซิน
น้ำมันเบนซินผสมกับเอทานอล
แอลกอฮอล์และน้ำกับน้ำมันดีเซล
น้ำมันดีเซลผสมกับแก๊สชีวภาพ

42 ) ระดับน้ำใต้ดินมีระดับความลึกแตกต่างกัน ขึ้นกับปริมาณฝนที่ตกและลักษณะทางภูมิศาสตร์ ข้อใดเป็นความหมายของนำใต้ดิน
ระดับน้ำต่ำสุดของชั้นดินที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ
ระดับน้ำที่ลึกที่สุดของทะเลและมหาสมุทร
ระดับสูงสุดที่ชั้นดินที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ
ระดับน้ำใต้ชั้นหิน

43 ) ปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นผลกระทบที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นแก๊สส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดชั้นเรือนกระจกคือแก๊สชนิดใด
แก๊สโอโซน (O_3 )
แก๊สมีเทน (CH_4 )
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2 )
แก๊สไฮโดรเจน (H_2 )

44 ) นำเป็นส่วนประกอบที่พบมากที่สุดในร่างกาย ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
น้ำช่วยลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายแต่ไม่ช่วยลำเลียงของเสียออกจากร่างกาย
ผู้ที่มีรูปร่างสูงและมีค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำในร่างกายคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ที่มีรูปร่างเล็กกว่า
น้ำเป็นตัวกลางในปฏิกิริยาต่างๆ ในร่างกาย
น้ำมีความจุความร้อนต่ำ จึงช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ได้

45 ) ปฏิกิริยาของกรดและเบสกับโลหะจากสมการเคมีในข้อใดต่อไปนี้ สารตั้งต้นไม่ทำปฏิกิริยากัน
2Al + 2NaOH + H_2O   rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2
Zn + H_2SO_4  rightarrow ZnSO_4 + H_2
Fe +H_2SO_4   rightarrow FeSO_4 +H_2
Mg + 2NaOH   rightarrow Na_2MgO_2 + H_2

46 ) มีเทน (CH_4) เป็นองค์ประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติ แต่ละอะตอมของธาตุคาร์บอนหนักเป็น 12 เท่าของไฮโดรเจนอะตอม จงหามวลเป็นร้อยละไฮโดรเจนของมีเทน
4
16
25
75

47 ) a, b, และ d เป็นของเหลวเนื้อเดียวใส ไม่มีสี เมื่อนำมาผสมกันในอัตราส่วน 1 : 1 ซึ่งรวมเป็นเนื้อเดียวกันของ a กับ b, a กับ d และ b กับ d ไปกลั่น แล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาได้กราฟดังรูป 44008 จากข้อสรุปต่อไปนี้ ข้อใดผิด ก. a และ b เป็นสารละลายชนิดเดียวกัน ข. a และ d เป็นสารบริสุทธิ์ต่างชนิดกัน ค. b และ d เป็นสารบริสุทธิ์ชนิดเดียวกัน ง. b และ c เป็นสารละลายต่างชนิดกัน
ก. และ ข.
ก. และ ง.
ข. และ ค.
ค. และ ง.

48 ) ต้องการดองเค็มมะม่วงด้วยน้ำเกลือความเข้มข้น 15.5% โดยมวล จะต้องใช้เกลือแกงกี่กรัมมาละลายในน้ำให้เป็นสารละลายน้ำเกลือ 800 กรัม
15.5 กรัม
23.5 กรัม
124 กรัม
155 กรัม

49 ) ปุ๋ยถุงหนึ่งที่ข้างถุงระบุสูตรไว้ว่า 20 - 15 - 0 แต่เมื่อนำไปวิเคราะห์ปรากฏว่าเป็น 5 - 15 - 0 อยากทราบว่าปุ๋ยถุงนี้จัดเป็นปุ๋ยชนิดใด
ปุ๋ยเชิงเดี่ยว
ปุ๋ยปลอม
ปุ๋ยเชิงผสม
ปุ๋ยด้อยมาตรฐาน

50 ) รถยนต์มวล M กิโลกรัม แล่นด้วยความเร็ว V เมตร/วินาที พุ่งชนกำแพงแล้วหยุดนิ่งในเวลา t วินาที ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
โมเมนตัมของรถเพิ่มขึ้น frac {1}{2} MV^2 และแรงกระทบต่อตัวรถเท่ากับfrac {1}{2} frac {MV^2}{t} นิวตัน
โมเมนตัมของรถลดลง frac {1}{2} MV^2 และแรงกระทบต่อตัวรถเท่ากับfrac {MV^2}{t} นิวตัน
โมเมนตัมของรถลดลง MV และแรงกระทบต่อตัวรถเท่ากับfrac {MV}{t}
โมเมนตัมของรถลดลง frac {MV}{t} และแรงกระทบต่อตัวรถเท่ากับ frac {2MV}{t} นิวตัน