วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ข้อใดกล่าวถึงประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

http://www.pkc.ac.th/social/outquest/s33101.html

ข้อใดกล่าวถึงประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง การศึกษากำเนิดโลก การศึกษาความเป็นมาของไดโนเสาร์ การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตของมนุษย์ การศึกษาความเป็นมาของเทือก
ข้อที่ 2)สิ่งใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของประวัติศาสตร์ เวลา ตำนาน หลักฐาน พงศาวดาร

ข้อที่ 3)การทำความเข้าใจและอธิบายเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ ได้อย่างถูกต้องในมิติของเวลาและสถานที่ ข้อความนี้หมายถึงสิ่งใด คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ 4)โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งจัดเป็นหลักฐานประเภทใด หลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 5)อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดเป็นหลักฐานประเภทใด หลักฐานชั้นต้น หลักฐานชั้นรอง หลักฐานประวัติศาสตร์ หลักฐานที่เป็นเอกสาร


ข้อที่ 6)การแบ่งยุคสมัยในสังคมมนุษย์ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเรื่องราวในสังคม ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ ศิลาจารึกและพงศาวดาร

ข้อที่ 7)สมัยที่อยู่ระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์เรียกว่าสมัยใด สมัยประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยกึ่งประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ

ข้อที่ 8)นักวิชาการทางมนุษย์วิทยาและสังคมวิทยาแบ่งสังคมมนุษย์ออกเป็นกี่ยุค 2 ยุค 3 ยุค 4 ยุค 5 ยุค

ข้อที่ 9)ข้อใดเป็นความหมายของวิธีการทางประวัติสาสตร์ กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากพงศาวดารต่างๆ การฟังเรื่องราวต่างๆนำมาคิดแล้วค่อยตัดสินใจ ไม่มีข้อใดถูก
ข้อที่ 10)ก่อนที่จะลงมือศึกษาเรื่องราวต่างๆในอดีตจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก นำเสนอเรื่องราว กำหนดเรื่องที่จะศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ค้นหาและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น