วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554

Re: แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 4)
วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
1. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เรียกว่า
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ค่านิยม
2. ข้อใดคือวัฒนธรรมไทย
ก. การเคารพพระสงฆ์
ข. สงกรานต์
ค. ฮีตสิบสอง
ง. การไหลเรื่อไฟ
3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค์
ประดิษฐ์ หมายถึงกราบใคร
ก. กราบเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
ข. กราบพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า
ค. กราบพระสงฆ์ตัวแทนพระพุทธเจ้า
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
4. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านให้ไหว้โดยให้ปลาย
นิ้วมือจรดตีนผม
ข. ผู้ชายให้ถวายของให้พระต่อมือพระสงฆ์
โดยตรงและคุกเข่ากราบไม่แบมือครั้งเดียว
ค. การตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อน
ง. ผู้หญิงไปหาพระต้องนั่งพับเพียบให้เรียบ
ร้อย ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับพระสงฆ์
5. เป็นครูควรมีมารยาททางใจ โดยนำหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 มายึดและปฏิบัติ
ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค์
ง. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
6. ข้อใดคือมารยาททางใจที่ถูกต้อง
ก. ในงานมงคลควรแสดงสีหน้าเบิกบาน
สดชื่นอยู่เสมอ
ข. การไปเยี่ยมคนป่วยควรใช้คำพูดที่อ่อน
โยนปลอบใจผู้ป่วย
ค. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวน
ความรื่นเริงเอาไว้
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดเป็นมารยาททางกายที่ไม่เหมาะสม
ก. ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่กับพื้นให้นั่งพับ
เพียบ หันหน้าไปหาผู้ใหญ่ในลักษณะ
เงยหน้า
ข. ไม่ถือวิสาสะใช้หรือรับประทานของ
ที่เขาจัดไว้สำหรับผู้อื่นโดยเฉพาะ
ค. ล้วง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจำเป็น
ง. เห็นของผู้ใหญ่ตก หรืออาจจะเสียหาย
โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ควรจะบอก
8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยู่ในฐานะที่
อาวุโสกว่า
ก. พนมมือระดับอก
ข. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง
ค. พนมมือระดับอก ก้มศรีษะเล็กน้อย
ง. พนมมือระดับอกและพยักหน้าเล็กน้อย
9. หากเราจะผ่านผู้คนมากๆและมีผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่
กับพื้นควรใช้วิธีการใด
ก. เดินก้มหน้า
ข. เดินย่อตัว
ค. หมอบ
ง. คลาน
􀀉 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย: สอบครูดอทคอม
14
10. เมื่อใดควรยืนตรง
ก. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผ่านหน้า
ข. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
มาถึงบริเวณพิธี
ค. เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ง. ถูกทุกข้อ
11. ข้อใดคือมารยาทแบบสากลทางกายแสดงการ
ทักทาย
ก. การยิ้ม
ข. การไหว้
ค. การคำนับ
ง. การจับมือ
12. ข้อใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารที่
ไม่ถูกต้อง
ก. ให้ผู้อาวุโสรับประทานก่อนเราจึงรับ
ประทาน
ข. ไม่ท้าวศอกบนโต๊ะอาหาร และนั่งตัวตรง
ค. แตะต้องหรือหยิบอาหารให้ผู้อาวุโสกว่า
ตามสมควร
ง. ควรถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย
13. มารยาทในการใช้วาจาที่ถูกต้องได้แก่ข้อใด
ก. ต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ ยุยงส่อเสียดให้ผู้อื่น
แตกร้าว
ข. ไม่พูดเสียงดังเกินไปหรือพูดพลางหัวเราะ
พลาง
ค. รู้จักพูดให้ผู้ฟังพอใจและเป็นนักฟังที่สนใจ
ง. ถูกทุกข้อ
14. "ฮีตสิบสอง" จัดไว้ในข้อใด
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ประเพณี
ค. ความเชื่อ
ง. ค่านิยม
15. เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวเป็นประเพณี
ท้องถิ่นของจังหวัดใด
ก. กาฬสินธุ์
ข. มหาสารคาม
ค. ขอนแก่น
ง. อุดรธานี
16. ประเพณีไหลเรื่อไฟของจังหวัดนครพนม เป็น
ประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของประเทศใด
ก. จีน
ข. อินเดีย
ค. เนปาล
ง. อียีป
17. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งของจังหวัดบุรีรัมย์
จัดในเดือนใด
ก. ธันวาคม
ข. มกราคม
ค. เมษายน
ง. กรกฏาคม
18. ประเพณีบวชลูกแก้วนิยมจัดในภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
19. ประเพณีท้องถิ่นที่นิยมจัดทุกภาคของไทย
ก. บวชนาค
ข. สงกรานต์
ค. ลอยกระทง
ง. ถูกทุกข้อ
􀀉 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย: สอบครูดอทคอม
15
20. หากจะรักษาประเพณีไทยโดยการทำบุญ ควร
ปฏิบัติตามข้อใด
ก. การให้ทาน
ข. การรักษาศีล
ค. ภาวนา
ง. ถูกทุกข้อ
21.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงาน
ก. ขึ้นหอ
ข. สู่ขวัญ
ค. ขันหมาก
ง. หมั้น
22." ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร" สัมพันธ์
กับประเพณีใด
ก. แต่งงาน
ข. บวช
ค. ลอยกระทง
ง. สงกรานต์
23. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญมักพบอยู่ทุกจังหวัดทั้ง
ภาคเหนือและอีสาน คำว่า "บายศรี"หมายถึงสิ่งใด
ก. ดอกไม้
ข. พาน
ค. ข้าว
ง. ด้ายขาว
24. ความเชื่อตามประเพณีบุญป้องไฟสัมพันธ์กับ
อาชีพใด
ก. ค้าขาย
ข. ทำนา
ค. อุตสาหกรรม
ง. ทุกอาชีพที่กล่าว
25. ประเพณีผีตาโขนเป็นของจังหวัดใด
ก. ลำปาง
ข. พะเยา
ค. อุบลราชธานี
ง. เลย
26. "วันเนา" ของประเพณีสงกรานต์ตรงกับวันใด
ก. 12 เมษายน
ข. 13 เมษายน
ค. 14 เมษายน
ง. 15 เมษายน
27.เหล้า ต้นกล้วย ต้นอ้อย จัดอยู่ในส่วนใดของ
ประเพณีแต่งงาน
ก. ค่าดอง
ข. สู่ขวัญ
ค. ขันหมากเอก
ง. ขันหมากโท
28. ประเพณีชักพระหรือลากพระมักนิยมจัดใน
ภูมิภาคใด
ก. ภาคเหนือ
ข. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคใต้
29. ประเพณีอุ้มน้ำดำพระเป็นของจังหวัดใด
ก. ตาก
ข. เพชรบูรณ์
ค. ปัตตานี
ง. นครศรีธรรมราช
30. ประเพณีท้องถิ่นต่อไปนี้ข้อใดต่างจากกลุ่ม
ก. สู่ข้าวขวัญ
ข. ก่อพระเจดีย์ทราย
ค. ทอดกฐิน
ง. บุญเบิกฟ้า

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

1. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เรียกว่า
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. วัฒนธรรม
ง. ค่านิยม


2. ข้อใดคือวัฒนธรรมไทย
ก. การเคารพพระสงฆ์
ข. สงกรานต์
ค. ฮีตสิบสอง
ง. การไหลเรื่อไฟ


3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค์
ประดิษฐ์ หมายถึงกราบใคร
ก. กราบเพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
ข. กราบพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า
ค. กราบพระสงฆ์ตัวแทนพระพุทธเจ้า
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


4. ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่านให้ไหว้โดยให้ปลาย
นิ้วมือจรดตีนผม
ข. ผู้ชายให้ถวายของให้พระต่อมือพระสงฆ์
โดยตรงและคุกเข่ากราบไม่แบมือครั้งเดียว
ค. การตักบาตรควรถอดรองเท้าก่อน
ง. ผู้หญิงไปหาพระต้องนั่งพับเพียบให้เรียบ
ร้อย ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับพระสงฆ์


5. เป็นครูควรมีมารยาททางใจ โดยนำหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 มายึดและปฏิบัติ
ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ค. ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค์
ง. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ


6. ข้อใดคือมารยาททางใจที่ถูกต้อง
ก. ในงานมงคลควรแสดงสีหน้าเบิกบาน
สดชื่นอยู่เสมอ
ข. การไปเยี่ยมคนป่วยควรใช้คำพูดที่อ่อน
โยนปลอบใจผู้ป่วย
ค. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวน
ความรื่นเริงเอาไว้
ง. ถูกทุกข้อ


7. ข้อใดเป็นมารยาททางกายที่ไม่เหมาะสม
ก. ถ้านั่งต่อหน้าผู้ใหญ่กับพื้นให้นั่งพับ
เพียบ หันหน้าไปหาผู้ใหญ่ในลักษณะ
เงยหน้า
ข. ไม่ถือวิสาสะใช้หรือรับประทานของ
ที่เขาจัดไว้สำหรับผู้อื่นโดยเฉพาะ
ค. ล้วง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจำเป็น
ง. เห็นของผู้ใหญ่ตก หรืออาจจะเสียหาย
โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ควรจะบอก


8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยู่ในฐานะที่
อาวุโสกว่า
ก. พนมมือระดับอก
ข. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง
ค. พนมมือระดับอก ก้มศรีษะเล็กน้อย
ง. พนมมือระดับอกและพยักหน้าเล็กน้อย


9. หากเราจะผ่านผู้คนมากๆและมีผู้ที่อาวุโสนั่งอยู่
กับพื้นควรใช้วิธีการใด
ก. เดินก้มหน้า
ข. เดินย่อตัว
ค. หมอบ
ง. คลาน


10. เมื่อใดควรยืนตรง
ก. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผ่านหน้า
ข. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
มาถึงบริเวณพิธี
ค. เมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ง. ถูกทุกข้อ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

เรื่องราวสุดประทับใจ เสียดายแน่หากไม่ได้อ่าน

ภูมิ ภูมิ.....ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสียงเรียกของแม่ดังลงมาจากข้างล่าง
ลงมาหาแม่หน่อยซิลูก
"อะไรหนอ...." ภูมิรำพึงรำพันในใจ ก่อนจะรีบวิ่งลงไปยังใต้ถุนบ้าน
ในสมองพร่ำคิดว่า มันต้องมีอะไรซักอย่างแน่นอน
ไม่งั้นแม่คงไม่เรียกภูมิให้ไปหา ด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ชัดและเจนมาก


http://my.dek-d.com/pallnarak/blog/?blog_id=10125446


โหวตให้ด้วยนะครับ
แนะนำติชมได้เต็มที่เลยครับ
--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554

. .
.
☆...…………**…………..☆
..**……….*….*……..**
HAPPY>BIRTH>DAY>TO>YOU
……*…..*……….*.....*
……************……….
……..*..lovel…*Happy วันวาเลนไทน์
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*


เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554
ดาวโหลดที่ http://www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html
--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2554

เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554
ดาวโหลดที่ http://www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html
--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

ชุดการสอน เคมี ม.5 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ suchada_lks@hotmail.com

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
.....

บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์

โดย
ครูสมนึก แก้วจันทร์

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ nuck_2552@hotmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

http://www.kroobannok.com/news_file/p41681790958.pdf


สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

โหลดเล่มหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

โหลดเล่มหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
http://www.kroobannok.com/news_file/p59087671156.pdf
--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1025 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2554 (25 ก.พ. 2554)

รายละเอียดเพิ่มเติม / รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ /
กำหนดการสอบ / เกณฑ์การสอบ
http://personel.obec.go.th/ewtadmin/ewt/personal_obec/download/article/article_20110225081313.pdf


--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

สพฐ.เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554 1.6 หมื่นอัตรา

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ
กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า สพฐ.
ได้เตรียมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งในปี 2554
จะมีการดำเนินการเปิดสอบบรรจุในเดือนเม.ย.นี้ โดยจะมีตำแหน่งที่ได้รับ
คืนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.โครงการเกษียณก่อนกำหนด 12,000 อัตรา 2.
เกษียณอายุ ในปี 2552 จำนวน 4,000 อัตรา รวมทั้งสิ้น 16,000 อัตรา
ที่จะได้คืน ปีนี้จะมีการปรับอัตราครูช่วยราชการ
ซึ่งที่ผ่านมามีครูช่วยราชการ 4,000 คน เพราะย้ายที่อยู่อาศัย
ติดตามคู่สมรส เป็นต้น ทำให้โรงเรียนที่อยู่ต้นทางขาดอัตรากำลัง
โดยสพฐ.จะตัดอัตราครูช่วย เพื่อให้โรงเรียนต้นทางได้รับคืนอัตรากำลัง

นายชินภัทร กล่าวอีกว่า การสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย มี 2 ขั้นตอน
ขั้นแรกเป็นการสอบบรรจุในส่วนที่จัดสรรอัตราให้กับกลุ่มที่เป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่จะต้องจัดสรรอัตราตำแหน่งว่าง
25 เปอร์เซ็นต์ จะคัดเลือกพร้อมกันต้นเดือนเม.ย.
ขั้นที่สองจะสอบคัดเลือกทั่วไป กลางเดือนเม.ย.
คาดว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จะสมัครสอบจำนวนมาก
เพราะปี 2553 สพป. มีเพียง 69 เขต ที่สมัครสอบ เหลืออีก 120 เขต
ที่ยังไม่มีการสอบ ขณะที่ สพม. จำนวน 24 เขต ก็ยังไม่มีการสอบเช่นกัน


ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554 รับสมัคร 4-10 เม.ย.54

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554 รับสมัคร 4-10 เม.ย.54
+โพสต์เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2554

Share | แบ่งปันเรื่องนี้ให้เพื่อนที่


.....

นางศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2554
ก.ค.ศ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน 2554
รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 4-10 เมษายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2554 และ
ดำเนินการการสอบแข่งขัน
ภาค ก วันที่ 25-26 เมษายน 2554
ภาค ข วันที่ 27 เมษายน 2554
ภาค ค วันที่ 28 เมษายน เป็นต้นไป และ
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 นี้
"ขอให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันให้ครบถ้วนก่อนวันรับสมัคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ เช่น สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เป็นต้น
จะไม่รับหลักฐานหลังวันเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันวันสุดท้าย ทั้งนี้
การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยในเดือนเมษายนนี้
ทุกส่วนราชการที่มีอัตราว่าง จะประกาศรับสมัคร
และสอบแข่งขันตามกำหนดการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ" เลขาธิการ ก.ค.ศ.
กล่าว

ที่มา คมชัดลึก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554 รับสมัคร 4-10 เม.ย.54

เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554 รับสมัคร 4-10 เม.ย.54
+โพสต์เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2554

Share | แบ่งปันเรื่องนี้ให้เพื่อนที่


.....

นางศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2554
ก.ค.ศ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน 2554
รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 4-10 เมษายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 เมษายน 2554 และ
ดำเนินการการสอบแข่งขัน
ภาค ก วันที่ 25-26 เมษายน 2554
ภาค ข วันที่ 27 เมษายน 2554
ภาค ค วันที่ 28 เมษายน เป็นต้นไป และ
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 นี้
"ขอให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันให้ครบถ้วนก่อนวันรับสมัคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ เช่น สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เป็นต้น
จะไม่รับหลักฐานหลังวันเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันวันสุดท้าย ทั้งนี้
การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยในเดือนเมษายนนี้
ทุกส่วนราชการที่มีอัตราว่าง จะประกาศรับสมัคร
และสอบแข่งขันตามกำหนดการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ" เลขาธิการ ก.ค.ศ.
กล่าว

ที่มา คมชัดลึก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

กำหนดการสอบ / ตารางสอบ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554

ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

สอบบรรจุ แต่ละเขตกรรมใช้หนังสือกระทรวงออกข้อสอบ


สำนักงานเขตแต่ละเขตห้ามนำหนังสืออื่นๆเข้าไปในห้องออกข้อสอบ
พร้อมกักตัวกรรมการ จนกว่าจะสอบผ่านไปแล้ว 15-20
นาทีกรรมการผู้ออกข้อสอบจึงออกจากห้องสอบได้ จะไมใช้ตำราใดๆทั้งสิ้น
หนังสือตำราที่แต่งจากอาจารย์ต่างๆ เห็นว่าตำราอาจารย์จีระ งอกศิลป์
ท่านหนึ่งที่แต่งจับประเด็นข้อสอบได้มากเชียวละ ท่านอาจารย์จีระ
แต่งได้ตรง กับกรรมการแต่ละเขตออกข้อสอบ
...............................................................................................................................
กล้าท้าสอบได้ครูผู้ช่วย ปี 2554 นี้

บึงสามพันเปิดติวสอบครูผู้ช่วย

เปิดติวสอบครูที่บึงสามพัน เปิด 4 รุ่น ด่วน ชัวแนวข้อสอบ
ศูนย์ติวสอบบรรจุครูผู้ช่วยบึงสามพัน มีเทคนิคการจำ
เทคนิคการคิดวิเคราะห์เจาะลึกแนวข้อสอบที่ตรงตามหลักสูตร ก.ค.ศ.กำหนด
รับรองคุณภาพ สมัครติววันนี้ ภาค ก. ข. ลดทันที 500 บาท
พร้อมแจกฟรีเอกสารทุกวิชา ด่วน... (ติวภาค ค.ฟรี เทคนิคการสอบสัมภาษณ์)
ศูนย์ติวเตอร์บึงสามพันเปิดสำรองที่นั่ง ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2554 ด่วน

ศูนย์ติวเตอร์บึงสามพันเปิดติวสอบครูผู้ช่วย ด่วนๆๆๆๆๆ

--
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 http://oopps.bloggang.com

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
สอบบรรจุครู,สอบครู,แนะแนว,แนวข้อสอบ,ข้อสอบ,ครูผู้ช่วย,ศึกษานิเทศก์,รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการโรงเรียน,โรงเรียน,สพท,สพฐ,ผู้อำนวยการ,แนวข้อสอบ,
กฎหมาย,ระเบียบ,ข้อบังคับ,รอบรู้ทั่วไป,ความรู้,การบริหาร,บทความ

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งในปี 2554การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ซึ่งในปี 2554

--

ขอบคุณครับ

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ แนวข้อสอบอาจารย์ 3   http://groups.google.com/group/kroo3

ตัวอย่างไซต์

•        ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์   http://thaiphysics.blogspot.com
•        บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com

•        ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ แนวข้อสอบอาจารย์ 3 http://sobkroo.blogspot.com

•        รวมแบบทดสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ ทุกอย่างที่นี้ http://sorbkrooyai.blogspot.com

•        ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ,ข้อสอบเยียวยา http://oopps.bloggang.com