วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาที่ออกโดยสวนดุสิต

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาที่ออกโดยสวนดุสิต

ตัวอย่างข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษาที่ออกโดยสวนดุสิต
1. ครม.ส่วนหน้า ผู้ที่เป็นหัวหน้าติดต่อสื่อสารกับนายกโดยตรงคือใคร
2. หลัก 4พ พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ
3. โครงการปลูกเลยของโจอี้บอยที่จังหวัดน่าน
4. เด็กอาศัยอยู่กับคนข้างบ้านเป็นเวลานาน จะให้ใครเป็นผู้ปกครอง (คนข้างบ้าน)
5. ถ้าเจอผู้ปกครองทำร้ายเด็กจะทำอย่างไร
6. ข้อใดเกี่ยวกับการศึกษา 4.0 น้อยที่สุด
7. ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติมีกี่ข้อ
8. นโยบายรัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจท้ายปี คืออะไร
9. เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษระยะที่1
10. คณะกรรมการส่งเสรมการศึกษานอกระบบอยู่หน่วยงานใด
11. บทบาทผู้ตรวจราชการ
12. วิทยฐานะของรองผอ.ชำนายการพิเศษ ต่อด้วยอะไร
13. การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและจัดทำรายงานประจำปีเรียกว่าอะไร
14. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการไม่ได้มาจากสำนักงานใด
15. กระทรวงใดไม่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คุ้มครองเด็ก
16. เลขา กคศ.มีฐานะเทียบเท่าอะไร
17. การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนแม่เหล็ก
18. DLIT มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
19. เหตุผลในการยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.ไปเป็น กศจ.
20. ศึกษาธิการภาคมีกี่ภาค ตอบ 18 แห่ง
21. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative
22. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ คปภ
23.หลักเศรษบกิจพอเพียงมีคุณธรรมข้อใด
24. ทักษะกระบวนการคิดที่มีมากที่สุดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้คืออะไร
25. นโยบายลดภาษีและการท่องเที่ยว
26. นาย ข เป็นครูสอนดนตรีเอาเครื่องโรงเรียนไปเล่นหาเงินได้รับโทษคืออะไร
27.นาย ก มีใบลา 1 วัน แล้วแอบแก้เป็น 7 วัน ได้รับโทษอย่างไร
28. เป้าหมายหลักของการลดเวลาเรียน
29. ขั้นตอนการขึ้นครองราชย์
30. กระทรวงใดไม่เกี่ยวกับประชารัฐ
มีหลายข้อที่เราติวไปแล้วออกสอบ แต่ที่แน่ๆ หนังสือทั่วไปที่ใช้ติวสอบไม่มีแน่นอนครับ....เพราะฉะนั้นทำใจไว้เลย
เอาเป็นว่าถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองนึกถึงเรานะครับ ศึกษาหลักสูตรการเตรียมสอบที่ถูกวิธีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงๆได้ที่https://sites.google.com/site/kuruteacher/

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องสมรรถนะ

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องสมรรถนะ
1.ผอ.โรงเรียนไปอบรมเรื่องกฏหมายการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษารอบสอง กลับมาโรงเรียนแล้วควรดำเนินการตามข้อใด
ก จัดประชุมครูด่วน เพื่อให้นโยบาย
ข เขียนเบิกรายงานการเดินทาง
ค ให้เจ้าหน้าที่ธุรการเวียนหนังสือให้ครูได้รับความรู้
ง เขียนบล็อกการจัดการความรู้เรื่องดังกล่าวอัพขึ้นเว็ปโรงเรียน
2. ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับการยอมรับว่า "เป็นแบบอย่าง" ด้านความมีจริยธรรม คุณธรรม มากจนได้รับการยกย่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี    ท่านมีสมรรถนะด้านใด
ก การพัฒนาตนเอง
ข การพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ค การทำงานเป็นทีม
ง การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติเห็นชอบโครงการติวเตอร์สอบโอเน็ต โดยใช้คาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วิชาการ)และมอบรองผู้อำนวยการ เป็นประธานกรรมการและหาทีมงานในการดำเนินการตามโครงการ    ท่านมีสมรรถนะใด
 ก การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 ข การพัฒนาตนเอง
 ค การพัฒนาศักยภาพบุคคล
 ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์
4. เอกสารในข้อใดควรเป็นการสื่อสารแบบ one-way
ก กระดานสนทนาในเวบไซต์
ข เอกสารวาระการประชุม
ค คำสั่งโรงเรียน
ง ถูกทุกข้อ
5.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีเด็กพิการเรียนร่วมเข้ามาในโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่ถูกต้องที่สุด
ก ส่งครูไปอบรมเรื่องเด็กพิการเรียนร่วม
ข คำนึงถึงศักยภาพของเด็กพิการ
ค มีแผนเฉพาะส่วนบุคคล
ง จัดหลักสูตรยืดหยุ่น


1. ข้อใดคือขีดความสามารถโดยรวม
          ก. สมรรถนะ
         ข. สมรรถนะหลัก
          ค. สมรรถนะหลักขององค์กร
         ง. สมรรถนะหลักประจำสายงาน
2. ผอ. มอบเกียรติบัตรให้ครูที่สอนนักเรียนทำให้นักเรียนสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผอ.มีสมมรถนะตามข้อใด
ก วิสัยทัศน์           ข การบริการที่ดี                   ค การทำงานเป็นทีม           ง การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สามารถสะท้อนถึงสมรรถนะใดของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีที่สุด
ก การมีวิสัยทัศน์
ข การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ค การบริการที่ดี
ง การสื่อสารและการจูงใจ
4.ข้อใดไม่เป็นวิสัยทัศน์
 To be number one
 The star
 ค พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
 ง ปี 2555 โรงเรียนบ้านฟากฟ้าจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
5.จากวงจร PDCA เมื่อสิ้นสุดแล้วต่อจาก A  คือข้อใด
 P
 D
 P   ยกระดับคุณภาพ
 ง ถือว่าสิ้นสุดวงจรพัฒนาคุณภาพ
6.ท่านเป็นผอ.โรงเรียน ท่านจัดทำแผนงานโครงการเพื่อต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลัก 5 วิชาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่านมีสมรรถนะใดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
ก การมุ่งผลสัมฤทธิ์            ข การบริการที่ดี                   ค การมีวิสัยทัศน์                 ง ถูกทุกข้อ
7.โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูทั้งหมด 13 คน ไม่รวมท่านซึ่งเป็นผอ.โรงเรียน  ฯเขตฯพื้นที่ให้ส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ภายใน 21 มีนาคม 2554   ท่านจะส่งเอกสารของผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น  ไปจำนวนกี่คน
  1 คน                                                  2 คน                                                2-3 คน              ง ไม่แน่นอนแล้วแต่เขตฯ

8.หากท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต้องกรอกข้อมูลของครูผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน) โดยได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น ท่านต้องกรอกข้อมูลในของกฏ ก.ค.ศ.ฯตามข้อใด
ก. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 6                                  ข. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 7
ค. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 8                                  ง. ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 9
9.ท่านเป็นผอ.โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัด  มีผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นญาติห่างๆกันจำนวน 2 คน มาฝากท่านเพื่อเข้าเรียนหลังจากที่โรงเรียนท่านรับนักเรียนเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะแนะนำผู้ปกครองนักเรียนตามข้อใด
  ก ให้ไปปรึกษากับรองฯกลุ่มวิชาการ
  ข ให้ฝากกับผอ. 1 คน ฝากกับรองฯ 1 คน
  ค ให้ไปที่เขตฯพื้นที่เพื่อหาที่เรียนให้กับนักเรียน
  ง ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปร้องเรียนกับสื่อมวลชน 
1.ข. สมรรถนะหลัก2.ค การทำงานเป็นทีม3.ค การบริการที่ดี4.ค พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ5. P   ยกระดับคุณภาพ6.ค การมีวิสัยทัศน์7.1 คน8.ข ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 79.ค ให้ไปที่เขตฯพื้นที่เพื่อหาที่เรียนให้กับนักเรียน ยิงฟันยิ้ม
10.ท่านเป็นรองฯผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ ผอ.โรงเรียนมอบหมายงานในลักษณะโครงการให้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  แต่ท่านไม่ถนัดในงานดังกล่าวท่านจะทำอย่างไร
 ก เข้าไปพบผอ.และปฏิเสธอย่างนิ่มนวล
 ข ทำบันทึกถึงผอ.ชี้แจงเหตุผลถึงการไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 ค ปฏิบัติไปตามหน้าที่โดยมอบหมายให้คนอื่นทำ
 ง ปฏิบัติไปตามบทบาทหน้าที่พร้อมสร้างทีมงาน
11.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปที่โรงเรียนช่วงกลางคืน ปรากฏว่าไม่พบผู้อยู่เวรยาม ท่านจะทำอย่างไร
 ก ให้ครูเวรบันทึกชี้แจงในวันรุ่งขึ้น
 ข ให้นักการภารโรงบันทึกข้อมูลไว้
 ค สอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจเวรยาม
 ง ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
12.สรุปผลการทดสอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบ e-testing เมื่อปี 2553 ได้ข้อสรุปตามข้อใด
  ก ผู้บริหารสถานศึกษาได้คะแนนคุณธรรม จริยธรรมจากการทำแบบทดสอบในระดับสูง
  ข ผู้บริหารสถานศึกษาได้คะแนนภาษาอังกฤษและICT อยู่ในระดับต่ำ
  ค ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นวิทยากรแกนนำ ไม่ได้นำผลจากการสอบมาเป็นเกณฑ์แต่ใช้ขนาดโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ในเขตฯพื้นที่ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
  ง ถูกทุกข้อ
13.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯของชุมชนในบริเวณไหล่เขา ทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งชุมชนแห่งนี้มีประวัติน้ำป่าท่วมไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  ท่านจะบริหารหลักสูตรฯอย่างไรเพื่อป้องกันและหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลในระยะยาว
ก ย้ายที่ตั้งของโรงเรียน
ข รณรงค์ปลูกป่าและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
ค จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ
ง ปรับโครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดเน้นเรื่องการแก้ไขป้องกันภัยธรรมชาติ
14.โรงเรียนในชุมชนฝั่งทะเลอันดามัน สภาพมีความพร้อมทุกด้าน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใด
  ก การประมงแบบยั่งยืน
  ข หัตถกรรมจากเปลือกหอย
  ค การเอาตัวรอดจากเหตุสึนามิ
  ง ภาษาอังกฤษเพื่อนักท่องเที่ยว
15.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ไปอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำทางวิชาการ(Academic Leadership) เป็นเวลา 5 วัน   ข้อใดถูกต้องที่สุด
 ก ท่านควรได้รับเกียรติบัตร
 ข ท่านควรได้รับวุฒิบัตร
 ค ท่านควรได้รับประกาศนียบัตร
 ง ท่านควรได้รับเกียรติคุณบัตร
16.การบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร
 ก ผอ.โรงเรียนฯเซ็นต์คำสั่งให้ครูอยู่เวรกลางคืนช่วงปิดภาคเรียน
 ข ผอ.โรงเรียนฯไปตรวจเวรยามกลางคืนของครูทุกคืนในช่วงเวลาต่างกัน
 ค ผอ.โรงเรียนฯสั่งให้ติดหลอดไฟแบบประหยัดในจุดเสี่ยงของโรงเรียนเพื่อความสว่าง
 ง ผอ.โรงเรียนฯมอบหมายให้ครูและพนักงานบริการอยู่เวรกลางคืนพร้อมยามรักษาการณ์
17.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯที่จะหมดอายุในอีก 200 วันข้างหน้านี้  ท่านจะทำอย่างไร
 ก รอให้เหลืออีกไม่น้อยกว่า 180 วันแล้วค่อยต่อ
 ข อนุมัติตัวเองโดยการเซ็นต์เอกสารการต่อแล้วส่งเอกสารไปคุรุสภา
 ค ติดต่อที่คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งให้คุรุสภา
 ง เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบทำหนังสือถึงผอ.เขตฯให้เจ้าหน้าที่ต่อฯทางเวบไซต์18.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู 2 คนในโรงเรียนของท่าน ต้องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท่านจะทำอย่างไร
 ก แนะนำให้ไปต่อที่คุรุสภา                             ข แนะนำให้ไปต่อที่เขตฯพื้นที่
 ค ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างของครูแล้วทำหนังสือถึงผอ.เขตฯให้เขตฯดำเนินการให้
 ง เซ็นต์รับรองในเอกสาร ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและให้เจ้าหน้าที่ต่อใบอนุญาตทางเวบไซต์
19.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หากท่านต้องการดำเนินงานตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดถูกต้อง
 ก ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
 ข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 ง ทุกข้อถูกต้อง
20.จากการนำหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM:School Based Management)ไปใช้ในโรงเรียนในประเทศไทยพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จ ท่านเป็นผอ.โรงเรียน คิดว่าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
 ก ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย
 ข คณะกรรมการโรงเรียนไม่รู้บทบาทหน้าที่
 ค ครูและผู้บริหารโรงเรียนยังใช้วิธีปฏิบัติงานแบบเดิมๆ
 ง เปลี่ยนเฉพาะกฎหมายแต่วิธีการปฏิบัติจริงยังเป็นเหมือนเดิม
21.ครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฟ้องท่านด้วยวาจาขณะเซ็นต์ชื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่อหน้าครูอื่นๆอีกหลายคนว่า ครูสาวกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯเป็นชู้กับสามีตนเอง  ท่านจะทำอย่างไร
ก สืบสวนในทางลับ
ข สืบสวนหาข้อเท็จจริง
ค ดำเนินการสวบสวนทางวินัย
ง ดำเนินการทางวินัย
22.การเอาชนะอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง ในทฤษฏีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่ สพฐ.นำมาใช้ ต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
 ก ฟังด้วยความสนใจ
 ข มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
 ค หาแนวทางที่เป็นไปได้
 ง ขจัดแรงต่อต้านอย่างสร้างสรรค์
19.20.21.  22.
23.ปัจจัยข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร
 ก คน
 ข สภาพแวดล้อม
 ค นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 ง เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง
24.ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา
 ก การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 ข การบริหารที่ดี
 ค การพัฒนาตนเอง
 ง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
25.การลาออกของข้าราชการเพื่อไปเลือกตั้งเป็น ส.ส. ของ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ให้การลาออกมีผลในวันใด
 ก วันที่เขียนใบลาออก
 ข วันที่ลาออก
 ค วันถัดจากครบ 30 วันที่ขอลาออก
 ง วันที่รัฐมนตรีอนุมัติ
26.ข้อใดเป็นความหมายของการวางแผนกลยุทธ์
 ก เป็นการวางแผนเพื่อนำองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
 ข เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การป้องกันปัญญหาหรือการพัฒนาผลผลิตขององค์การ
 ค เป็นการวางแผนช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 ง กล่าวได้ถูกต้องทุกข้อ
27.วิสัยทัศน์ ตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ คือข้อใด
  ก ภารกิจ  เป้าหมาย  วัตถุประสงค์
  ข ภารกิจ  วัตถุประสงค์  ผลที่คาดหวัง
  ค ผลที่คาดหวัง  ภารกิจ  เป้าหมาย
  ง วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ผลที่คาดหวัง
28.ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความดังนี้เราจะวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จได้อย่างไร
     KPI
    CSF
    ค ประสิทธิภาพ
    ง ประสิทธิผล

29.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คิดว่า ทีมงานในข้อใดจะประสบผลสำเร็จ
 ก มีหัวหน้าทีมที่มีวิสัยทัศน์
 ข มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 ค มีความพร้อมและศักยภาพใกล้เคียงกัน
 ง มีเป้าหมายและอุดมการณ์ร่วมกัน
30.ข้อใดคือตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในด้านการบริการได้ดีที่สุด
 ก ผอ.สั่งปรับปรุงห้องธุรการโดยการติดแอร์
 ข ผอ.ทำวิจัยเล็กๆโดยการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูบรรณารักษ์
 ค ผอ.จัดประมูลร้านค้าอาหารในโรงเรียนใหม่เพราะได้ยินจากนักเรียนว่าอาหารไม่อร่อย
 ง ผอ.ตัดสินใจต่อเติมห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นห้องเรียนเพราะมีนักเรียนเลือกเรียนจำนวนมากขึ้น
31.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก(scale School)ที่ต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวในช่วงปิดภาคเรียนเมษายน  เมื่อท่านกลับมาท่านควรดำเนินการอย่างไร
 ก ประชุมครูเพื่อรับนโยบาย
 ข ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสำรวจข้อมูล
 ค มอบหมายงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ง จัดทำเอกสารแจกครูและอัพข้อมูลเวบไซต์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่
27. 28. 29. 30. 31.
32.ท่านเป็นผอ.โรงเรียนขนาดเล็ก บริหารจัดการศึกษา จนเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด(B.P:Best Practice)ขั้นตอนต่อไปข้อใดที่ท่านควรดำเนินการ
ก ส่ง B.P เข้าประกวดหรือแข่งขัน
ข ไปทัศนศึกษาหรือดูงานต่างประเทศ
ค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นต้นแบบ
ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
33.ทุกข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพ ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุด
 ก ห้องเรียน ICT
 ข การวิจัยเป็นฐาน
 ค การจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน
 ง ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
34.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมิติใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ คือข้อใด
 ก โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 ข โครงการทุนการศึกษา
 ค โครงการครอบครัวอุปถัมภ์
 ง โครงการบ้านน้ำใจ

35.ท่านเป็นผอ.โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดต่อไปนี้ควรจัดให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 ก หลักสูตร
 ข การวัดผลประเมินผล
 ค รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 ง จุดมุ่งหมาย
36.ท่านผอ.โรงเรียน ควรแนะนำเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามรายการในข้อใดต้องลงทะเบียนคุมทรัพย์สินแต่ไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคา
ก ตู้เหล็ก ราคา 5,005 บาท
ข พัดลม ราคา 1,500  บาท
ค ไมโครโฟน ราคา 4,999 บาท
ง ข้อ ข และ ค
37. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในข้อใดแตกต่างจากพวก
 ก การมุ่งผลสัมฤทธิ์                                           ข การมีวิสัยทัศน์
 ค การบริการที่ดี                                                  ง การพัฒนาตนเอง
38.มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาขอพบท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำนักเรียนหญิงซึ่งกำลังท้องย้ายเข้าไปเรียน  ท่านจะทำอย่างไร
   ก รับเข้าเรียน
   ข รับเข้าเรียนแต่ทำสัญญาไว้เมื่อท้องโตต้องลาออก
   ค ไม่รับเข้าเรียนและอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงกฏระเบียบ
  ง ไม่รับเข้าเรียนเพราะจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับนักเรียนส่วนมาก
39.เหตุผลสำคัญที่ต้องมีการวินิจฉัยองค์การคืออะไร
 ก ทำตามหลักการบริหารงาน
 ข ทำให้แก้ปัญหาได้ถูกจุด
 ค เป็นนโยบายของต้นสังกัด
 ง เพื่อรองรับการประเมินภายนอก
 จ เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน
 ฉ ถูกทุกข้อ
40.ในการสร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนข้อใดให้ความสำคัญน้อยที่สุด
 ก นักเรียน                                                            ข ครู                                                                                                                                  ค ประชาชนรอบโรงเรียน                                ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

41.การบริหารเชิงกลยุทธ์(Strategic Management)จะต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
   Vision               Planning             Mission            SWOT
42.ผู้นำที่มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม โดยพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความคาดหวัง มีศักยภาพมากขึ้น โดยกระทำผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ ๔ ประการ ยกเว้น ข้อใด
 ก การกระตุ้นทางปัญญา
 ข การสร้างแรงบันดาลใจ
 ค การให้รางวัลตามสถานการณ์
 ง การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
43.ในปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศไทยควรได้รับการพัฒนาในด้านใดเป็นพิเศษในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ก ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
 ข ทักษะการบริหารความเสี่ยง
 ค ทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 ง ทักษะด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
44.ในการบริหารงานบุคคล ท่านในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
 ก การกำกับ ควบคุมบุคลากร
 ข การเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่บุคคล
 ค การพัฒนาบุคคลมีทักษะด้านเทคโนโลยี
 ง การปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม
45.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ
 ก ความผูกพันระหว่างบุคคลในองค์การ
 ข การลดความเป็นทางการของการทำงาน
 ค การลดอายุงานโดยเฉลี่ยของคนในองค์การ
 ง การสร้างวัฒนธรรมใหม่โดยผู้บริหารทีมใหม่
46.ข้อใดไม่ใช่พื้นฐานหรือหลักการที่จะทำให้ผ่านพ้นการต่อต้านตามแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 ก รักษาจุดเน้นที่ชัดเจน
 ข ยินดีต้อนรับผู้ต่อต้าน
 ค เคารพบุคคลผู้มีความเห็นแตกต่าง
 ง ไม่ร่วมมือกับผู้มีความเห็นแตกต่าง

47.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของพิเศษ มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในโลก สังกัด สพม. มีผู้สมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในเขตนั้น มาขอหาเสียงกับนักเรียนในโรงเรียน ท่านจะทำอย่างไร
ก ไม่อนุญาตให้หาเสียง เพราะเป็นสถานที่ราชการ
ข ไม่อนุญาตให้หาเสียง เพราะต้องเป็นกลางทางการเมือง
ค อนุญาตให้หาเสียงได้ โดยรายงาน ผอ.เขตฯให้ทราบด้วย
ง อนุญาตให้หาเสียงได้ โดยขอความเห็นจาก กกต.จังหวัดด้วย
48.โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยุบ รวม เลิก หรือมีแผนพัฒนาการบริหารในปี 2554 คือกลุ่มใด
 ก โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา
 ข โรงเรียนที่มีนักเรียน 80 คน ลงมา
 ค โรงเรียนที่มีนักเรียน 40 คน ลงมา
 ง โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน
49.ท่านเป็นผอ.โรงเรียน ขนาดเล็ก ท่านจะจำหน่ายพัสดุโดยดำเนินการได้กี่วิธีตามระเบียบฯ
 5 วิธี                                   6 วิธี                                   7 วิธี                                   8 วิธี
50.ท่านเป็นผอ.โรงเรียนมัธยม จะจัดเงินตามข้อใดเป็นรายได้แผ่นดิน
ก เงินจำหน่ายอาหาร
ข เงินดอกเบี้ยธนาคาร
ค เงินค่าขายแบบรูปรายการ
ง เงินโครงการอาหารกลางวันจาก อบต.
51.ลักษณะของผู้นำที่ยั่งยืน
 ก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความยั่งยืน
 ข มีความตรงไปตรงมา ดีก็บอกว่าดี โกรธก็บอกว่าโกรธ
 ค มีความหนักแน่นอดทน ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าภายนอก
 ง มีความถ่อมตัวฝังลึกอยู่ภายในและมีความตั้งใจอย่างสูง
52.ข้อใดที่ท่านคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดซึ่งทำให้สถานศึกษาบรรลุประสิทธิผลในเชิงการตลาด
 ก ทักษะการสื่อสารของผู้บริหาร
 ข กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 ค  การบริหารจัดการทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 ง การปลูกฝังค่านิยม ฝังลึกให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการทุกคน53.ส้วม คือส่วนใดต่อไปนี้
 ก อาคารเรียน                       ข อาคารประกอบ               ค บริเวณโรงเรียน                ง ถูกทุกข้อ
๕๔.ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔  ท่านในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามข้อใด
 ก ประชุมผู้ปกครองแจกเงินเรียนฟรี
 ข เสนอแผนงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
 ค ดำเนินการตามแผนและนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 ง จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอกรรมการสถานศึกษา
๕๕.กิจกรรม After School Program มีจุดประสงค์ใด
 ก ให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้าน
 ข ให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากภัยสังคมหลังเลิกเรียน
 ค ให้นักเรียนเลือกเล่นกิจกรรมที่มีประโยชน์หลังเลิกเรียน
 ง ให้นักเรียนเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนเพื่อรอผู้ปกครองไปรับกลับบ้าน
๕๖.การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
   . นโยบายรัฐบาล
   . นโยบาย รมต.
   . นโยบาย สพท.
   . นโยบายจังหวัด
๕๗.ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่ได้มาจากมาตราใดตามพระราชบัญญัติฯ
ก มาตรา ๔๕       ข มาตรา ๕๐                        ค มาตรา ๕๑                        ง มาตรา ๕๗
๕๘.ผอ.โรงเรียนไม่อยู่เนื่องจากไปดูงานที่ต่างประเทศ รองผู้อำนวยการ ใช้ข้อความใดในการเซ็นต์หนังสือราชการ
  ก รักษาราชการแทน
  ข รักษาการณ์ในตำแหน่ง
  ค ปฏิบัติหน้าที่แทน
  ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
๕๙.โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนจำนวน ๓๙ คน  ครู ๒ คน  เป็นโรงเรียนที่มีสภาพทางกายภาพทรุดโทรมเพราะก่อตั้งมา 60 ปี นักเรียนมาจากชุมชนเล็กๆที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ จะบริหารจัดการศึกษาอย่างไร
 ก จัดการเรียนแบบรวมชั้น
 ข จัดการเรียนคละชั้นและใช้สื่อดาวเทียม
 ค ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขข้อด้อย
 ง นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่เพื่อยุบ รวม หรือเลิกโรงเรียนตามนโยบาย
๖๐.จังหวัดในข้อใดต่อไปนี้ควรจะมีโรงเรียน  "buffer school" มากที่สุด
 ก เชียงใหม่                                         ข กรุงเทพมหานคร
 ค ขอนแก่น                                          ง นครศรีธรรมราช
๖๑. จังหวัดใดในข้อต่อไปนี้ มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน Sister School มากที่สุด
         ก ตาก                         ข เชียงใหม่                           ค ขอนแก่น                         ง ภูเก็ต
๖๒.ในแนวทางปฏิบัติจริงๆ หากผลการวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนบ้านโนนหมาแหงนอิมแพคมารีน่าฮิลล์ พบว่าตกอยู่ในภาวะ "หมาจนตรอก"ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้บรรจุแต่งตั้งใหม่ๆ ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร
ก เสนอ สพฐ. ให้ยุบ รวมหรือเลิก
ข เสนอคณะกรรมการเขตฯให้ยุบไปซะ
ค ล้มเลิกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการที่ผ่านมา
ง ประชุมครูและผูมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
๖๓.มีครูชำนาญการพิเศษ เขียนย้ายรอบ 1-15 สิงหาคม  โดยระบุในใบเขียนย้ายว่า มีความประสงค์ย้ายไปที่โรงเรียนของท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ท่านจะทำอย่างไร
 ก ไม่ต้องทำอะไร
 ข รายงานเขตพื้นที่ฯ
 ค ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ
 ง ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขออนุมัติให้ย้ายได้
๖๔.ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านใด เขียนเหตุผลในการย้าย ช่วงวันที่ 1 - 15 สิงหาคม   ผิดหลักเกณฑ์
 ก ย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส
 ข ย้ายเพื่อหาประสบการณ์
 ค ย้ายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
 ง ย้ายเพื่อสะดวกในการเดินทาง
๖๕.ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใดเขียนย้ายในช่วงเวลาที่ถูกต้องที่สุด
 ก ผอ.โก๋ เขียนย้ายช่วง 1-15 กุมภาพันธ์
 ข ผอ.ขอ เขียนย้ายช่วง 1-15 กุมภาพันธ์ และ 1-15 สิงหาคม
 ค ผอ.คุย เขียนย้ายช่วง 1-15 สิงหาคม แล้วไม่เขียนอีกเลยจนครบปี
 ง ผอ.งับ เขียนย้ายทุกช่วงเวลาตลอดปีที่มีการประกาศตำแหน่งว่าง
๖๖.ทีมในข้อใดที่ควรจะประสบผลสำเร็จมากที่สุด
 ก ผู้นำมีวิสัยทัศน์
 ข ลูกทีมทุกคนมีศักยภาพ
 ค องค์ประกอบของทีมงานสมบูรณ์
 ง ทุกคนในทีมมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
๖๗.  งบแลกเป้า  เกี่ยวข้องกับสมรรถนะใดมากที่สุดของผู้บริหารสถานศึกษา
 ก การมีวิสัยทัศน์                                ข การทำงานเป็นทีม
 ค การบริการที่ดี                                   ง การวิเคราะห์และสังเคราะห์
คำตอบครับ
๓๕ค      ๓๗ข      ๓๙ก       ๔๐ก       ๔๑ก       ๔๒ค      ๔๓ง      ๔๔ค      ๔๕ก
๔๖ง       ๔๗ง      ๔๘ค
๔๙ ไม่มีคำตอบ ที่ถูกคือ มี ๔ วิธี    ๕๐ ข      ๕๑ ง      ๕๒ข      ๕๓ข      ๕๔ข      ๕๕ ค    ๕๖ง  
๕๗ ข  ๕๘ ก    ๕๙ ข    ๖๐ ก     ๖๑ ค       ๖๒ ง    ๖๓ ค    ๖๔ก     ๖๕ค    ๖๖ง    ๖๗ง
๖๘.การแต่งตั้งรักษาราชการแทน ของครูโรงเรียนใดที่ถูกต้องที่สุด กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่มีหรือไม่อยู่
   เขตฯแต่งตั้งครูที่อาวุโสสูงสุด
 ข เขตฯแต่งตั้งครูที่มีอายุมากที่สุด
 ค เขตฯแต่งตั้งครูที่มีวิทยฐานะสูงสุด
 ง เขตฯแต่งตั้งครูที่มีความเหมาะสมที่สุด
๖๙.ข้อใดคือค่านิยม สพฐ.(OBEC Core Values.)
 ก เป็นองค์กรที่มีชีวิต(Organic)
 ข พร้อมจิตเอื้ออาทร(Benevolence)
 ค มีอาภรณ์คือความขยัน(Eagerness)
 ง ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม(Compliance)
 จ ทุกข้อ
๗๐.การเลือกตั้ง ส.ส. ในเดือนกรกฎาคม 2554 ของประเทศไทย ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านจะสามารถทำตามข้อใดได้
 ก นำผู้สมัครที่ตนเองชอบไปหาเสียงในโรงเรียน
 ข เข้าร่วมประชุมเมื่อพรรคการเมืองออกหาเสียง
 ค เป็นผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้ง
 ง ไม่สามารถทำได้ทุกข้อที่กล่าวมา
๗๑.คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยในการพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี  มีท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาเกี่ยวข้องด้วย ข้อใดระบุบทบาทหน้าที่ของท่านได้อย่างชัดเจนที่สุด
 ก มีหน้าที่คอยนิเทศและการสังเกตการสอน
 ข ทำหน้าที่ประธานหรือมอบหมายให้รองฯผอ.เป็นประธานกรรมการก็ได้
 ค มีบทบาทในการประเมินโดยการตัดสินผลการประเมินให้เป็นเอกฉันท์
 ง ประสานงานกับคณะกรรมการคนอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาหรือวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างกรรมการ


๗๒.ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็นหัวหน้าในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ท่านควรใช้สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในข้อใดมากที่สุด
ก การทำงานเป็นทีม                                                           ข การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ค การบริการที่ดี                                                                   ง การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๗๓.ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนใดมีโอกาส โชว์วิสัยทัศน์มากที่สุด
 ก ผอ.โก๋ เขียนย้ายรอบ 1-15 สิงหาคม
 ข ผอ. ขอ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 ค ผอ. คุย มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ง ผอ.งก  ตัดสินใจลงเลือกตั้ง เป็น ก.ค.ศ.
๗๔.องค์คณะบุคคลตามข้อใดที่ท่านมีโอกาสได้พบปะพูดคุยมากที่สุด หากท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีความประสงค์เขียนย้ายรอบ 1-15 สิงหาคม
 ก อ.ก.ค.ศ.
 ข ก.ต.ป.น.
 ค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ง คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
๗๕.ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องการเดินทางไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่ต่างจังหวัด ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติ
 ก ผอ.เขตฯ
 ข รอง ผอ.เขตฯที่ได้รับมอบหมาย
 ค รองฯผอ.เขตฯที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
 ง ท่านอนุมัติตนเอง
๗๖. ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติผลการเรียน ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษของพิเศษ
 ก ผอ.โรงเรียน
 ข รองฯผอ.โรงเรียน ที่ได้รับมอบหมาย
 ค รองฯผอ.โรงเรียนกลุ่มวิชาการ
 ง แล้วแต่โรงเรียนจะมอบหมายให้ใคร
๗๗.ข้อใดต่างจากพวกเมื่อพิจารณาความหมายจาก พ.ร.บ.ครูฯ
    ก ครู                  ข ผู้บริหารการศึกษา          ค ผู้บริหารสถานศึกษา      ง ผู้สนับสนุนการศึกษา
๗๘. โรงเรียนท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๕๔ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงกว่าค่าซ่อมแซมทั่วไป ท่านจะทำอย่างไร
ก สอบราคา                          ข ตกลงราคา                         ค ประกวดราคา         ง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
๗๙. ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายให้ไปออกข้อสอบภาค ข และภาค ค ของผู้บริหารสถานศึกษา ท่านจะทำอย่างไร
 ก ทำไปตามหน้าที่
 ข โทรบอกว่าขอศึกษาหลักสูตรสอบก่อน
 ค รีบเดินทางไปตามเวลาที่กำหนด
 ง ปฏิเสธผอ.เขตฯว่ามีธุระสำคัญไปไม่ได้
๘๐.ผอ.โรงเรียน กล่าวยกย่องชมเชย ครูดีในดวงใจ ผอ.มีสมรรถนะใด
ก พัฒนาศักยภาพของบุคคล             ข พัฒนาตนเอง
ค การทำงานเป็นทีม                           ง การบริการที่ดี
๘๑. ทักษะเชิงบริหารของผู้บริหารในข้อใดที่ผู้บริหารทุกระดับควรมีเท่าๆกัน
   Human skill  Conceptual skill
   Technical skill
   Thinking skill
๘๒. ท่านผอ.ไปเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ สวทช.  ท่านมีสมรรถนะใด
ก การมีวิสัยทัศน์                                                 ข การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ค การพัฒนาศักยภาพของบุคคล                      ง การพัฒนาตนเอง
๘๓. เครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือข้อใด
  SWOT                 PDCA                    PERT                  System thinking
๘๔. การเผยแพร่ผลงานที่เป็นนวัตกรรมในการวิจัยหรือรูปแบบงานที่ประสบผลสำเร็จในการประเมินวิทยฐานะของครู เกี่ยวข้องกับสมรรถนะใดมากที่สุด
 ก การบริการที่ดี
 ข การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 ค การทำงานเป็นทีม
 ง การพัฒนาตนเอง
๘๕.หากมีเหตุการณ์ที่ต้องลดธงครึ่งเสา ผู้ใดเป็นกำหนด
 ก นายกรัฐมนตรี                 ข ประธานสภาผู้แทนราษฏร           ค ราชการกำหนด    ง ผอ.โรงเรียน
๘๖.เอกสารหลักฐาน ปพ. ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ ๒๕๕๑ ที่โรงเรียนต้องมี มี...ประเภท
ก ๑                         ข ๒                        ค ๓                        ง ๖
๘๗.การประเมินภายนอกตามระบบประกันฯ ของ สมศ. รอบ 3 ในภาคเรียนที่ 2/2554 นี้ ใช้กี่มาตรฐาน
 4 มาตรฐาน      14 มาตรฐาน   15 มาตรฐาน     18 มาตรฐาน

ข้อสอบผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ (รอง,ผอ.รร ,รอง,ผอ.เขต) ปี 2560 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579
  • A. 
   การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  • B. 
   การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ
  • C. 
   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
  • D. 
   การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •  
 • 2. 
  นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560-2579 ข้อใดมากที่สุด
  • A. 
   1
  • B. 
   2
  • C. 
   3
  • D. 
   4
 •  
 • 3. 
  ขอใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  • A. 
   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 7 เป้าหมาย 8 ยุทธศาสตร์
  • B. 
   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์
  • C. 
   5 หลักการ 6 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์
  • D. 
   6 หลักการ 7 วัตถุประสงค์ 6 เป้าหมาย 10 ยุทธศาสตร์
 •  
 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • A. 
   เศรษฐกิจ
  • B. 
   คน
  • C. 
   ยุทธศาสตร์รัฐบาล
  • D. 
   ความยั่งยืน
 •  
 • 5. 
  กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ในแผนงานฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ มาจากที่ใด
  • A. 
   คน
  • B. 
   คสช.
  • C. 
   ยุทธศาสตร์ชาติ
  • D. 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 •  
 • 6. 
  คติพจน์ประจำชาติไทย
  • A. 
   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  • B. 
   มั่งคั่ง มันคง ยั่งยืน
  • C. 
   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่งคง
  • D. 
   ยั่งยืน มั่งคง มั่งคั่ง
 •  
 • 7. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นไปตามข้อใด
  • A. 
   4 + 0
  • B. 
   0+4
  • C. 
   4+6
  • D. 
   6+4
 •  
 • 8. 
  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 
   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  • B. 
   การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม
  • C. 
   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • D. 
   การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล ในสังคม
  • E. 
   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 •  
 • 9. 
  วัตถุประสงค์ใดสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 
   เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม
  • B. 
   เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ
  • C. 
   เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
  • D. 
   เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
  • E. 
   เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีปร ะสิทธิภาพ โปร่งใส
 •  
 • 10. 
  ขใดกล่าวไม่ถูกต้องตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
  • A. 
   คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
  • B. 
   ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
  • C. 
   ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
  • D. 
   ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต เช่น เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40
  • E. 
   มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
 •  
 • 11. 
  โครงการWifi ฟรีเพื่อการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ใด
  • A. 
   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
  • B. 
   การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
  • C. 
   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  • D. 
   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • E. 
   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
 •  
 • 12. 
  Smart Gard เกี่ยวข้องกับข้อใใดมากที่สุด
  • A. 
   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
  • B. 
   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
  • C. 
   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
  • D. 
   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจีสติกส์
  • E. 
   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 •  
 • 13. 
   PPP เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 
   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
  • B. 
   ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
  • C. 
   การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม
  • D. 
   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
  • E. 
   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 •  
 • 14. 
  แผนงานความสามารถร่วมมือทางเศรษฐกิจในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) เกี่ยวข้องกับชาติใดน้อยที่สุด
  • A. 
   ไทย
  • B. 
   พม่า
  • C. 
   ลาว
  • D. 
   จีนตอนใต้
  • E. 
   มาเลเซีย
 •  
 • 15. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
  • A. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 9 นโยบาย
  • B. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 3 หน้าที่ 4 แนวคิด 11 นโยบาย
  • C. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 9 นโยบาย
  • D. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 ระยะ 5 หน้าที่ 7 แนวคิด 11 นโยบาย
 •  
 • 16. 
  วิสัยทัศน์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชามีว่าอย่างไร
  • A. 
   มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  • B. 
   ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง
  • C. 
   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • D. 
   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
  • E. 
   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 •  
 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล
  • A. 
   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • B. 
   การบริหารราชการแผ่นดิน
  • C. 
   การดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ
  • D. 
   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
 •  
 • 18. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดตามนโยบายรัฐบาล
  • A. 
   ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ คือ “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • B. 
   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • C. 
   ใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  • D. 
   ความต้องการของประชาชน
  • E. 
   การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
 •  
 • 19. 
  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
  • A. 
   การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
  • B. 
   การรักษาความมั่นคงของประเทศ
  • C. 
   การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
  • D. 
   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  • E. 
   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 •  
 • 20. 
  นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินการข้อใดเป็นเรื่องสุดท้าย
  • A. 
   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
  • B. 
   การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
  • C. 
   การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
  • D. 
   ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
  • E. 
   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
 •  
 • 21. 
  ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยอยู่ในนโยบายข้อใด
  • A. 
   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
  • B. 
   การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ
  • C. 
   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
  • D. 
   ส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
  • E. 
   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 •  
 • 22. 
  นโยบายเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินใช้ได้ภายในกี่ชั่วโมง 
  • A. 
   70
  • B. 
   71
  • C. 
   72
  • D. 
   73
  • E. 
   74
 •  
 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 
   ICT เพื่อการบริหารจัดการ
  • B. 
   หลักสูตรและกระบวนการ
  • C. 
   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
  • D. 
   การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
  • E. 
   การบริหารจัดการ
 •  
 • 24. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย สพฐ.และกพฐ.ปีงบประมาณ 2560
  • A. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 10 จุดเน้น
  • B. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 5 เป้าหมาย 7 ยุทธศาสตร์ 9 ผลผลิต 11 จุดเน้น
  • C. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น
  • D. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 6 จุดเน้น
  • E. 
   1 วิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 6 เป้าหมาย 4 ยุทธศาสตร์ 6 ผลผลิต 11 จุดเน้น
 •  
 • 25. 
  ข้อใดไม่มีในวิสัยทัศน์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560มากที่สุด
  • A. 
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • B. 
   ประเทศไทย
  • C. 
   คุณภาพ
  • D. 
   มาตรฐาน
  • E. 
   วัฒนธรรมไทย
 •  
 • 26. 
  ข้อใดไม่ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560 แต่มีการปฏิบัติ
  • A. 
   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • B. 
   การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • C. 
   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • D. 
   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  • E. 
   การบริหารจัดการพื้นที่การศึกษาพิเศษชายแดนใต้
 •  
 • 27. 
  ขอใดไม่ใช่ผลผลิตของ สพฐ.
  • A. 
   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
  • B. 
   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
  • C. 
   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
  • D. 
   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
  • E. 
   ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
 •  
 • 28. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 
   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน
  • B. 
   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 8 ขั้นตอน
  • C. 
   3 หลักการ 3 กระบวนการ 3 ห่วง 5 ขั้นตอน
  • D. 
   3 หลักการ 3 กระบวนการ 5 ห่วง 7 ขั้นตอน
  • E. 
   3 หลักการ 5 กระบวนการ 7 ห่วง 8 ขั้นตอน
 •  
 • 29. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 
   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • B. 
   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 4.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • C. 
   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 6.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 7. รายงานประจำปี 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • D. 
   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 6. รายงานประจำปี 7.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 8.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • E. 
   1.กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2.จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ดำเนินการตามแผนจัดการศึกษา 5.ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6.ประเมินคุณภาพภายใต้มาตรฐานสถานศึกษา 7.พัฒนาคุณภาพอย่างต่อ เนื่อง 8. รายงานประจำปี
 •  
 • 30. 
  ขอใดไม่ใช่ระบบประกันคุณภาพภายใน
  • A. 
   การประเมินคุณภาพ
  • B. 
   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
  • C. 
   การพัฒนาคุณภาพ
  • D. 
   การจัดระบบบริหารสารสนเทศ
 •  
 • 31. 
  หน่วยงานต้นสังกัดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กี่ครั้ง
  • A. 
   อย่างน้อย 1 ครั้ง
  • B. 
   อย่างต่อเนื่อง
  • C. 
   อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ ปี
  • D. 
   อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี
  • E. 
   อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี
 •  
 • 32. 
  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายแรกของการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
  • A. 
   ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษา
  • B. 
   ส่งเสริมสนับสนุน และความร่วมมือกับสถานศึกษา
  • C. 
   สร้างความสมดุลระหว่างเสถียรภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายหลักการศึกษาของชาติ
  • D. 
   ยึดหลักความเที่ยงธรรม เป็นธรรม และโปร่งใส
  • E. 
   เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 •  
 • 33. 
  ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  • A. 
   ปรับปรุง
  • B. 
   พอใช้
  • C. 
   ดี
  • D. 
   ดีเยี่ยม
  • E. 
   ดีมาก
 •  
 • 34. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายได้ถูกต้อง
  • A. 
   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปผล
  • B. 
   กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตั้งสมมติฐาน สรุปผล
  • C. 
   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
  • D. 
   กำหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
  • E. 
   กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
 •  
 • 35. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการวิจัย
  • A. 
   การวิจัยตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ การวิจัยบริสุทธิ์ หรือการวิจัยเบื้องต้น (Basic or Pure Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
  • B. 
   การวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) การวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Research)
  • C. 
   การวิจัยจำแนกตามลักษณะของข้อมูล มี 2 อย่าง คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
  • D. 
   การวิจัยไม่ 2 ประเภท คือ วิจัยแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง
 •  
 • 36. 
  งานวิจัยมี 5 บท ในบทใดที่เป็นตัวเชื่อมโยง แสดงความถูกต้องของงานวิจัยทำให้น่าเชื่อถือได้มากที่สุด
  • A. 
   บทที่ 1
  • B. 
   บทที่ 2
  • C. 
   บทที่ 3
  • D. 
   บทที่ 5
 •  
 • 37. 
  " การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยการบริหารจัดการแบบ PLC และPDCA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 " ข้อใด คือ Independent Variable
  • A. 
   รูปแบบการบริหารจัดการ
  • B. 
   PLC และ PDCA
  • C. 
   คุณภาพการศึกษา
  • D. 
   ปีการศึกษา
 •  
 • 38. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมืองานวิจัย
  • A. 
   ค่าความสอดคล้อง IOC ที่ดีต้องมีค่าต่ำกว่า 0.5
  • B. 
   ค่าความยาก P ต้องอยู่นอกขอบเขต 0.2 และ 0.8
  • C. 
   ค่าอำนาจจำแนก r ต้องมีค่ามากกว่า 0.2
  • D. 
   ค่า Objectivity หมายถึง เครื่องวัดวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ของการวัด
  • E. 
   เขตพื้นที่การศึกษาจัดเป็น Norminal Scale
 •  
 • 39. 
  สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่การศึกษาน้อยที่สุด
  • A. 
   3D
  • B. 
   4H
  • C. 
   PLC
  • D. 
   E-book
  • E. 
   AMSS
 •  
 • 40. 
  4G ย่อมาจากอะไร
  • A. 
   Third Generation Mobile Network
  • B. 
   Fourth Generation Mobile Network
  • C. 
   Fourth Generation Wireless
  • D. 
   Third Generation Wireless
 •  
 • 41. 
  รบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารการศึกษามากที่สุด
  • A. 
   TPS
  • B. 
   MRS
  • C. 
   DSS
  • D. 
   OIS
  • E. 
   EMIS
 •  
 • 42. 
  Domain name ที่เหมาะสมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมากที่สุดคือข้อใด
  • A. 
   .com
  • B. 
   .net
  • C. 
   .org
  • D. 
   .co.th
 •  
 • 43. 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • A. 
   3D
  • B. 
   PLC
  • C. 
   DLTV
  • D. 
   DLIT
  • E. 
   TK Park
 •  
 • 44. 
  รบบงบประมาณของรัฐบาลปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด
  • A. 
   PBB
  • B. 
   SPBB
  • C. 
   PBBS
  • D. 
   SPBBS
  • E. 
   PSBS
 •  
 • 45. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณน้อยที่สุด
  • A. 
   Funtion
  • B. 
   Management
  • C. 
   Agenda
  • D. 
   Area
 •  
 • 46. 
  โรงเรียนเอประสบอัคคีภัยครูเอซึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบีได้เดินทางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาซี ได้พบกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตดีหากท่านเป็นผู้อำนวยการเขตอีท่านจะให้ครูคนดังกล่าวไปติดต่อราชการที่กลุ่มงานใดเป็นลำดับแรก
  • A. 
   อำนวยการ
  • B. 
   นโยบายและแผน
  • C. 
   ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • D. 
   บริหารการเงินและสินทรัพย์
  • E. 
   ตรวจสอบภายใน
 •  
 • 47. 
  กรนิเทศการบริหารจัดการศึกษาให้กับหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหน้าที่ของใครที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงมากที่สุด
  • A. 
   ครูทุกคน
  • B. 
   ผู้บริหารทุกคน
  • C. 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  • D. 
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • E. 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 •  
 • 48. 
  กรนิเทศการศึกษารูปแบบใดควรใช้ให้น้อยที่สุด
  • A. 
   Structured Interview
  • B. 
   Interview Focused
  • C. 
   Interview Non-Directive
  • D. 
   Inter-Visitation
  • E. 
   Lecture
 •  
 • 49. 
  นโยบาย 4H เกี่ยวข้องกับงานใดของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอำนาจลงมามากที่สุด
  • A. 
   วิชาการ
  • B. 
   งบประมาณ
  • C. 
   การบริหารงานบุคคล
  • D. 
   การบริหารทั่วไป
 •  
 • 50. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการนิเทศการศึกษาของ สพฐ.ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 
   วางแผนการนิเทศ - ศึกษาข้อมูล - สร้างสื่อเครื่องมือ- นิเทศ - สรุปผล
  • B. 
   รวบรวมข้อมูล - ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล
  • C. 
   รวบรวมข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - ศึกษาสภาพปัญหา - นิเทศ - สร้างเครื่องมือ - สรุปผล
  • D. 
   ศึกษาข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล
  • E. 
   รวบรวมข้อมูล - วางแผนการนิเทศ - ศึกษาสภาพปัญหา - สร้างสื่อเครื่องมือ - นิเทศ - สรุปผล
 •  
 • 51. 
  หากท่านได้รับมอบหมายให้บรรยายพิเศษเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแห่งหนึ่งท่านจะพูดเรื่องใดของหลักสูตรเป็นลำดับแรก
  • A. 
   วิสัยทัศน์
  • B. 
   โครงสร้าง
  • C. 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • D. 
   สภาพของโรงเรียน
 •  
 • 52. 
  รหัสวิชา ส ๓๐๒๓๔ คือวิชาอะไร
  • A. 
   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • B. 
   เศรษฐศาสตร์
  • C. 
   สุขศึกษา
  • D. 
   พลศึกษา
  • E. 
   หน้าที่พลเมือง
 •  
 • 53. 
  ท่านจะเลือกใช้หลักธรรมใดในการพัฒนาองค์กรของท่านให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
  • A. 
   อริยสัจ 4
  • B. 
   พรหมวิหาร 4
  • C. 
   อิทธิบาท 4
  • D. 
   สังคหวัตถุ 4
  • E. 
   เบญจศีล 5
 •  
 • 54. 
  โรงเรียนคุณธรรม เกี่ยวข้องกับทุกข้อข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  • A. 
   ความพอเพียง
  • B. 
   กตัญญู
  • C. 
   ซื่อสัตย์สุจริต
  • D. 
   ความสามัคคี
  • E. 
   อุดมการณ์คุณธรรม