วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สนามไฟฟ้า


สนามไฟฟ้า
ข้อที่ 1
1.  ข้อที่ 1
1. สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆ คือ
   ก. ศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยระยะทางของจุดนั้น
   ข. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ค. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ง. จำนวนเส้นที่แสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบ
ข้อที่ 2
2. ทรงกลมมีประจุลบ สามารถลอยนิ่งในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีทิศ
   ก.พุ่งขึ้นในแนวดิ่ง
   ข. พุ่งลงในแนวดิ่ง
   ค. ตั้งฉากกับทรงกลม
   ง. ผิดทุกข้อ
ข้อที่ 3
3. ถ้ามีหยดน้ำมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทิศของแรงกระทำต่อหยดน้ำมันขึ้นอยู่กับ
   ก. จำนวนประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน
   ข. ชนิดของประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน
   ค. ขนาดของความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
   ง. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อที่ 4
5. ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง
   ก. ไม่เกิดแรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า เมื่ออนุภาคนั้นวางนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก
   ข. อิเล็กตรอนหรือโปรตอน จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมมาในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ต่อเมื่อทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับทิศสนามแม่เหล็กเท่านั้น
   ค. สนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็น เวเบอร์ / ตารางเมตร หรือเทสลา
   ง. เส้นลวดทองแดงวางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำบนเส้นลวดในทิศตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก
ข้อที่ 5
6. แท่งแก้วถูด้วยแพร เกิดประจุไฟฟ้าได้ เพราะ
   ก. การถูทำให้มีประจุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมา
   ข. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
   ค. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน
   ง. ประจุเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวล
ข้อที่ 6
7. เมื่อนำแท่งแก้วถูกับผ้าไหม จะพบว่าวัตถุทั้งสองกลายเป็นวัตถุที่มีประจุ การที่วัตถุทั้งสองมีประจุได้เนื่องจาก
   ก. ประจุถูกสร้างขึ้น
   ข. การแยกของประจุ
   ค. การเสียดสี
   ง. แรงที่ถูก
ข้อที่ 7
8. ขนาดของสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นโลหะที่มีประจุต่างชนิดกัน จะมีค่าเป็นอย่างไร
   ก. ศูนย์
   ข. สม่ำเสมอตลอดบริเวณ
   ค. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุบวก
   ง. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุลบ

ที่จุดใดๆ คือ
   ก. ศักย์ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยระยะทางของจุดนั้น
   ข. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ค. แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุบวกที่วางไว้ ณ จุดนั้น
   ง. จำนวนเส้นที่แสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุทดสอบ
ข้อที่ 2
2. ทรงกลมมีประจุลบ สามารถลอยนิ่งในบริเวณที่สนามไฟฟ้ามีทิศ
   ก.พุ่งขึ้นในแนวดิ่ง
   ข. พุ่งลงในแนวดิ่ง
   ค. ตั้งฉากกับทรงกลม
   ง. ผิดทุกข้อ
ข้อที่ 3
3. ถ้ามีหยดน้ำมันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทิศของแรงกระทำต่อหยดน้ำมันขึ้นอยู่กับ
   ก. จำนวนประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน
   ข. ชนิดของประจุที่อยู่บนหยดน้ำมัน
   ค. ขนาดของความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
   ง. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อที่ 4
5. ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง
   ก. ไม่เกิดแรงกระทำต่ออนุภาคประจุไฟฟ้า เมื่ออนุภาคนั้นวางนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก
   ข. อิเล็กตรอนหรือโปรตอน จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมมาในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ต่อเมื่อทิศทางของความเร็วตั้งฉากกับทิศสนามแม่เหล็กเท่านั้น
   ค. สนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็น เวเบอร์ / ตารางเมตร หรือเทสลา
   ง. เส้นลวดทองแดงวางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำบนเส้นลวดในทิศตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก
ข้อที่ 5
6. แท่งแก้วถูด้วยแพร เกิดประจุไฟฟ้าได้ เพราะ
   ก. การถูทำให้มีประจุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมา
   ข. ประจุถ่ายเทจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
   ค. ประจุเกิดจากแรงเสียดทาน
   ง. ประจุเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวล
ข้อที่ 6
7. เมื่อนำแท่งแก้วถูกับผ้าไหม จะพบว่าวัตถุทั้งสองกลายเป็นวัตถุที่มีประจุ การที่วัตถุทั้งสองมีประจุได้เนื่องจาก
   ก. ประจุถูกสร้างขึ้น
   ข. การแยกของประจุ
   ค. การเสียดสี
   ง. แรงที่ถูก
ข้อที่ 7
8. ขนาดของสนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นโลหะที่มีประจุต่างชนิดกัน จะมีค่าเป็นอย่างไร
   ก. ศูนย์
   ข. สม่ำเสมอตลอดบริเวณ
   ค. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุบวก
   ง. มากเมื่อเข้าใกล้แผ่นประจุลบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น