วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบทดสอบวัดความเป็นเลิศ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


แบบทดสอบวัดความเป็นเลิศ
วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3
คำสั่ง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย (X) ทับตัวอักษรเพียงตัวเลือกเดียว สำหรับคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1.       ข้อใดคือ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ก. พระองค์เจ้าบวรเดช                       ข. พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
ค. พระองค์เจ้านครสวรรค์ วรพิพินิต         ง. ไม่มีข้อใดถูก
2.       กฎหมายฉบับแรกของโลก คือ กฎหมายของประเทศใด
ก. อิตาลี                   ข. ฝรั่งเศส        ค.  อังกฤษ       ง. สหรัฐอเมริกา
3.       คดีแดง หมายถึง
ก. คดีที่รอการพิจารณา             ข. คดีที่ยังไม่นำขึ้นสู่ศาลโลก
ค. คดีที่ศาลระงับฟ้อง               ง. คดีที่ศาลตัดสินแล้ว
4.       ผู้ที่มีหน้าที่นำสำนวนฟ้องขึ้นสู่ศาล คือข้อใด
ก.  ตำรวจ        ข. ทนายความ   ค. อัยการ                  ง. ผู้พิพากษา
5.       ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยในสมัยใด
ก. รัชการที่
4    ข. รัชการที่ 5    ค.รัชการที่ 6     ง. รัชการที่ 7
6.       ประเทศที่เป็นต้นแบบการปกครองแบบรัฐสภา
ก. อังกฤษ        ข. ฝรั่งเศส        ค.เยอรมัน        ง. สหรัฐอเมริกา
7.       ประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันปีพุทธศักราชใด
ก.
2550                   ข. 2551                   ค. 2552                   ง. 2553
8.       ตัวการผู้กระทำผิดทางอาญากรรม หมายถึงบุคคลใด
ก.ผู้วางแผน      ข.ผู้ลงมือกระทำผิด        ค. ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นกระทำผิด       ง. ไม่มีข้อใดถูก
9.       ข้อใดไม่ใช่ความรับผิดทางอาญา
ก. ปรับ           ข.กักขัง           ค. ริบทรัพย์สิน            ง. การชดใช้ค่าเสียหาย
10.   เด็กชายแดงอายุ 9 ปี ลักขโมยขนมแม่ค้าหาบแร่ เด็กชายแดงมีความผิดทางอาญา หรือไม่
ก. ไม่มีความผิดเพราะไร้เดียงสา
ข.ไม่มีความผิด เพราะขาดเจตนา  
ค.มีความผิดเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ง. มีความผิดเพราะทำผิดตามกฎหมายกำหนดไว้ แต่ละเว้นโทษ
11.   เมื่อประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ มีสถิติการเลิกจ้างงานสูงขึ้น ผู้ผลิตลดการผลิตสินค้าลง รัฐบาลควรมีแนวทางแก้ปัญหาข้อใด
ก.เพิ่มอัตราภาษี                     ข.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
ค.เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก         ง.ลดการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
12.   เพราะเหตุใดจึงจัดหน่วยครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของระบบเศรษฐกิจส่วนรวม
ก. หน่วยครอบครัวเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
ข. หน่วยครอบครัวเป็นผู้ใช้ปัจจัยการผลิต

ค. หน่วยครอบครัวเป็นผู้ผลิตสินค้า
ง. หน่วยครอบครัวเป็นผู้ให้ทรัพยากรทั้งหมด
13.   ข้อใด อธิบายคำว่า “ทรัพยากร” ในทางเศรษฐศาสตร์ ได้ถูกต้อง
ก.สิ่งที่จะนำมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผู้บริโภค

ข. การกระจายรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิต
ค. การผลิตสินค้าและบริการโดยมุ่งหวังกำไรสูงสุด
ง.ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ
14.   ถ้าปกติมังคุดราคากิโลกรัมละ 35 บาท ต่อมาลดราคาต่ำลงอย่างรวดเร็วเหลือกิโลกรัมละ 15 บาท บ่งบอกว่าเกิดปัญหาอะไร
ก.  สินค้ามีน้อย ขาดตลาด         ข. สินค้ามีมากล้นตลาด
ค. ต้นทุนการปลูกมังคุดสูงขึ้น       ง.ชาวสวนจะเลือกปลูกมังคุด
15.   ภาวะเศรษฐกิจข้อใดแสดงให้เห็นว่า “ปัญหาเงินเฟ้อ”
ก. ผู้ใช้แรงงานจะได้รับค่าแรงลดลง         
ข.การผลิตจะเพิ่มมากขึ้น สินค้าจะล้นตลาด
ค.ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ง.ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆ
16.   การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการใช้กลไกราคา ตรงกับข้อใด
ก. เศรษฐกิจแบบผสม                        ข. เศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ค.เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม                   ง. เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
17.   ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่ในข้อใด
ก.พิมพ์ธนบัตร                                 ข. รับฝาก
ถอนเงินจากประชาชน
ค.รักษาทุนสำรองเงินระหว่างประเทศ       ง.ควบคุมการตรวจธนาคารพาณิชย์
18.   ข้อใดคือความหมายของการออมที่สำคัญที่สุด
ก. มีเงินฉุกเฉินในยามเจ็บป่วย                          ข. เพื่อซื้อของขวัญให้เพื่อน
ค. เพื่อพักผ่อนต่างจังหวัด                              ง. เพื่อเป็นสินสมรส
19.   การรวมกลุ่มขององค์กรใดส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจของไทยเรา
ก. ASEAN        ข. APEC          ค. OPEC         ง. WTO
WTO เป็นชื่อย่อขององค์การใด
ก.องค์การอนามัยโลก                                   ข.องค์การค้าเสรี          
ค.องค์การค้าโลก                                       ง.องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

1 ความคิดเห็น:

  1. ดีนะค่ะ แต่อยากให้บอกเฉลยด้วยอ่า ขอให้เขียนออกมาเยอะๆนะค่ะ ;)

    ตอบลบ