วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์เกี่ยวกับระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ และดูแลรักษา  ภาวการณ์เจริญเติบโตตามตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และพัฒนาการทางเพศ ทักษะการปฏิเสธการถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ

                โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมายของระบบประสาท และต่อมไร้ท่อ และดูแลรักษา  ภาวการณ์เจริญเติบโตตามตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจอารมณ์และพัฒนาการทางเพศ มีทักษะการปฏิเสธการถูกล่อลวงและการถูกล่วงละเมิดทางเพศทางเพศ

สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมรหัสตัวชี้วัด

                พ 1.1     ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/3  ,  ม. 1/4

                พ 2.1     ม.1/1  ,  ม.1/2    รวม    6    ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 21102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม มีความรู้

ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

โดยใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองรหัสตัวชี้วัด

                พ 3.1     ม. 1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/3รวม  3  ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 21103

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ  การควบคุมน้ำหนัก  รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ลักษณะและวิธีการป้องกันการติดสารเสพติด  แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  การเลือกอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ  การควบคุมน้ำหนัก  รู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ลักษณะและวิธีการป้องกันการติดสารเสพติด  แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด   มีทักษะการปฏิเสธ

 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมรหัสตัวชี้วัด

                พ 4.1     ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/3

                พ 5.1     ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/3  ,  ม 1/4รวม  7  ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 21104

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์  ความสำคัญของการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬา  รูปแบบการเล่น  ความแตกต่างของวิธีการเล่น  เลือกเข้าร่วมกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  ปฏิบัติตาม กฎ กติกาและข้อตกลง  ร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีม การยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

 ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น

  เพื่อให้มีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองรหัสตัวชี้วัด

                พ 3.2     ม.1/1  ,  ม.1/2  ,  ม.1/3รวม  3  ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา

ในวัยรุ่น  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ในวัยรุ่น  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ  วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

เพื่อให้เกิด ความเสมอภาคทางเพศและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นรักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬามีน้ำใจนักกีฬารหัสตัวชี้วัด

                พ 1.1     ม.2/1  ,  ม.2/2

                พ 2.1     ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  รวม    7    ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 22102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและเพิ่มพูนความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของตนเองในการเล่นกีฬาทั้งกีฬาไทย กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจวัตรประจำวัน นำประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจำเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย ความสำคัญ ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น

มีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นรหัสตัวชี้วัด

                พ 3.1     ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4   รวม   4   ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 22103

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยี

ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต

อาการเบื้องของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด  วิธีการปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเลือกใช้บริการทางสุขภาพ  ผลกระทบของเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ  ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต อาการเบื้องของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต  วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการอารมณ์และความเครียด  วิธีการปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง

เพื่อให้ มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมรหัสตัวชี้วัด

                พ 4.1     ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,   ม.2/4  ,   ม.2/5  ,   ม.2/6

                พ 5.1     ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  รวม   9  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 22104

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์  ความสำคัญของสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ  ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง วินัย ปฏิบัติตามกฎ  กติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือก  วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาที่เลือกนำไปใช้ในการเล่นอย่างเหมาะสมกับทีมอย่างมุ่งมั่น  พัฒนาสมรรถภาพทางกายตนเอง

โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึก เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองรหัสตัวชี้วัด
                พ 3.2     ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม. 2/5

                พ 4.1     ม.2/7รวม   6  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา

ในแต่ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มี

อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของวัยรุ่น  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของวัยรุ่น  องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมรหัสตัวชี้วัด

                พ 1.1     ม.3/1  ,  ม.3/2 ,  ม.3/3

                พ 2.1     ม.3/1  ,  ม.3/2  ,  ม.3/3  รวม  6  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 23102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 1 คำอธิบายรายวิชา

            เพิ่มพูนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เหมาะสมกับตนเองและทีม  ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  เห็นคุณค่าใช้เทคนิคและวิธีการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เหมาะสมกับตนเองและทีม  ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และการเล่นกีฬาไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้อื่น  เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ

 มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองรหัสตัวชี้วัด

                พ 3.1     ม.3/1  ,  ม.3/2  ,  ม.3/3  รวม  3  ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 23103

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  ปัญหาสุขภาพในชุมชน  วางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  การพักผ่อนและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน  หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  ความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ  วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่เหมาะสม

 รหัสตัวชี้วัด

                พ 4.1     ม.3/1  ,  ม.3/2 ,  ม.3/3  ,  ม.3/4

                พ 5.1     ม.3/1  ,  ม.3/2 ,  ม.3/3  ,  ม.3/4  ,  ม.3/5รวม  9  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา  พ 23104

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เวลา  20  ชั่วโมง   จำนวน   1  หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 คำอธิบายรายวิชา            

                เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการเล่นและการดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา  ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ  นำแนวคิดหลักการจากการเล่นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาและข้อตกลงในการเล่นกีฬา  วิธีการประยุกต์ใช้กลวีในการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาได้ตามสถานการณ์ของการเล่น  พัฒนาสุขภาพตนเองที่เกิดจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้มีความรู้   เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ศึกษาหาความรู้  องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ มีทักษะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

 มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิกฎและกติกา เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ มีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

                มีน้ำใจนักกีฬา เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ชื่นชมในสุนทรียภาพของกีฬา เอื้ออาทร  เสียสละและคำนึงถึงส่วนรวม มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสันติ รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสำนึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองตัวชี้วัด

                พ 3.2     ม.3/1  ,  ม.3/2  ,  ม.3/3  ,  ม.3/4  ,  ม.3/5

                พ 4.1     ม.3/5      

 รวม  6  ตัวชี้วัด  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น