วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555      รายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เป็นรายวิชาที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนรู้มีความรู้ ทักษะและเข้าใจถึงสุขภาพของตนเอง  โดยผู้เรียนต้องศึกษา ฝึกฝนตนเอง ตลอดจนถึงสามารถวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้เข้าใจ
    การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  การปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละวัย  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิด-1 ปี วัย1-3ปี และวัย3-6 ปี การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแนวทางการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัย
    ชีวิตและครอบครัว  พัฒนาการทางเพศ  ความสัมพัทธ์ระหว่างการเปรียบเทียบทางร่างกาย  จิตใจอารมณ์ สังคม และการพัฒนาการทางเพศ การปฏิบัติที่เหมาะสมกับเพศ  ทักษะที่จำเป็น ทักษะการผูกมิตร ทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์เสี่ยง  สุขอานามัยทางเพศ ความหมายและองค์ประกอบของอานามัยทางพันธ์ การดูแลอนามัยทางเพศของวัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศ ปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันหลีกเลียงโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
    การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  การเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวทางพื้นฐาน กีฬา   เจตคติ เลือกออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นเกมตามความถนัดและความสนใจเป็นประจำ  คุณลักษณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มุ่งมั่นในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬา กีฬาไทย กีฬาสากล
    การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค  อาหารและโภชนาการ  การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนบัญญัติและธงโภชนาการ สุขภาพผู้บริโภค  ความสำคัญและความสัมพันธ์ของสุขภาพกาย สุขภาพจิต  การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค/ความหมายข้อมูลโภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อ/ โรคไม่ติดต่อ  การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย การใช้ยาสามัญประจำบ้าน/ยาสมุนไพร การจัดการอารมณ์และความเครียด  อารมณ์ ความเครียดและการจัดการ  การฝึกจิตสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม  การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การวางแผนและจัดเวลาในการออกกำลังกาย  พักผ่อนการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  ความสำคัญของการมีสมรรถภาพดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและหรือสมรรถภาพทางกลไก
    ความปลอดภัยในชีวิต   พฤติกรรมเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และความปลอดภัยแนวปฏิบัติเพื่อหลีกเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัย   อุบัติเหตุ   การวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยง   การป้องกันอุบัติเหตุ(นอกบ้าน/การเดินทาง)  ความรับผิดขอบของบุคคล   กฎระเบียบด้วยความปลอดภัย  การแก้ปัญหาในสถานที่ขับขัน  การสื่อสาร/แหล่งขอความช่วยเหลือ  การเสพติด  กระบวนการติดสารเสพติด  การออกฤทธิ์ของสารเสพติด   โทษ/พิษภัยของสารเสพติด   การป้องกันหลีกเสี่ยง(ทักษะการปฏิเสธ)  ความรุนแรง  ความหมาย/ประเภท   พฤติกรรม/สาเหตุ/การแก้ปัญหา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น