วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เคล็ดลับสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 คณะ

เคล็ดลับสอบตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 คณะ

1. คณะนิติศาสตร์ สอบ 3 วิชา คือ
1. วิชาความถนัดทางวิชาการ (SAT) 20 คะแนน
วิชานี้เป็นการวัดความรู้ความสามารถทางสติปัญญา
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ
1.1 ชุดจำนวน (5 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถเรื่องเลขอนุกรม และมิติสัมพันธ์รูปร่างต่างๆ
ในส่วนนี้น้องๆ ควรฝึกหัดทำแบบฝึกหัดเลขอนุกรม
และมิติสัมพันธ์อย่างง่ายให้คุ้นเคย เป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ ยิ่งทำบ่อยๆ
ก็จะรู้สึกชินกับตัวเลขและรูปภาพที่โจทย์ถาม หนังสือที่มีแบบฝึกหัดแนว
SAT นี้มีมากมาย เช่น ข้อสอบภาค ก. ของ ก.พ. หรือ
ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู ส่วนนี้พี่ขอบอกครับว่าไม่ยาก ถ้าฝึกทำบ่อยๆ
จนจับทางโจทย์ถูก
1.2 ชุดภาษา (10 คะแนน)
เป็นการวัดความรู้หลักภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ผู้ที่เก่งวิชาภาษาไทย
จะได้เปรียบ คนที่ไม่ถนัด ก็น่าจะทบทวนหลักภาษาพื้นฐานให้มากขึ้น
1.3 ชุดเหตุผล (5 คะแนน) เป็นการวัดการใช้เหตุผลของน้อง
ว่าน้องสามารถเชื่อมโยงความคิด และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่
การอนุมานอย่างมีเหตุผลแบบนิรนัยและแบบอุปนัยของน้องถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
เรื่องนี้น้องได้เรียนในเรื่องภาษากับเหตุผลบ้างแล้ว
2. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
วิชานี้เป็นการอ่านเรื่อง (Passage Reading) ทั้งหมด
ความยากง่ายระดับเดียวกับข้อสอบ TU-GET หรือ A-NET การรู้ความหมายศัพท์
และความเข้าใจเรื่องสำคัญมาก ต้องอ่านเร็ว และเลือก Choice
ได้ถูกต้องแม่นยำ ส่วนนี้พี่ฟันธงว่า
น้องควรมีพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี
มิฉะนั้นอาจจะมืดแปดด้านในห้องสอบได้ เพราะมี Passage หลายเรื่อง
หลากหลายสาขาวิชา แต่ก็จะมีบางเรื่องเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอยู่บ้าง
ดังนั้น 1. ต้องรู้คำศัพท์มากเพียงพอ 2. รู้หลักการอ่าน (Reading
Techniques) เช่น เทคนิคการหา Main Idea, Title, Pronoun Reference,
Tone, Attitude, Purpose และ Inference เป็นต้น ในประเด็นนี้
การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมีความสำคัญอย่างยิ่ง
3. วิชาเฉพาะ 60 คะแนน
3.1 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย (10 คะแนน)
สำหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หัวข้อที่น้องควรรู้มีดังต่อไปนี้
ลักษณะต่างๆ ของกฎหมาย ประเภทและการใช้กฎหมาย บุคคล นิติบุคคล
และความสามารถ สิทธิ และการใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หลักและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป - ความผิด กฎหมายปกครอง และกฎหมายระหว่างประเทศ
หนังสือที่ควรอ่านคือ การศึกษาวิชากฎหมาย หรือ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย
3.2 วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย (30 คะแนน)
การวัดในด้านนี้จะมีหลักกฎหมายมาให้ (ซึ่งเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน) 1-2
หลักกฎหมาย และมี อุทาหรณ์ หรือ ข้อเท็จจริงมาให้ 3-4 บรรทัด
ให้น้องนำหลักกฎหมายมาประยุกต์ใช้กับอุทาหรณ์ หรือ
ข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มา สิ่งสำคัญคือ ต้องตีความให้ถูกต้อง
พร้อมกับใช้เหตุผลประกอบการบรรยาย
3.3 วิชาย่อความ (10 คะแนน)
เหมือนกับการย่อความในภาษาไทยทั่วไป แต่ต้องย่อจากบทความจำนวน 12-15 หน้า
ให้เหลือ 8 บรรทัด ซึ่งในส่วนวิชาย่อความนี้ น้องๆ ส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน
ต้องอาศัยเทคนิค + การฝึกฝน บทความที่ให้ย่อ เช่น บทความทางกฎหมาย หรือ
พระบรมราโชวาท เป็นต้น
3.4 วิชาเรียงความ (10 คะแนน)
วิชานี้จะกำหนดหัวข้อมาให้แล้วให้แสดงความคิดเห็น 14-15 บรรทัด
เหมือนกับการเรียงความในภาษาไทยทั่วไป เน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
ไม่จำเป็นต้องอ้างหลักกฎหมายในการตอบ แต่ต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจน
พี่ๆ หวังว่า หากน้องๆ เตรียมตัวให้พร้อม การได้เป็น 1
ใน 300 คน ในโครงการสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ม.ธ. ปีนี้
จะไม่ยากเกินความสามารถของน้องแน่นอน พวกพี่ๆ
ขอเป็นกำลังใจช่วยให้น้องบังเกิดอิทธิบาทสี่
เพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ อย่างไรก็ตาม หากน้องคนใดมีปัญหา
หรือ ต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ ได้ครับผม

2. SMART - I คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. คณิตศาสตร์ (30%)
เป็นโจทย์ปัญหาความยากง่ายประมาณคณิตศาสตร์ ม.3 หรือ คณิตศาสตร์ O-NET
เพียงแต่ต้องประยุกต์โจทย์ ตีโจทย์ให้ดีๆ แทนสมการให้เป็น
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสัดส่วน ร้อยละ มุมและตรีโกณมิติ ความเร็ว
ระยะทาง กำลังการผลิต และสถิติ
ตัวอย่างโจทย์ใกล้เคียงกับข้อสอบภาคคณิตศาสตร์ของ GMAT หรือ CU-BEST
แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า ถ้าทำ GMAT หรือ CU-BEST
ได้ก็น่าจะพิชิตส่วนนี้ได้สบายๆ ครับ
2. การอ่าน (25%) เป็นการทดสอบการอ่านจับใจความ
ลักษณะเด่นคือ บทความที่นำมาให้อ่านจะค่อนข้างเป็นจะไปในเนื้อหาเชิงธุรกิจ
หรือ เศรษฐกิจ และมีความยาวมากถึง 40-50 บรรทัด
เวลาน้องอ่านต้องพยายามจับประเด็นดีๆ เพราะมีตัวเลือกถึง 5 ตัวเลือก
อาจทำให้สับสนได้
ถ้าน้องต้องการฝึกฝนให้ลองทดสอบอ่านข้อสอบภาษาไทยปีเก่าๆ ที่มีบทความยาวๆ
หรือ ข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ กันกับข้อสอบ SMART-I
3. ความรู้รอบตัว (10%)
ส่วนใหญ่จะเน้นความรู้รอบตัวด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สิ่งที่น้องควรรู้ได้แก่ สภาวการณ์เศรษฐกิจโลก อัตราการเจริญเติบโตของ
GDP ในแต่ละประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ ค่าเงิน หนี้สาธารณะ การลงทุน ภาษีอากร
ดัชนีผู้บริโภค นโยบายการเงินและการคลัง การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
โครงการขนาดใหญ่ (Mega-Project) และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่วนเรื่องการเมืองและสังคมก็จะออกบ้างตามเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น
ดังนั้นน้องควรติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอยู่ตลอด
ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ขอให้รีบถามผู้รู้ด้านนั้นๆ
อ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจบ้าง อย่าอ่านแต่ข่าวบันเทิงอย่างเดียว
4. ภาษาอังกฤษ (30%) ส่วนนี้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จะดัดแปลงข้อสอบของสถาบันภาษา ม.ธ. มาออก ดังนั้น
รูปแบบของตัวข้อสอบจึงเหมือนข้อสอบ TU-GET ทุกประการ ซึ่งประกอบด้วย
Writing Ability, Sentence Completion, Vocabulary และ Reading
Comprehension โดยส่วนใหญ่แล้วน้องๆ มักจะตกส่วนนี้มาก คะแนนไม่ถึง 30%
ของส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถยื่นคะแนน SMART-I รวมได้
แม้จะทำส่วนอื่นได้คะแนนมากก็ตาม ข้อสอบ TU-GET
ฉบับจริงมีจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. สัมภาษณ์ (5%)
ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 4
วิชาขั้นต้นแล้วเท่านั้น การสัมภาษณ์จะเป็นการไต่ถามข้อมูลส่วนตัว
ทัศนคติต่อกลุ่มวิชาด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจ
รวมทั้งการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะบากบั่นเรียนให้สำเร็จการศึกษา 4
ปี หรือ 5 ปี (บูรณาการ) น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือ คำปรึกษา
NISIT Academy ยินดีตอบทุกคำถามครับ

3. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบ 2 วิชา คือ
1. ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (ปรนัย 60 ข้อ)
มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ รัฐศาสตร์ในเชิงสหวิทยาการ
แนวคิดเรื่องรัฐ ระบบการเมืองการปกครอง พรรคการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย
การเมืองการปกครองไทย การปกครองท้องถิ่น นักทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
หลักบริหารรัฐกิจ นโยบายรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต
เศรษฐศาสตร์การเมืองโลก และเหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมืองการบริหาร
วิธีพิชิตส่วนที่ 1 นี้คือ ต้องมีพื้นฐานทางการเมือง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมดีมาก
รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด
เพราะในปีการศึกษา 2550 นี้ ทั้ง 3 สาขาวิชา คือ การเมืองการปกครอง
บริหารรัฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะรับนักศึกษาประมาณ 35-50
คนเท่านั้น อัตราการแข่งขันของคณะรัฐศาสตร์จึงค่อนข้างสูงมากทุกปี
2. เรียงความ

น้องต้องเขียนเรียงความเฉพาะสาขาวิชาที่น้องเลือกสมัครเข้าศึกษา ความยาว
2 หน้ากระดาษ A4 เช่น สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
น้องอาจต้องเขียนแสดงความคิดเห็นหัวข้อเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยตัวแทน
(Representative Democracy) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
หัวข้อเกี่ยวกับระบบราชการกับการพัฒนาประเทศ หรือ
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หัวข้อเกี่ยวกับวิกฤตการณ์น้ำมันกับการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น
วิธีเขียนตอบ ต้องจัดระเบียบความคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นประเด็นชัดๆ
โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาสนับสนุนความคิดความเห็นของเรา
ถ้าอ้างนักทฤษฎีคนสำคัญๆ และคำสำคัญๆ (Keywords) ทางรัฐศาสตร์ประกอบด้วย
คำตอบของจะมีน้ำหนัก และเรียกคะแนนได้มากทีเดียว
น้องคนใดที่ยังไม่เข้าใจรัฐศาสตร์ดีนัก สามารถสอบถาม
หรือ ปรึกษาปัญหาคาใจได้ พี่ๆ เต็มใจตอบทุกคำถามครับ

4. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบ 3 วิชา คือ
1 คณิตศาสตร์และสถิติ (200 คะแนน) มีเนื้อหาได้แก่
ฟังก์ชันและกราฟ อนุกรม แคลคูลัสอนุพันธ์ อินทิกรัล
เมทริกซ์ ดีเทอร์มิเน้นท์ เวกเตอร์ การหาค่าตัวแปรในระบบสมการ เลขดัชนี
การให้เหตุผล ตรรกศาสตร์ ภาคตัดกรวย กำหนดการเชิงเส้น สถิติเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันสถิติ การวิเคราะห์เชิงสถิติ
และการหาค่าเหมาะสมที่สุด
2 ภาษาไทย (ปรนัย 40 คะแนน อัตนัย 60 คะแนน)
2.1 หลักภาษาและการอ่านจับใจความ เป็นเนื้อหาทั่วๆ
ไปเกี่ยวกับหลักภาษาไทย ลักษณะคล้ายๆ ข้อสอบภาษาไทย O-NET
น้องสามารถฝึกฝนได้โดย การทำข้อสอบ Entrance เก่าๆ ได้
2.2 เรียงความและย่อความบทความทางเศรษฐกิจ
ในส่วนของเรียงความและย่อความ จะมีบทความมาให้อย่างละ 1 บท ให้น้องๆ
เรียงความ และ ย่อความ ส่วนใหญ่จะเป็นบทความทางเศรษฐกิจ
การเขียนก็เหมือนกับการเขียนเรียงความ - ย่อความในภาษาไทย
สิ่งสำคัญอยู่ที่การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม
3 ภาษาอังกฤษ (150 คะแนน)
3.1 Economic News น้องๆ ต้องติดตามข่าวเศรษฐกิจให้มากๆ
ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
น้องสามารถฝึกได้โดยการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีขายมากมายตามท้องตลาด ฝึกให้ชินเข้าไว้ Practice make Perfect
นะครับน้องๆ
3.2 Economic Terms การรู้ศัพท์เป็นเรื่องสำคัญ
ศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์มีมาก
บางครั้งมีการถามคำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ด้วย ถ้าน้องมีพื้นฐานคำศัพท์ดี
เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำศัพท์
ก็จะสามารถช่วยให้น้องอ่านบทความทางเศรษฐศาสตร์ได้เข้าใจมากขึ้นด้วย
3.3 Economic Passages บทความทางเศรษฐศาสตร์
เป็นสิ่งที่น้องๆ ต้องเจออย่างแน่นอน ส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน หรือ ทำไม่ได้
เพราะน้องจะเจอ Passage ที่ยาวมากๆ และปัญหาสำคัญมาจากการไม่รู้ศัพท์
ไม่เข้าใจใจความสำคัญของบทความ (บางคนรู้ศัพท์ แต่แปลประโยคไม่ได้)
ทำให้ต้องนั่งเดากันอยู่นาน
วิธีที่ดีที่สุด คือ ฝึกอ่านหนังสือพิมพ์ หรือ
นิตยสารภาษาอังกฤษ เช่น TIME Newsweek Economic Review เล่มต่างๆ หรือ
Reader's Digest เป็นต้น
สิ่งที่พี่อยากฝากสำหรับน้องๆ
ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ คือ น้องควรสำรวจตัวเองให้ดีว่า
น้องมีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เพราะการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์นี้
จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ดี ใช้หลักตรรกะของเหตุผลเก่ง
รวมทั้งต้องสามารถอ่านตำราภาษาอื่นๆ (Textbooks) ได้ NISIT Academy
พร้อมให้คำปรึกษากับน้องๆ ที่ต้องการจะเป็น ลูกหลาน อ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
ปรมาจารย์แห่งเศรษฐศาสตร์ไทยครับ

ผู้เขียน
อ. เจษฎา ธาระทรัพย์
นิติศาสตรบัณฑิต, เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.รวิญญา สุวรรณมณี บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.นันทิพา สินทวิวัฒน์
บัญชีบัณฑิต, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ภูภัฏ ตรีวิทยรัตน์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

(การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ชัยวิชิต เจษฎาภัทรกุล
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.เลอพันธ์ นาถาพันธ์
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ประภาณรัตน์ พรหมมีเนตร รัฐศาสตรบัณฑิต
(การระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ชญานี สกุลหาญ
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.นรา แป้นประหยัด
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.เทิดชัย สัตยพานิช
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับสอง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา :: http://data.eduzones.com/newsview.aspx?zone_id=1&type=2&id=30906
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น