วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

[size=30pt]ขอให้ผลบุญกุศลครั้งนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าคิดหวังต้องการประสงค์สิ่งใด ขอให้สำเร็จลุล่วงสมหวังดังใจปองด้วยเทอญ สาธุ[/size]

1. ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อการประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียน
ข. การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน
ค. เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน
ง. สามารถเรียนรู้กับการออก.(จดไม่ทัน)...............
7. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนระดับประถม
ก. แต่งโคลงและกลอนง่าย ๆ ได้
ข. เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้
ค. อ่านได้อย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็ว
ง.
9. ขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทย
ก. จัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ค. จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง. ทำสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค
11. ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานที่ถูกต้อง
ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 75
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
ค.
16. จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด


ค. ค่านิยม
ง. สร้างลักษณะนิสัย
17. ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือข้อใด
ก. การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน
ข. นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเอง
มากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู

13. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ .....
ก. นักอุตุ
ข. หมอดู
ค. แพทย์
17. ตัวบ่งชี้ที่บอกถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือข้อใด
ก. การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน
ข. นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเอง
มากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู

19. ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู

- วิเคราะห์
20. ข้อใดเป็นเครื่องมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- กระบวนการกลุ่ม
(มีอย่างอื่นด้วย)


21. ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร


- ( มีผ่านสาระการเรียนรู้)
- ผ่านช่วงชั้น

22. การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

23. นักเรียนคนใดมีความสามารถในการ
เรียนรู้สูงสุด
ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้..
ข. (มีนาธาน)
24. ข้อใดเป็นเหตุผลความจำเป็นในการวิจัย

- แก้ปัญหาทางวิชาการ


25. การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อน
ของการจัดการเรียนการสอน
26. ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนคติ

27. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามี
ความเข้าใจที่คงทน
ก. จดจำบทเรียนได้นานกว่าคนอื่น

ข. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้


28. ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ สามารถ ....
ค. การพัฒนา (จำ ..)


29. สถิติ X-
SD


30.…………..ถักไหมพรมwfhs]kpc[[
ก การทำอย่างมีคุณภาพ
ข ความสามารถในการผสมผสาน
ค เป็นการทำ...

31. ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องที่สมบูรณ์ที่สุด
ก .....................................................ป232. ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้....


-องค์ความรู้


33. ข้อใดเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง


- เพื่อพัฒนาชุดการเรียน

34. ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

ข สาระ...


35. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญควรเป็นอย่างไรง ประเมินตนเอง
36. ข้อใดเป็นตัวชี้วัด สถานศึกษามีการปฏิรูป
การศึกษา37. การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
หลักการข้อใดสำคัญที่สุด
ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้


38. ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียนค ผู้เรียน....

39. ประสิทธิภาพสื่อ..
ง IOC
40.

ก ครู
ข นักเรียน

41. ฝนตก นักเรียนส่วนใหญ่ถอดรองเท้า แต่
เด็กชาย... ไม่ถอดร้องเท้า
- เลียนแบบ
- ไม่พินิจพิจารณา
- ไม่ปรับตัว
- ทำตามคำสั่ง


42 แผนการจัดการเรียนรู้คือ สิ่งที่บ่งบอกคุณภาพ
ความเป็นครู ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าว
ข้างต้น
ก เป็นงานของครูโดยครง
ข เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ
ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียน
ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียน
43 การวิจัย “ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ....

- การวิจัยปฎิบัติการ44 ข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการและเจตคติ


- มาตรฐาน.....


45 ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถในลักษณะต่างๆ เช่นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด
ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
แก้ปัญหา
ข ...........แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

46 ………..สำคัญที่สุดของการประเมินก่อนเรียน


47 ในการเขียนกลุ่มตัวอย่างต้องระบุเรื่องใดบ้าง
ก ประชากร ขนาดตัวอย่าง
ข ขนาดตัวอย่างและวิธีการ
ค ( เหมือน ก)
ง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
48 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะ กระบวนการและเจตคติ ค่านิยม เพื่อให้
เป็นตัวกำหนด เป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน
ก หลักสูตร
ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค สาระผลการเรียนรู้
ง คำอธิบายรายวิชา
49 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมาก
ที่สุด
ก ความสามารถ ในการวิเคราะห์
มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน
ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การ
บันทึกผลหลังการใช้แผน
ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้าน
พฤติกรรมของ....(จำไม่ได้)
ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ของสถานศึกษา


50 สื่อบริบทคือ (สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้)

- ห้องสมุด

51 หมวกสีแดงคือ .......(สัณชาติญาณ ลางสังหรณ์
อารมณ์ )
52 นัยสำคัญ คืออะไร ..(โอกาสของความ
คลาดเคลื่อน)
19. ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ข วิเคราะห์ผู้เรียน
ค สร้างบรรยากาศ
ง การประเมินผลการเรียน
1. วันหนึ่งฝนตกเปียกแฉะนักเรียนต่างถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียน ยกเว้นเดชคนเดียวเท่านั้นเมื่อครูถามว่าเพราะอะไรจึงไม่ถอดรองเท้า....เดชตอบว่า...ครูไม่ได้สั่ง...แสดง่าเดชมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด
ก. เป็นตัวของตัวเอง
ข. ขาดการพินิจพิจารณา
ค. ทำตามข้อกำหนด
ง. ไม่ปรับตัว

ข้อสอบเยียวยาภาษาไทย 9 ม.ค. 53 มาแล้วคะ มีคุณครูใจดีจากระยองส่งมาให้เป็นเปเปอร์พร้อมเฉลย เฉลยตรวจสอบหาความจริงยังคงทันนะ ครูป้อมก็เลยพิมพ์ส่งให้อย่างเร็วเลยนะเนี่ย วิชาอื่นไม่รู้จะหาที่ไหน แจกจ่ายกันไปก่อนนะ คงช่วยผ่อนคลายความเครียดได้บ้าง ช่วยๆกันเนอะ เป็นกำลังใจให้ทุกคน สู้ สู้

ข้อสอบเยียวยา ม.ค. 53
1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ... คำกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตราเม่าไร
ก มาตรา 22
ข มาตรา 23
ค มาตรา 24
ง มาตรา 30
2 ถ้าท่านคาดหวังว่าท่านจะอบรมนักเรียนให้เป็นคนประหยัดและอดออมท่านจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมใด จึงจะสอดคล้องกับเส้นพัฒนาการด้าน
จิตพิสัย
ก ให้ตัวอย่างคนที่ประสบ
ผลสำเร็จจากการออม
ข ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของการออม
ค จัดทำโครงการ ...... ออมวันละบาท
ง ทำบัญชีรายจ่ายในชีวิตประจำวันของตน
3 ข้อใดเป็นตัวชี้วัด .... สถานศึกษามีการปฎิรูป
การศึกษา
ก ข้อใดเป็นตัวชี้วัด ....สถานศึกษามีการปฎิ
รูปการศึกษา
ข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ค จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
ง จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้

4 ประเด็นสำคัญที่ควรเขียนในขอบเขตการวิจัยคือข้อ
ใด
ก ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ข กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ระยะเวลา
ในการวิจัย
ค ตัวแปร ประชากร ระยะเวลาใน
การวิจัย
ง กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการ
วิจัย ประชากร
5 ผู้วิจัยควรหาคุณภาพเครื่องมือของ..แบบสอบถาม.. อย่างไร
ก. หาค่าความยากง่าย
ข. หาค่าอำนาจจำแนก
ค. หาค่าความเชื่อมั่น
ง. หาค่า E1/E2
6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แสดงว่าหน่วยการเรียนนั้นเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ก. นักเรียนสามารถบอกแนวคิดการพัฒนาตนเองได้
ข. นักเรียนสามารถใช้ความรู้แก้โจทย์ปัญหาได้
ค. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงมโนมติของ บทเรียนได้
ง. นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นได้
7. ในการเขียนกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุเรื่องใดบ้าง
ก. ประชากร ขนาดตัวอย่าง
ข. ขนาดตัวอย่าง และวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ค. ประชากร ขนาดตัวอย่าง
ง. วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
8. ถ้าครูให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจจากนั้นครูให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัตินักเรียนหาความรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนได้ข้อค้นพบและสรุปจนสามารถจัดแสดงผลงาน แสดงว่าครูจัดการเรียนรู้ในแบบใด
ก. แบบใช้แหล่งเรียนรู้
ข. แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ค. แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ง. แบบโครงงาน
9. ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ก. การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ข. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระฯ
ค. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ง. การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
10. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เปรียบเหมือนการกระทำของใครต่อไปนี้มากที่สุด
ก. นักอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ
ข. หมอดูทำนายดวงชะตาคน
ค. แพทย์วินิจฉัยอาการผู้ป่วย
ง.ตำรวจสอบสวนผู้ร้าย
11. เครื่องมือหรือวิธีการข้อใดที่ช่วยให้การประเมินผลตามสภาพจริงมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
ก. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ข. การประเมินผลงานการปฏิบัติ
ค. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ง. การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
12 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติค่านิยมเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียน.. ข้อความข้างต้นนี้เป็นความหมายของข้อความใด
ก หลักสูตรสถานศึกษา
ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง คำอธิบายรายวิชา
13 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้อใดเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ก แบบสอบถาม Rate scale 5 ระดับ
ข แบบสอบถามอัตนัย
ค แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ง แบบประเมินคนเอง
14 การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ก การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสังเวียนวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข การสำรวจปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังเวียนวิทยา จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
15 ตัวบงชี้ที่จะบอกถึงลักษณะการเรียนรู้ผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือข้อใด
ก การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน
ข นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเองมากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู
ค ได้รับความสะดวกสบายจากการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม
ง ได้รับการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆได้สัดส่วนกัน
16 การนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ เป็นการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบใด
ก ความเชื่อมั่น
ข ความตรง
ค ความยากง่าย
ง ความแปรปรวน
17 แผนการจัดการเรียนคือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพความเป็นครู.... ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น
ก เป็นงานของครูโดยตรง
ข เป็นกระบวนงานที่เป็นระบบ
ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้
ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียนรู้
18 ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานการวิจัยที่ถูกต้อง
ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75
ข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียน
19 ข้อใดไม่ใช่การประเมินกระบวนการกลุ่ม
ก บทบาทของหัวหน้ากลุ่ม
ข ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม
ค คุณภาพชิ้นงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ง ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายใยกลุ่ม
20 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับการประเมินผลในข้อใด
ก การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
ข การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค การเลื่อนช่วงชั้นและการจบการศึกษา
ง การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
21 ในการวิจัย การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเวลากระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ควรนิยามศัพท์เฉพาะคำใด
ก หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ข สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค การพัฒนา
ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22 สถิติใดนำเสนอคูกับ X
ข SD
23 ข้อใดเป็นหัวข้อในโครงร่างการวิจัยที่จำเป็นต้องเขียนทุกงานวิจัย
ก วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข ข้อจำกัดในการวิจัย
ค ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
24 ข้อใดเป็นเหตุผลความจำดป็นในการวิจัยในชั้นเรียน
ก เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิจัย
ข เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ค เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ง เพื่อหาข้อมูลในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน
25 ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง
ก หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบทิศทางการทำหลักสูตรสถานศึกษา
ข ใช้สาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อเทียบเคียงและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ค หลักสูตรสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและค่านิยม
26 .............(ไม่ชัดเหมือนมีคอมพิวเตอร์นี้แหละ)....ปีที่ 3 ...ผู้วิจัยควรดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบใด
ก การวิจัยปฏิบัติการ
ข การวิจัยเชิงพรรณนา
ค การวิจัยเชิงสำรวจ
ง การวิจัยสถาบัน
27 ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การบวก โรงเรียนเมืองใหม่
ข การพัฒนาหนังสือการ์ตูนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร
ก สอบให้บ่อยๆ
ข ต้องหาคนเก่งที่สุดให้ได้
ค ประเมินเพื่อจัดอันดับผู้เรียน
ง ให้นักเรียนประเมินตนเอง
29 . ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ข วิเคราะห์ผู้เรียน
ค สร้างบรรยากาศ
ง การประเมินผลการเรียน
30 ครูคนหนึ่งใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปบบปูรณาการประเภทสอดแทรกพบว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น ครูอีกคนหนึ่งจึงนำไปใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มในโรงเรียนเดียวกัน ปรากฏว่าพํมนาการของนักเรียนไม่ดีขึ้น น่าจะเกิดจากสาเหตุจากใครมากที่สุด
ก ครู
ข นักเรียน
ค ผู้บริหาร
ง ผู้ปกครอง
31 งานวิจัยใดควรเป็นงานวิจัยของครู
ก การประเมินคุณภาพของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ข การประเมินผลโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
ค การพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้โครงงาน
ง การนิเทศการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดน่าน
32 พฤติกรรมครูข้อใดที่ทำให้คุณภาพผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด
ก ครูไม่สร้างหน่วยการเรียนด้วยตนเอง
ข ครูไม่ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรให้ถ่องแท้
ค ครูไม่ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
ง ครูไม่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
33 สมรศรี ถักไหมพรมเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หลายอย่างตามความพึงพอใจของตน แสดงว่าสมรศรีมีทักษะพิสัยในระดับใค
ก การทำอย่างมีคุณภาพ
ข ความสามารถในการผสมผสาน
ค เป็นการทำโดยอัตโนมัติ
ง การเลือกทำตามข้อกำหนด
34 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ
ก ต้องทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ข สัดส่วนของ Process efficiency กับ Product efficiency
ค ต้องทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ง หาค่า IOC
35 ข้อใดเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลก่อนเรียน
ก ช่วยให้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ข ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ค ช่วยในการปรับปรุงข้อบกพร่องของนักเรียน
ง ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
36 การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใด
ก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ข การเรียนรู้เกิดได้เฉพาะที่
ค นักเรียนเก่งจะพัฒนาได้ดี
ง ปัญญาของคนปรับเปลี่ยนไม่ได้
37 วันหนึ่งฝนตกเปียกแฉะ นักเรียนต่างถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียน ยกเว้นเดชคนเดียวเท่านั้น เมื่อครูถามว่า เพราะอะไรจึงไม่ถอดรองเท้า ... เดชตอบว่า ...ครูไม่ได้สั่ง...แสดงว่าเดชมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด
ก เป็นตัวของตัวเอง
ข ไม่พินิจพิจารณา
ค ทำตามข้อกำหนด
ง ไม่ปรับตัว
38 ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า คำอธิบายรายวิชา
ก สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ข ภาพรวมของคุณภาพผู้เรียน
ค แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ง เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
39 ครูควรจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ
ข เปิโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น
ค กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบในเรื่องที่ชอบ
ง สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้
40 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด
ก ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน
ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การบันทึกผลหลังการใช้แผน
ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้านพฤติกรรมความเป็นครู
ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
41 ....เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง
ก แผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนเป็นกระบวนการจัดลำดับขั้นการเรียนรู้
ข การสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นการรวบรวมสาระที่คล้ายกันมารวมกัน
ค การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้เน้นการใช้คำที่หวือหวาน่าสนใจ
ง จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนคือตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้เรียน
42 วิจัยควรหาค่า Item – Objective Congruency index
ก แบบสัมภาษณ์
ข แบบสอบถาม
ค แบบทดสอบ
ง แบบบันทึก
43 . ครูคนใดต่อไปนี้คือครูที่ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ครูเอก สอนแยกเนื้อหาวิชา
ข. ครูโท ทดสอบนักเรียนสม่ำเสมอเป็นระยะๆ
ค. ครูตรี ประเมินกระบวนการเรียนของ ผู้เรียน
ง ครูจัตวา มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เรียน
44 นักเรียนคนใดมีระดับความสามารถในการเรียนรู้สูงสุด
ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้เพื่อนฟังได้
ข. เด่นรวบรวมข้อมูลข่าวสารของนาธานแล้วสรุปว่า นาธานมีพฤติกรรมผิดปกติ
ค. ต้อยเลือกจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมตามหลักการของโภชนาการที่ดี
ง. แดงใช้วัสดุสร้างชิ้นงานได้ตามข้อกำหนดทุกเงื่อนไข
45 ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง
ก เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค เพื่อรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
46 ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียน...(ไม่ชัด).......ความรู้ใหม่จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่
ค้นพบ
ก การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ข การจัดการความรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ค การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นเหตุ
47 ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด หมายถึงอย่างไร
ก ครูลดบทบาทหรือลดความสำคัญของตนเองให้มากที่สุด
ข ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง
ค ครูต้องหาวิธีการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้มากที่สุด
ง ครูให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้
48 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ก พฤติกรรมการสืบค้น
ข พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
ค พฤติกรรมเอื้ออำนวยให้เกิดการเสริมความรู้
ง พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
49 ข้อใดเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ก Simple random sampiing
50 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการข้อใดสำคัญที่สุด
ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ข วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
ค คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ง สาระการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
51 .(ไม่เห็น).....
ก เพราะชีวิตคนมีเรื่องราวสัมพันธ์กันไม่แยกจากกัน
ข เพราะผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดสูง
ค เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสมารถพิเศษหลายด้านในตัวเท่ากัน
ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการกับชีวิตจริงได้ทุกเรื่อง
52 ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานคืออะไร
ก ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ
ข ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น ท่ามกลางเสียงดัง
ค ผู้เรียนจะได้รู้บทบาทของตนเองในการทำงานร่วมกับคนอื่น
ง นักเรียนมีเพื่อนมากขึ้น
53 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด
ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ข การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ค การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการสู่พหุปัญญา
ง การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
54 ข้อใดเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ก การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ข การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องการอ่านหนังสือและวารสารภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5
ค การประเมินการจัดกิจกรรมโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
55 ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนมติของบทเรียนได้มากที่สุด
ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน
ข การสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
ค การมีปฏิสัมพันธ์กันของกิจกรรมการเรียนรู้
ง การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน
56 ข้อใดเป็นเครื่องมือขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ก กระบวนการกลุ่ม
ข กระบวนการออกข้อสอบ
ค กระบวนการประเมินผล
ง กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน
57 ข้อใดเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก ผู้เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
ข ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษเท่าเทียมกัน
ค ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกัน
ง ผู้เรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
58 ข้อใดคือกระบวนการที่ไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาการ
ข เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ค เป็นกระบวนการที่พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
ง เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข
59 ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามีความเข้าใจที่คงทน
ก จดจำบทเรียนได้นานกว่านักเรียนคนอื่น
ข บ อกเล่าหรืออธิบายเรื่องที่เรียนได้คล่อง
ค นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ง มีเจตคติค่านิยมตามวัฒนธรรมของชุมชน
60 ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร... ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
ก ผู้เรียนผ่านการประเมินในแต่ละกลุ่มสาระ
ข ผู้เรียนผ่านการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค ผู้เรียนผ่านการประเมินก่อนระหว่างและหลังการเรียน
ง ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การผ่านช่วงขั้น
61 จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด
ก การรับรู้
ข การตอบสนอง
ค ค่านิยม
ง สร้างลักษณะนิสัย
62 ผู้วิจัยควรสรุปผลการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อใด
ก วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ข ขอบเขตของงานวิจัย
ค ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย
63 ข้อใดเป็นผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษามากที่สุด
ก เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน
ข ใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ค ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ง แสดงถึงศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา
64 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสิ่งใดโดยตรง
ก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการ
ข ผู้เรียนทำได้ตามที่ผู้ปกครองต้องการ
ค ผู้เรียนได้รักการพัฒนาตามฐานะ
ง ผู้เรียนมีทักษะในการต่อสู้ชีวิต
65 ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อ... การประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ...
ก จุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้
ข การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน
ค เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน
ง สาระการเรียนรู้กับการออกแบบชิ้นงาน
66 การบูรณาการต่างกลุ่มสาระ เรี่องตาลโตนด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือข้อใด
ก ลักษณะเนื้อไม้
ข การปลูกตาล
ค มุมการตกทอดของเงา
ง เศรษฐกิจการส่งตาลโตนดจำหน่าย
67 การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะอย่างไร
ก ประเมินผลเป็นระยะ
ข แจ้งผลให้ผู้เรียนทราบ
ค ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน
ง ผู้เรียนผ่านการประเมินผลทุกคน
68 ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครูในกลุ่มสาระ
ก พัฒนาหลักสูตร
ข ปรับหลักสูตร
ค วางแผนร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตร
ง วิจัยและประเมินผลหลักสูตร
69 ข้อใดเป็นสื่อบริบท
ก แผ่นพับ
ข โครงงาน
ค ห้องสมุด
ง หุ่นจำลอง
70 ข้อใดมีความหมายโดยตรง
ก ข้อสอบวิชาภาษาไทยหมูมาก
ข ข้อสอบวิชาภาษาไทยเป็นข้อสอบที่กล้วยๆ
ค ข้อสอบวิทยาศาสตร์หินมาก
ง ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ออกเรี่องหิน
71 ข้อใดไม่ใช่บทบาทของครูในปัจจุบัน
ก วางแผนจัดกิจกรรม
ข ใช้หลักของศาสตร์ที่จะสอน
ค เล่าเรื่องและอธิบายความรู้แก่นักเรียน
ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฎิบัติและสรุปองค์ความรู้
72 ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ค หลักการของหลักสูตร
ง จุดหมายของหลักสูตร
73 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่เหมาะกับการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ก โครงการ
ข คู่ขนาน
ค เชื่อมโยง
ง สหวิทยาการ
74 ข้อใดไม่ใช่หลักการประเมินผลในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ก ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข มีความเที่ยงตรง เชือถือได้และยุติธรรม
ค สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ง ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
75 การเขียนแผนที่ความคิดในการบูรณาการมีประโยชน์อย่างไร
ก เป็นพื้นฐานเฉพาะทางที่จะเรียนต่อในชั้นสูง
ข เป็นการสรุปความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ค เป็นการขยายความคิดสู่การเรียนกับกลุ่มสาระอื่น
ง เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหา ทักษะทางภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้
76 ถ้าครูต้องการประเมินการขยายความคิดจากการอ่านของนักเรียนจะใช้กิจกรรมใด
ก การใช้แบบทดสอบ
ข การโต้วาที
ค การบันทึกแสดงความคิดเห็น
ง การทำใบงาน
77 ตัวอักษรแบบใดที่ใช้เป็นต้นแบบคัดลายมือสำหรับโรงเรียนทั่งประเทศในปัจจุบัน
ก แบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข แบบกระทรวงศึกษาธิการ
ค แบบอาลักษณ์
ง แบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ
78 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลักสำคัญ
ก สาระการเรียนรู้
ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค ทักษะกระบวนการ
ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัด
79 การอธิบายเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของหลักสูตร
ข เพื่อเป็นการสรุปผลการเรียนรู้
ค เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียน
ง เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย
80 ในการสอนแต่งโคลงครูจะเน้นในเรื่องใด
ก คำเป็น คำตาย
ข คำเอก คำโท
ค คำครุ คำลหุ
ง พยางค์ปิด พยางค์เปิด
81 การนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการสอนภาษาไทยในกิจกรรมใดได้ผลดีที่สุด
ก การเตรียมตัวอ่าน
ข ระหว่างการอ่าน
ค หลังการอ่าน
ง การเขียนเรื่อง
82 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกี่มาตรฐาน
ก 4 มาตรฐาน
ข 5 มาตรฐาน
ค 6 มาตรฐาน
ง 7 มาตรฐาน
83 ข้อใดไม่ใช่การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
ก ยอมรับศักยภาพของผู้เรียน
ข ส่งเสริมความภูมิใจในความสามารถ
ค เสริมให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ง ส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
84 ครูทุกคนควรมีลักษณะอย่างไร
ก อารมณ์ขัน
ข บุคลิกดี
ค ใช้และสอนภาษาแบบแผน
ง นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
85 ขั้นตอนแรกของแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยคือข้อใด
ก จัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ค จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง จัดทำสาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาค
86 ถ้าครูจะให้นักเรียนฝึกปฎิบัติทักษะต้องใช้สื่อประเภทใด
ก ใบงาน
ข ภาพเลื่อน
ค อุปกรณ์
ง แถบบันทึกภาพ
87 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ควรกำหนดอย่างไร
ก 1แผน 1 ชั่วโมง
ข 1แผน 2 ชั่วโมง
ค 1 แผน 3ชั่วโมง
ง 1แผน 4 ชั่วโมง
88 การใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นบางครั้งอาจมีความยุ่งยากครูจึงควรปฎิบัติอย่างไร
ก ศึกษาเนื้อหาสาระ
ข ทดลองใช้สื่อ
ค จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อให้ครบถ้วน
ง เตรียมตัวผู้เรียน
89 ครูคนใดใช้การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษาได้เหมาะสมที่สุด
ก ครูสอนบทเพลงกล่อมเด็ก
ข ครูสอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ค ครูสอนการเขียนเรียงความ
ง ครูสอนการอ่านทำนองเสนาะ
90 การพัฒนาความคิดโดยใช้คำถามสร้างสรรค์เชิงการทำนายควรใช้คำถามใด
ก ถ้ากุมารทองมีจริงจะเกิดอะไรขึ้น
ข ท่านคิดว่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตัวละครที่เด่นๆ กี่คน
ค ถ้าท่านยืนอยู่ตรงที่นางวันทองกำลังถูกฆ่า ท่านจะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้เพื่อนฟังอย่างไร
ง ถ้าไม่มีนางวันทองแล้วจะมีใครมาดำเนินเรื่องแทนได้
91 ครูจะทราบได้อย่างไรว่าสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ก ปฎิกิริยาของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
ข ใช้สื่อให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ค นักเรียนได้รับความสนุกเพลิดเพลิน
ง สื่อการเรียนรู้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
92 เพราะเหตุใดครูต้องหาประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ก เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้
ข เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้
ค เพื่อประกันคุณภาพของสื่อ
ง เพื่อทราบความเหมาะสมของสื่อ
93 การจัดกิจกรรมใดที่เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ก เวทีวจีเด็ก
ข จิตรกรรุ่นเยาว์
ค มุมสวนหนังสือ
ง มุมงาม งานสวยด้วยมือเรา
94 ข้อใดที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ก ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ
ข พยายามกินผักแม้จะรู้สึกไม่อร่อย
ค แก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าคนอื่น
ง จำแนกข้อเท็จจริงกับความเห็นได้
95 การบันทึกผลการสอนมีจุดประสงค์ใด
ก เพื่อรู้พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
ข เพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน
ค เพื่อส่งผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ
ง เ พื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
96 คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
ก แต่งโคลงและกลอนง่ายๆ ได้ (ศรีราชาเลือก)
ข เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ (ระยองเลือก)
ค อ่านอย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น
ง วิเคราะห์เรื่องที่ฟังที่ดูและเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิต
97 การรวบรวมข้อมูลแบบใดที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
ก แบบทดสอบ
ข การดูจากผลงาน
ค ดูการปฎิบัติ
ง ดูกระบวนการ
98 ข้อใดเป็นคำถามที่พัฒนาความคิดโดยใช้หมวกความคิดสีแดงของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โมโน
ก เราต้องการข้อมูลเพิ่มในด้านใดบ้าง
ข อะไรคือจุดอ่อนของขุนแผน
ค อ่านเรืองขุนช้างขุนแผนแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไร
ง ผลดีที่ขุนแผนกระทำทั้งหมดมีอะไรบ้าง
99 การเรียนรู้กำหนดว่า...ผู้เรียนสามารถเขียนบทความโน้มน้าว ชักชวน... ผู้สอนจะใช้วิธีการใด
ก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ข ใบความรู้และใบงาน
ค แบบสัมภาษณ์และประมวลข้อมูล
ง การเปรียบเทียบผลงาน
100 สำหรับเด็กเล่มใดเป็นประเภทบันเทิงคดี สารคดีและคำประพันธ์
ก แมวไทย
ข ...ไม้ของขวัญ
ค เรื่องสั้นชนบท
ง ..........ธรรมโบราณ

เฉลยเยียวยาภาษาไทย 10 ม.ค. 53
1 ก 2 ข 3 ค 4 ก 5 ค 6 ก 7 ง 8 ง 9 ก 10 ค
11 ง 12 ข 13 ค 14 ค 15 ง 16 ข 17 ค 18 ค 19 ค 20 ค
21 ก 22 ข 23 ก 24 ข 25 ข 26 ก 27 ค 28 ง 29 ข 30 ก
31 ค 32 ข 33 ข 34 ข 35 ข 36 ก 37 ง 38 ก 39 ง 40 ข
41 ข 42 ข 43 ค 44 ก 45 ก 46 ข 47 ง 48 ง 49 ก 50 ค
51 ก 52 ค 53 ค 54 ข 55 ง 56 ค 57 ง 58 ก 59 ค 60 ง
61 ค ง 62 ก 63 ข 64 ก 65 ก 66 ง 67 ข 68 ง 69 ค 70 ง
71 ข 72 ค 73 ค 74 ค 75 ค 76 ค 77 ข 78 ก 79 ง 80 ข
81 ค 82 ค 83 ง 84 ง 85 ข 86 ก 87 ก 88 ข 89 ก 90 ก
91 ก 92 ค 93 ค 94 ง 95 ง 96 กข 97 ค 98 ค 99 ข 100 ข

ข้อสอบการงาน
1. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่องาน
ข. มีทักษะการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ค. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง
2. การเรียนรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ทักษะ และความดีของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นการเรียนรู้ในลักษณะใด
ก. การทำงานอย่างมีกลยุทธ์
ข. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ค. ยึดงานและการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ
ง. เห็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างคุ้มค่า
3. "ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือภาค" เรียกว่าอะไร
ก. คำอธิบายรายวิชา
ข. สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
4. วิธีการวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้อย่างแท้จริงของผู้เรียนและครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณธรรมจริยธรรม เป็นการวัดและประเมินผลแบบใด
ก. การวัดเพื่อวินิจฉัย
ข. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
ค. การวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติ
ง. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ
5. คุณธรรมในข้อใดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในทุกช่วงชั้น
ก. ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ
ข. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่น
ค. ขยัน อดออม ประหยัด ซื่อสัตย์
ง. รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม

6. การจัดสาระหลักสูตรกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีสามารถเลือกจัดได้หลายแบบ แต่จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษาด้านต่างๆต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้สอน อุปกรณ์
ข. สถานที่ สภาพแวดล้อม
ค. เวลา งบประมาณ
ง. ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
7. "การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น" เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใด
ก. การเรียนรู้จากประสบการณ์
ข. การเรียนรู้จากการทำงานกลุ่ม
ค. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
8. สิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพคือข้อใด
ก. ความรู้ความสามารถของผู้สอน
ข. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ค. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง. การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย
9. ข้อใดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณภาพของผู้เรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับทักษะในการทำงาน
ก. ทำงานเพื่อการดำรงชีวิตในครอบครัว
ข. ทำงานอย่างมีกลยุทธ์
ค. ทำงานเพื่อการประกอบอาชีพ
ง. ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร พ.ศ.2544 และใช้ในปี 2552 นี้
ก. มีจำนวน 5 สาระ
ข. ยกเลิกสาระการอาชีพ
ค. เปลี่ยนสาระที่ 4 เดิมเป็นสาระที่ 3 ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. สาระที่ 4 คือเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

11. "การนำเอาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาคและสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาคมาเขียนหลอมรวมเป็นงานบูรณาการ" ในลักษณะความเรียง เรียกว่าอะไร
ก. คำอธิบายรายวิชา
ข. สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. หน่วยการเรียนรู้
ง. แผนการจัดการเรียนรู้
12. "ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์" เป็นเรื่องของอะไร
ก. คุณภาพผู้เรียน
ข. สาระการเรียนรู้
ค. มาตรฐานการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
13. ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ก. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
ง. แผนการเรียนรู้
14. ข้อใดไม่ใช่สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
ก. การพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา
ข. การจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
ค. บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน
ง. การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
15. ผู้สอนควรมีกิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนมีการประเมินตนเองในด้านใด
ก. ด้านความรู้และความคิด
ข. ด้านอารมณ์และความรู้สึก
ค. ด้านความรู้และการปฏิบัติ
ง. ด้านความคิดและความรู้สึก
16. ข้อใดเป็นกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
ข. หลักการแก้ปัญหา หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบแก้ไข
ง. การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการ และการประมวลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ
17. "การนำเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำงานการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ ๆ " เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ ของสาระใด
ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว
ข. การออกแบบและเทคโนโลยี
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ทุกสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18. ข้อใดกล่าวถึงสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถูกต้อง
ก. ทุกกลุ่มสาระการเรียนต้องจักสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ข. สามารถจัดได้ทุกช่วงชั้น
ค. จัดได้ตามความต้องการของผู้เรียนหรือท้องถิ่น
ง. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เปิดสอน
19. "การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากร มาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการในการทำงานของมนุษย์" หมายถึงเรื่องใด
ก. การเรียนรู้
ข. การออกแบบ
ค. เทคโนโลยี
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ
20. การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่สำคัญควรดำเนินการอย่างไร
ก. กำหนดเป็นงาน
ข. กำหนดเป็นกิจกรรมใบงาน
ค. กำหนดเป็นภารกิจย่อยๆ
ง. กำหนดเป็นการปฏิบัติ
21. "มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องาน" เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระในข้อใด
ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว
ข. การออกแบบและเทคโนโลยี
ค. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

22. "ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการกลุ่ม
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
23. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการที่ก่อให้เกิดทักษะในการทำงานรวมทั้งสร้างพัฒนางานและวิธีการใหม่
ก. กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน
ข. กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ค. กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ
ง. กระบวนการพัฒนา กระบวนการสนับสนุน
24. "การเขียนงานที่ต้องเขียนให้ครอบคลุมชื่องาน ขอบเขตและคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์" เป็นการทำงานเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การเขียนคำอธิบายรายวิชา
ข. การเขียนสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้
ง. การเขียนขอบเขตของสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
25. การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมตามโครงสร้างความรู้(Structure of Knowledge) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับสิ่งใดบ้าง
ก. ความรู้ การปฏิบัติงาน การจัดการ คุณธรรม จริยธรรม
ข. ความรู้ การทำงาน ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
ค. ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ง. ความรู้ ความสามารถ กระบวนการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม
26. การจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. มาตรฐานการเรียนและสาระการเรียนรู้
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรสถานศึกษา
ง. หลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
27. "วางแผนเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน" เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใดของสาระเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
ก. ช่วงชั้นที่ 1
ข. ช่วงชั้นที่ 2
ค. ช่วงชั้นที่ 3
ง. ช่วงชั้นที่ 4
28. "งาน" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ข้อใด
ก. งานในห้องเรียนและงานนอกสถานที่
ข. งานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
ค. งานบ้านและงานเกษตร
ง. งานออกแบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
29. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีคือข้อใด
ก. การจัดการเรียนรู้
ข. จุดประสงค์การเรียนรู้
ค. กระบวนการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
ก. แต่ละชั้นปีต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทั้ง 5 งาน
ข. ในหนึ่งภาคเรียนสามารถจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กี่งานก็ได้
ค. การจัดการเรียนรู้ 5 งานสามารถแยกจัดเป็นงานๆในแต่ละปี/ภาค
ง. การจัดการเรียนรู้ 5 งานสามารถจัดบูรณาการในแต่ละปี/ภาค

ได้ข้อสอบแล้ว มาช่วยกันเฉลยครับ ครูกลุ่มการงาน จะได้ช่วยกันพิจารณาว่า ข้อไหนถูก เอาข้อสอบของคุณ pet เป็นหลักนะครับ
ผมลองเฉลยดูก่อน แต่ไม่แน่ใจในคำตอบนะครับ ใครคิดเห็นอย่างไร โพสมานะครับ
เฉลยข้อสอบการงาน
1.ค 2.ก 3.ง 4.ข 5.ง 6.ข 7.ข 8.ค 9.ข
10.ง 11.ก 12.ค 13.ง 14.ก 15.ง 16.ง 17.ข 18. ค
19.ค 20.ง 21.ง 22.ก 23.ค 24.ข 25.ค 26.ข
27.ค 28.ข 29.ค 30.ก
บางข้อไม่แน่ใจนะครับ ลองช่วยกันคิดนะครับ


ข้อสอบภาษาต่างประเทศ 9-10 มค.53
1. วิธีการใดเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเริ่มเรียน ที่เหมาะสมที่สุด
ก. จัดกิจกรรมเกมที่สนุกสนานใช้คำศัพท์ใกล้ตัว
ข. อ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องขำขัน
ค. เขียนนิทานร่วมกันทั้งชั้น
ง. แสดงละครสั้น ๆ

2. ข้อใดเรียงลำดับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง
ก. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/ทำคำอธิบายรายวิชา /จัดหน่วยการเรียนรู้/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/ทำโครงสร้างรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ค. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ง. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

3. ข้อความคู่ใดไม่เกี่ยวข้องกัน
ก. การฟังเพื่อเก็บรายละเอียด Listen and Draw
ข. การเขียนประโยคตามโครงสร้างที่กำหนด Word Ordering
ค. การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ Skimming
ง. การพูดสนทานาโต้ตอบ Gesture

4. ท่านเห็นด้วยกับการสอนภาษาต่างประเทศโดยยึดหนังสือเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด (แล้วแต่ความเห็นค่ะ)
ก. เห็นด้วย เพราะมีมาตรฐานเดียวกัน
ข. ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นสื่อที่แคบ
ค. เห็นด้วยเพราะผลิตตามหลักสูตร
ง. ไม่เห็นด้วยเพราะตัดโอกาสครูในการสร้างบทเรียน

5. ข้อใดเป็นข้อดีของการให้นักเรียนประเมินตนเอง
ก. ฝึกให้นักเรียนวางแผนกำกับติดตามตนเอง
ข. ลดภาระงานครู
ค. สร้างแรงจูงใจในการประเมิน
ง. ทราบความก้าวหน้าในการเรียน

6. การสอนเขียนตามแนวกระบวนการเขียน มีข้อดีอย่างไร
ก. ได้ผลิตงานเขียนด้วยวิธีที่เขียนจริงตามธรรมชาติ
ข. ลดภาระงานครู
ค. นักเรียนได้แสดงผลงาน
ง. มีผู้อ่านงานเขียนอย่างกว้างขวาง

7. ข้อความใดเป็นหัวใจสำคัญของแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. รูปแบบภาษามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
ข. การเน้นทักษะการพูดโดยไม่มีการแปล
ค. การเรียนรู้กฎเกณฑ์และนำไปประยุกต์ใช้
ง. การเรียนภาษาเน้นการปฏิบัติ

8. ข้อความ "มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นองค์ประกอบใดของหลักสูตร
ก. สาระ
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

9. การสอนตามแนวทฤษฎีกระบวนการเขียน หมายถึงข้อใด
ก. การฝึกเขียนโดยคิด เขียน ร่าง แก้ไขงานเขียนจนสมบูรณ์
ข. การเขียนจากความต้องการของผู้เรียน
ค. การเขียนเรื่องจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
ง. การเขียนจากการวางโครงเรื่องร่วมกัน

10. กิจกรรมใดที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาทุกทักษะ
ก. การทำโครงงาน
ข. การทำสมุดภาพ
ค. การอภิปรายกลุ่ม
ง. การรายงานข่าวหน้าชั้นเรียน

11. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนมากที่สุด
ก. กิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนงานเขียนกันอ่าน
ข. กิจกรรมให้ข้อมูลย้อนกลับ
ค. กิจกรรมเขียนร่าง
ง. กิจกรรมที่ให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง

12. การวัดและประเมินผล ของวิธีการสอนเขียนด้วยวิธีกระบวนการเขียน มีข้อดีอย่างไร
ก. วัดทั้งกระบวนการและผลงาน
ข. นักเรียนได้ฝึกตรวจผลงาน
ค. นักเรียนทราบเกณฑ์การให้คะแนน
ง. นักเรียนเป็นผู้สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

13. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. เน้นทักษะการสื่อสาร
ข. ใช้ภาษาตามหน้าที่ภาษา
ค. ความคล่องแคล่วมาก่อนความถูกต้อง
ง. เน้นการเลียนแบบภาษาที่ถูกต้อง

14. การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศข้อใดทำได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ก. ฝึกสนทนาให้คล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา
ข. ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง
ค. ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
ง. ศึกษาและฝึกใช้ศัพท์ให้ครอบคลุมทุกด้าน

15. ข้อใดไม่ใช่การประเมินการเรียนรู้ภาษา
ก. การปฏิบัติตามคำสั่งในแบบทดสอบ
ข. การหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก
ค. การถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
ง. การใช้พจนานุกรม

16. ลักษณะทางภาษาที่นำมาวัดและประเมินผลควรมีลักษณะใด
ก. ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารตามสภาพจริง
ข. ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ค. ภาษาตามความนิยม
ง. ภาษาในชีวิตประจำวัน

17. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ
ก. นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ
ข. นักเรียนได้ใช้ภาษาที่เน้นความถูกต้อง
ค. นักเรียนได้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่กำหนด
ง. ครูสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที

18. ข้อใดเป็นการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ภาษา
ก. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล
ข. ความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค. ความสามารถในการใช้พจนานุกรม
ง. ความสามารถในการประเมินตนเอง

19. ข้อใดเป็นการวัดสมรรถภาพทางภาษาของผู้เรียน
ก. การวัดความสามารถในการพูด-เขียน
ข. การใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค
ค. การวัดความสามารถในการอ่าน-การฟัง
ง. การวัดความสามารถแสดงท่าทางประกอบการสื่อสาร

20. องค์ประกอบใดมีความสำคัญที่สุดในการฝึกทักษะการพูด
ก. สื่อ/อุปกรณ์
ข. การแก้ไขข้อผิดพลาด
ค. การให้รางวัล
ง. สถานการณ์

21. กิจกรรมใดเป็นขั้นการนำเสนอเนื้อหาของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. ผู้เรียนศึกษาทำความเข้าใจ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
ข. ครูพูดประโยคบอกเล่า นักเรียนเปลี่ยนประโยคเป็นประโยคปฏิเสธ
ค. นักเรียนทำแบบฝึกหัดจับคูคำศัพท์กับรูปภาพ
ง. นักเรียนนำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน

22. การวัดความสามารถในการจับใจความสำคัญ ใช้วิธีการวัดใดเหมาะสมที่สุด
ก. นักเรียนฟังข้อความแล้วกรอกข้อมูล
ข. นักเรียนฟังข้อความแล้วจดบันทึก
ค. นักเรียนเขียนตามคำบอก
ง. ครูเล่านิทาน แล้วให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง

23. กิจกรรม " Find someone who? " เหมาะที่จะใช้เมื่อใด
ก. การฝึกโครงสร้างประโยคใหม่
ข. การเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค. การทำงานกลุ่มย่อย
ง. การทำแบบฝึกหัดเสริมความแม่นยำ

24. ข้อใดเป็นการประเมินทักษะทางภาษา ด้านความสละสลวยในการใช้ภาษา
ก. สมรรถภาพทางภาษา
ข. สมรรถภาพการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค. สมรรถภาพการเรียนรู้
ง. สมรรถภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

25. สาระใดของหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจถึงอิทธิพลของแนวคิด การปฏิบัติของชนชาติอื่นที่มีต่อสังคมเรา
ก. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ข. ภาษาและวัฒนธรรม
ค. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ง. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก

26. องค์ประกอบใดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศมากที่สุด
ก. ความพอเพียงของสื่อ/อุปกรณ์
ข. บรรยากาศห้องเรียน
ค. แรงจูงใจในการเรียน
ง. ความรู้ด้านภาษาของครูผู้สอน

27. ข้อใดเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุด
ก. สอนโดยเจ้าของภาษา
ข. เลือกบทเรียน กิจกรรมการเรียนที่เหมาะกับผู้เรียน
ค. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการแข่งขัน
ง. ใช้เทคโนโลยีช่วยสอน

28. องค์ประกอบใดของหลักสูตรที่ใช้ตรวจสอบ ประเมิน และตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ก. สาระ
ข. สาระการเรียนรู้
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จุดประสงค์สำคัญของการวัดและประเมินผลคือ การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ข. การวัดและการประเมินผลทางภาษา คือการวัดความรู้ คำศัพท์ ไวยากรณ์
ค. ครูเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพราะครูเป็นผู้รู้จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. การใช้เครื่องมือวัดผลที่มีคำตอบตายตัว เพื่อความเที่ยงตรงในการให้คะแนน

30. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษาต่างประเทศ
ก. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอย่างลึกซึ้ง
ข. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ค. เพื่อความเป็นสากล
ง. เพื่อศึกษานวัตกรรมประเพณีของเจ้าของภาษา
เฉลย
1 ก 2. ก 3. ง 4. ก 5.ง 6.ก 7. ค 8. ง 9.ก 10. ก 11. ง 12. ค 13. ค 14. ค 15. ก 16. ก 17. ค 18. ค 19. ข 20. ง
21.ก 22. ง 23. ข 24. ข 25. ข 26. ค 27. ข 28. ง 29. ก
30. ข ( ลองเช็คคำเฉลยในหลักสูตรและในเอกสารการสอนการเขียนในบทเรียนGuru ด้วยเพื่อความแน่นอนแต่ที่ทำไปก็สอบผ่านแล้วค่ะ ขอให้โชคดี ทุกคนนะคะครูภาษาอังกฤษ)
ข้อสอบสังคม (ครูไทย)
1. ครูสังคมศึกษาจะสอนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ คิวบา นิวซีแลนด์ ควรสอนเรื่องใดที่มีความคล้ายคลึงกัน
ก. ประวัติศาสตร์
ข. การปกครอง
ค. ลักษณะภูมิประเทศ
ง. ลักษณะประชากร

(ข้อสังเกต ทุกประเทศตั้งอยู่บนเกาะ)

2. เพลงใดที่คุณครูสังคมศึกษาควรนำมาสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมได้ดีสุด
ก. เมดอินไทยแลนด์ (เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี...)
ข. คนบ้านเดียวกัน (คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากัน ก็เข้าใจอยู่...)
ค. คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ (ภาระในเขตอ้อมแขน คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้...)
ง. สยามเมืองยิ้ม (แม้เพียงข้าวสุกหนึ่งจาน ใครลืมของท่านนั้นเนรคุณ...)

3. พฤติกรรมข้อใดที่ครูปฏิบัติแล้ว เป็นการสอนคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้นักเรียนโดยครูไม่ต้องสอน
ก. ตรงต่อเวลา
ข. แต่งกายสวย
ค. พูดจาไพเราะ
ง. ให้โอกาส

4. การสอนวิชาประวัติศาสตร์ หลักฐานในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. พงศาวดาร จดหมายเหตุ คำบอกเล่า
ข. พงศาวดาร วรรณกรรม จดหมายเหตุ
ค. วรรณกรรม ตำนาน พงศาวดาร
ง. วรรณกรรม พงศาวดาร นิทานพื้นบ้าน

5. การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนในวิชาสังคมศึกษา เพื่อการนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ข้อใดถูกต้อง
ก. สอดแทรกในสาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ข. สอดแทรกในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สอดแทรกในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สอดแทรกในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

6. ข้อใดเป็นทักษะและความสามารถของครูมืออาชีพ
ก. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ข. การกำหนดหน่วยการเรียน
ค. การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์ผู้เรียน

7. คุณภาพผู้เรียนวิชาสังคมศึกษาดี ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
ข. เป็นไปเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นคนดี
ค. เป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมเข้าใจปัญหาสังคม
ง. เป็นมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อมนุษย์และสังคมที่ดี

8. คุณธรรมข้อใดควรปลูกฝังให้เป็นคุณลักษณะของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
ก. การให้อภัย
ข. การเสียสละ
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความสุภาพอ่อนน้อม

9. คุณลักษณะที่ดีของครูสังคมศึกษา ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม
ข. มีเหตุมีผล ทันเหตุการณ์ รู้รอบ
ค. มีความรอบรู้เนื้อหาวิชาอย่างดี
ง. มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

10. กิจกรรมข้อใดแสดงว่าครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
ก. นำนักเรียนไปเรียนรู้ที่แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
ข. แนะนำนักเรียนไปสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาด้านภาษาถิ่น
ค. ให้นักเรียนแสดงละครประวัติศาสตร์เรื่องพระนเรศวร
ง. ให้นักเรียนทำโครงงานสำรวจตามที่นักเรียนสนใจเกี่ยวกับพลเมืองดี

11. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
ก. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์
ข. การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหา
ค. สื่อนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ได้จริง
ง. ผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

12. การจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีที่สุดในวิชาสังคมศึกษาควรเป็นแบบใด
ก. แบบโยนิโสมนสิการ
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบอริยสัจสี่
ง. แบบผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

13. การสอบรูปแบบใดที่ครูต้องมีศรัทธาและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียนมากที่สุดจึงจะประสบความสำเร็จ
ก. แบบอริยสัจสี่
ข. แบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ค. แบบสืบเสาะหาความรู้
ง. แบบโยนิโสมนสิการ

14. การสอนตามข้อใดเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมมากที่สุด
ก. ให้เลิกนินทาว่าร้ายคนอื่น
ข. ประพฤติตามทำนองครองธรรม
ค. ให้เสียสละลดความเห็นแก่ตัว
ง. ประพฤติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

15. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่สามารถพัฒนาผู้เรียนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดได้
ก. แบบคู่ขนาน
ข. แบบสหวิทยาการ
ค. แบบสอดแทรก
ง. แบบสัมพันธ์

16. ข้อใดเป็นการสอนนักเรียนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามหลักประชาธิปไตย
ก. ให้นักเรียนจับคู่กันวิเคราะห์ข่าว
ข. ให้นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติ
ค. ให้นักเรียนจับคู่กันตอบปัญหา
ง. ให้นักเรียนจับคู่กันอภิปรายสรุปเรื่องที่เรียน

17. สาเหตุสำคัญข้อใดทำให้คนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ก. ขาดความรับผิดชอบ
ข. เห็นแก่ตัว
ค. ไม่มีวินัย
ง. ไม่รู้กฎหมาย

18. ข้อใดไม่ใช่ทักษะทางวิชาการ
ก. การคิด
ข. การจัดการกับความรู้
ค. การดูแลรักษาเอาใจใส่
ง. การสร้างองค์ความรู้ใหม่

19. การสอนเรื่องหลักธรรมทางศาสนา จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ดีควรวัดผลถึงระดับใด
ก. การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
ข. การแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้
ค. การประเมินการปฏิบัติของผู้ที่แนะนำได้
ง. การมีศรัทธาในหลักธรรม

20. ข้อใดเป็นการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ให้ยั่งยืนในตัวนักเรียนตลอดไป
ก. การสอนแบบอภิปราย
ข. การสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
ค. การสอนแบบค้นพบ
ง. การสอนแบบแก้ปัญหา

21. วิธีการเรียนการสอนแบบใดที่เน้นผู้เรียนใช้ทักษะทางสังคมมากที่สุด
ก. การสอนแบบศูนย์การเรียน
ข. การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. การสอนด้วยเพลงและเกม
ง. การสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ

22. ตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกเว้นข้อใด
ก. ครูเสถียรให้นักเรียนทำรายงานประวัตินักบาสเกตบอล
ข. ครูสุชาติให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยางพารา
ค. ครูสุรชัยให้นักเรียนวาดรูปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ง. ครูกิตติกรให้นักเรียนเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

23. การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้สอนต้องรับผิดชอบผู้เรียน
ข. ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบภาระงานของผู้เรียน
ค. ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกำกับดูแลผู้สอน
ง. ผู้เรียนต้องรับผิดชอบการเรียนของตน

24. การสอนให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้เป็นการสอนด้านใดให้กับผู้เรียน
ก. ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านเจตคติและค่านิยม
ง. ด้านทักษะชีวิต

25. “การเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด
ก. สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
ข. สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ค. สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
ง. สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

26. ข้อใดสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรได้ถูกต้อง
ก. มีหลักการ มีหลักฐาน ทำได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ข. มีหลักการ รู้จริง ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ค. รู้จริง ทำถูกต้อง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ง. รู้มาก ทำจริง ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน

27. ทักษะทางสังคมข้อใดถูกต้อง
ก. การเห็นคุณค่า เคารพตนเองและผู้อื่น
ข. การสืบค้นข้อมูลความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ค. การคิดและนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ
ง. การแสวงหาและจัดการกับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ

28. กิจกรรมในข้อใดเป็นการสอนสาระประวัติศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีที่สุด
ก. ให้นักเรียนไปเรียนรู้จากสถานที่จริงและทำรายงานส่ง
ข. ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติการปกครองสุโขทัย
ค. ให้นักเรียนกำหนดหัวข้อที่สนใจทำโครงงาน
ง. ให้นักเรียนที่แบ่งกลุ่มทำรายงานตามที่ครูกำหนด

29. บุคคลในข้อใดเป็นครูมืออาชีพ
ก. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้ สอนโดยยึดความแตกต่างของผู้เรียน
ข. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยให้นักเรียนศึกษาในความรู้และตอบคำถามด้วยตนเอง
ค. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนโดยครูอธิบายชี้แจงจนนักเรียนเข้าใจและให้ตอบคำถาม
ง. มีวิจัย มีแผนการจัดการเรียนรู้สอนตามความพอใจของครู

30. ข้อใดเป็นการสอนให้นักเรียนฝึกการคิดขั้นสูงโดยตรง
ก. สอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ข. สอนแบบโยนิโสมนสิการ
ค. สอนแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์
ง. สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
1. ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ก. นำกุหลาบไปจัดแจกันตามหลักการจัดดอกแบบญี่ปุ่น
ข. ทดลองทำกุหลาบแห้งด้วยวิธีต่างๆตามเอกสารความรู้
//ค. นำกุหลาบไปแขวนผึ่งลมให้แห้งแล้วนำมาจัดใส่ช่อใส่กรอบรูป
ง. แบ่งจัดแจกัน แต่ละแจกันใส่น้ำมากน้อยแตกต่างกัน สังเกตความคงทนของกุหลาบ

2. การที่ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. ศรัทธา ซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์
ข. ตั้งในเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
//ค. มีเหตุผล ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็น
ง. ตระหนักในคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยี

3. ข้อใดเป็นคำถามวัดความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นและแนวโน้ม
//ก. ปัจจุบันมนุษย์เราห่วงทรัพยากรใดมากที่สุด
ข. การเรียนวิทยาศาสตร์นิยมเริ่มต้นด้วยวิธีใด
ค. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของราก
ง. เราวัดอุณหภูมิของคนไข้ด้วยวิธีใด

4. ทักษะเชาว์ปัญญาของผู้เรียนเกิดจากกิจกรรมการสำรวจตรวจสอบ และการปฏิบัติการทดลองข้อใด ไม่ใช่ ทักษะเชาว์ปัญญา
ก. การรวบรวม จัดกลุ่มสิ่งของและเหตุการณ์
ข. การอธิบายข้อมูลอย่างมีเหตุผล
//ค. การปฏิบัติได้คล่องแคล่ว ถูกต้อง
ง. การจัดการข้อสนเทศให้เป็นระบบ

5. ครูสังเกตการณ์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ปลอดภัยถูกต้อง เป็นการวัดผลตามข้อใด
ก. การบันทึกผล
//ข. การปฏิบัติการทดลอง
ค. การวางแผนการทดลอง
ง. ความสามารถในการจำแนก

6. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ตรงกับความหมายข้อใด
//ก. ความคิดที่ใช้พิสูจน์ สำรวจ ตรวจสอบ
ข. ความสามารถที่จะคิดในเชิงเหตุผลของเรื่องราวต่างๆ
ค. ความคิดแปลกใหม่ ยืดหยุ่น แตกต่างจากผู้อื่น
ง. ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งในด้านบวกหรือลบอย่างมีเหตุผล

7. ข้อความตามข้อใดมีความสัมพันธ์กับสาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
//ข. เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ค. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต
ง. เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร

8. นวัตกรรมการสอนรูปแบบใดเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาที่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
//ก. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ข. กระบวนการปัญหา
ค. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
ง. กิจกรรมคิดและปฏิบัติ

9. การประเมินผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ข้อใดถูกต้อง
//ก. เป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ ความคิด/จุดประสงค์การเรียนรู้ : มีความรู้เกิดขึ้นใหม่และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ข. เป้าหมายการเรียนรู้ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์/จุดประสงค์การเรียนรู้ : สามารถเสนอแนวคิดหลักที่มีเหตุผล
ค. เป้าหมายการเรียนรู้ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำโครงงานประเภททฤษฎี/จุดประสงค์การเรียนรู้ : สามารถเลือกวัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์
ง. เป้าหมายของการเรียนรู้ : การเขียนรายงาน/วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : มีความแปลกใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์

10. ผู้เรียนรวบรวมมวลประสบการณ์ที่หลากหลายจากแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกัน เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอนตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความรู้ร่วมกัน
//ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

11. การใช้คำถามและการเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงกับขั้นตอนตามข้อใด
ก. การวิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้
ข. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
//ค. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การประเมินผลการเรียนรู้

12. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คล้ายกับข้อใดมากที่สุด
//ก. การคิดอย่างมีเหตุผล
ข. โยนิโสมนสิการ
ค. แนวพุทธวิธี
ง. การพิจารณาไตร่ตรอง

13. ระดับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หมายถึงข้อใด
//ก. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ค. คะแนนงานทุกชิ้นของผู้เรียน
ง. ประสิทธิภาพของกระบวนการ

14. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามข้อใดควรกำหนดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ในคุณภาพของผู้เรียน
//ก. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ง. แรงและการเคลื่อนที่

15. ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ทดลองใช้ เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอน ตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความร่วมมือกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
//ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

16. ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดจากประเด็นที่ตั้งขึ้น อภิปรายแลกเปลี่ยน จนเข้าใจชัดเจนได้ข้อสรุป ความรู้ใหม่ เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอนตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
//ข. การสร้างความรู้ร่วมกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

17. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. เพื่อให้นักเรียนได้รับคำตอบในปัญหา
ข. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ค. เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
//ง. เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

18. สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในส่วนของคำชี้แจง บทบาทของนักเรียนและครูควรกำหนดไว้ในข้อใด
ก. บัตรคำสั่ง
ข. บัตรเนื้อหา
ค. บัตรกิจกรรม
//ง. คู่มือการใช้สื่อ ฯ

19. ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นด้านความรู้และทักษะ
ก. การให้ความรู้ และตรวจสอบผลการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
//ค. การนำเสนอความรู้ และการประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ
ง. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความรู้ร่วมกัน

20. ครูผู้สอนให้ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ แก่ผู้เรียนเป็นการออกแบบกิจกรรมตามข้อใด
//ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความร่วมมือกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

21. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้เรียนต้องทำ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. กำหนดวิธีการที่จะศึกษาค้นคว้า
ข. กำหนดแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้า
//ค. กำหนดชื่อเรื่องโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้า
ง. กำหนดชื่อหนังสือหรือวารสารที่จะศึกษาค้นคว้า

22. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อใดที่ฝึกทักษะการสื่อสาร
ก. การออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์กำเนิดเสียง
ข. บทบาทสมมุติการตัดสินใจสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ค. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ GMOs
//ง. การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษา

23. ทักษะพื้นฐานใดที่สำคัญที่สุดของผู้เรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สำเร็จ
//ก. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. ระดับปัญญาและทักษะที่ดีในการทำงานกลุ่ม
ค. มีการวางแผนและออกแบบการทดลองที่ชัดเจน
ง. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

24 จุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุว่า "ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยเป็นสมาชิกชมรมดาราศาสตร์" จัดได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านใด
ก. ด้านพุทธพิสัย
ข. ด้านทักษะพิสัย
//ค. ด้านจิตพิสัย
ง. ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

25. ข้อใดเป็นคำถามวัดความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นและแนวโน้ม
//ก. ปัจจุบันมนุษย์เราห่วงทรัพยากรใดมากที่สุด
ข. การเรียนวิทยาศาสตร์นิยมเริ่มต้นด้วยวิธีใด
ค. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของราก
ง. เราวัดอุณหภูมิของคนไข้ด้วยวิธีใด

26. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบผลที่เกิดกับผู้เรียนได้ทันที
ก. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข. สามารถสรุปผลการลดใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของครอบครัว
//ค. สามารถอธิบายองค์ประกอบกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้
ง. สามารถบอกเหตุผลของการเลิกใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหาร

27. การวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติคือข้อใด
//ก. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
ข. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ
ค. การสังเกตและทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
ง. การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมงาน

28. จากคำถาม "การที่เกิดลมบก ลมทะเล ขึ้นได้นั้น เพราะหลักการใด" เป็นการวัดด้านพุทธพิสัยข้อใด
ก. วิเคราะห์ความสำคัญ
ข. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
//ค. วิเคราะห์หลักการ
ง. สังเคราะห์ข้อความ

29. ข้อจำกัดของข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด และจับคู่ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือข้อใด
//ก. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ
ข. นำไปพัฒนาให้เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบคู่ขนานได้น้อยชุด
ค. ไม่สามารถใช้วัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ได้
ง. ใช้ประเมินผู้เรียนได้จำนวนน้อย วิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่ายได้ยาก

30. กิจกรรมใดที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้สอนได้น้อยที่สุด
ก. ผู้เรียนอ่านใบความรู้เรื่องโลกร้อนแล้วสรุปใจความสำคัญ
ข. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมรายชื่อปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน
ค. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ...สาเหตุโลกร้อน...
//ง. ผู้เรียนแต่ละคนเขียนแผนภาพความคิด สภาพปัญหาภาวะโลกร้อนจากการอธิบายของครูผู้สอน
มีคุณครูท่านหนึ่ง(ครู59)เฉลยไว้ในครูไทยนี่แหละตรง http://www.kruthai.info/main/board04_/show.php?Category=ks3&No=10667 เราหาข้อแย้งท่านยากอยู่ คิดว่าน่าจะ OK มั้ง

ครู59 Posted : 2010-01-23 20:24:24 IP : (124.120.122.179)

ขอบคุณ คุณ นุช มาก ที่นำข้อสอบมาให้ เลยลองเฉลย ดู ช่วย ตรวจสอบคำตอบด้วย

1. องค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้อใด แตกต่างจากพวก
(ก). คำอธิบายรายวิชา
ข. สาระการเรียนรู้
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. กิจกรรมการเรียนรู้

2. ข้อใดไม่ระบุไว้ในคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ก). มีเหตุมีผล
ข. มีวิจารณญาณ
ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ง. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

3. ข้อใดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนำ ทบทวนความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์
ก. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้
ข. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(ค). เชื่อมโยงถึงประสบการณ์เดิมที่นักเรียนมีอยู่
ง. ถูกทุกข้อ

4. การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. คำอธิบายรายวิชา
(ข). ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ค. กิจกรรมการเรียนรู้
ง. รูปแบบการเรียนรู้

5. ข้อใดเป็นหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
ข. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ค. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรม
(ง). ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อ "เอกสารฝึกหัด"
(ก). เป็นเอกสารที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระตัวอย่างแบบฝึกหัด
ข. ใช้สำหรับฝึกการใช้กฎ หลักการ หรือทฤษฎี
ค. ช่วยให้เกิดความแม่นยำในสาระการเรียนรู้
ง. สามารถใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้

7. การประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาคณิตศาสตร์หมายถึง การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนด้านใด
ก. ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ง). ถูกทุกข้อ

8. ในการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานข้อใดแตกต่างจากพวก
ก เกณฑ์การประเมิน
ข แนวการให้คะแนน
ค คำอธิบายคุณภาพงาน (Rubric)
(ง) ชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

9. ข้อใดเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ก. การตัดสินผลการเรียน
ข. การจัดอันดับของผู้เรียน
ค. การตรวจสอบผลสำเร็จในการเรียน
(ง). การกำหนดแนวการสอนซ่อมเสริม

10. ข้อใดไม่ระบุไว้ในคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
(ก). การคิดวิเคราะห์
ข. การให้เหตุผล
ค. การแก้ปัญหา
ง. ความคิดสร้างสรรค์

11. แนวปฏิบัติในการประเมินผลระหว่างเรียน การประเมินสภาพจริงใกล้เคียงกับการประเมินข้อใดมากที่สุด
ก. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน
(ข). การประเมินจากการปฏิบัติ
ค. การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล
ง. การประเมินสภาพแวดล้อมและบริบท

12. สื่อการเรียนรู้ใดใช้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การสร้างข้อความคาดการณ์การแก้ปัญหา การออกแบบและการทดลอง
ก. บทเรียนการ์ตูน
ข. เอกสารแนะแนวทาง
ค. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
(ง). บทเรียนกิจกรรม

13. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบสำคัญของการเรียนการสอน
ก. สื่อการเรียนรู้
(ข). จุดประสงค์การเรียนรู้
ค. กิจกรรมการเรียนการสอน
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

14. การให้นักเรียนนำเสนอผลงาน ส่งผลดีต่อด้านใดมากที่สุด
ก. เกิดทักษะการใช้คำถาม
ข. เกิดการพัฒนาการใช้ทักษะการคิด
(ค). เกิดความภูมิใจในผลงานและเจตคติที่ดี
ง. เกิดการพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. ใช้สื่อเฉพาะบางเวลาที่เหมาะสม
(ข). จำเป็นต้องใช้สื่อจำนวนมาก
ค. เน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ
ง. หลังใช้สื่อแล้วต้องติดตามและประเมินผล

16. ข้อใดจับคู่ผิดเกี่ยวกับสาระองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก. สาระ-การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ข. สาระ-ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การเชื่อมโยง
(ง). ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การทำงานอย่างเป็นระบบ

17. "ของเล่น เกม เพลง" จัดเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทใด
ก. สื่อสิ่งแวดล้อม
(ข). สื่อวัสดุอุปกรณ์
ค. สื่อสิ่งพิมพ์
ง. สื่อวิธีการ

18. ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ก. กำหนดตัวชี้วัดชั้นปี
ข. กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ค. กำหนดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ
(ง). กำหนดมาตรฐานช่วงชั้น

19. ลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ "ทำความเข้าใจสถานการณ์ วางแผน ดำเนินตามแผนและตรวจสอบ" เป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ใด
ก. การแก้ปัญหา
(ข). การปฏิบัติจริง
ค. การสืบเสาะหาความรู้
ง. การศึกษาค้นคว้า

20. ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการประเมินผลหลังเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก. ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. เพื่อเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน
ค. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน
(ง). เพื่อตัดสินความสำเร็จรายปีของผู้เรียน

21. "การจัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้นักเรียนเกิดความสงสัย" สอดคล้องกับการเรียนรู้รูปแบบใด
(ก). การใช้คำถามการอธิบาย และแสดงเหตุผล
ข. การสืบเสาะหาความรู้
ค. การศึกษาค้นคว้า
ง. การปฏิบัติจริง

22. "บอกได้ว่า 737 ใกล้เคียง 700 มากกว่า 800" เป็นคุณลักษณะในข้อใด
ก. การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ข. ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
(ค). ความรู้สึกเชิงจำนวน
ง. แบบรูป

23. การประเมินนักเรียนว่า "สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมได้" เป็นการประเมินพฤติกรรมด้านใด
ก. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ข). ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค. ด้านการแก้ปัญหา
ง. ด้านความรู้

24. สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดในการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือข้อใด
(ก). เนื้อหาสาระ
ข. ผู้สอน
ค. สื่อการสอน
ง. บรรยากาศ

25. การประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ควรใช้ภาระงานรูปแบบใด
ก. ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ข. การศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ด้านทฤษฎี
(ค). การศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ง. ถูกทุกข้อ

26. ข้อควรคำนึงในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ข. ควรมีการอภิปรายตามประเด็นที่กำหนด
ค. นักเรียนสามารถศึกษาเองตามลำพังได้
(ง). ครูไม่จำเป็นต้องสรุปเพิ่มเติมก็ได้

27. การเรียนรู้ในข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ก). การทำกิจกรรมตามความเข้าใจ
ข. การสืบเสาะหาความรู้
ค. การศึกษาค้นคว้า
ง. การปฏิบัติจริง

28. "บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นภาพด้านหน้าหรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติได้ถูกต้อง" เป็นคุณลักษณะในข้อใด
ก. การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
(ข). ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
ค. ความรู้สึกเชิงจำนวน
ง. แบบรูป

29. สื่อการเรียนรู้ใดใช้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก. บทเรียนการ์ตูน
ข. เอกสารแนะแนวทาง
ค. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
(ง). บทเรียนกิจกรรม

30. "การสำนึก เฉลียวใจหรือฉุกคิดว่าคำตอบที่ได้มานั้นน่าจะถูกต้องหรือไม่เป็นคำตอบที่ เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้" เป็นคุณลักษณะในข้อใด
(ก). การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ข. ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
ค. ความรู้สึกเชิงจำนวน
ง. แบบรูป

ย้ำจ้า อย่า เชื่อ เฉลย ที่ทำไว้
โปรดใช้วิจารณญาน ด้วยนุช Posted : 2010-01-22 08:10:23 IP : (209.107.217.120)


อันนี้เป็นข้อสอบคณิตของชุดวันที่ 19-20ธค52 ซึ่งผู้ที่สอบผ่านแล้วได้เฉลยไว้ในกระทู้ของคุณนิติบ้านนอก หน้า 1
ดูประกอบกันเหนียวเผื่อกูรูออกซ้ำจะได้ไม่พลาดเน้อ

1. การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. เหมาะสมกับผู้สอน
(ข). เหมาะสมกับเนื้อหา
ค. เหมาะสมกับสื่อการสอน
ง. เหมาะสมกับบรรยากาศ

2. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข. เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
(ค). เรียนรู้จากการลดรูปของปัญหาให้ง่าย
ง. เรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้

3. ความรู้สึกเชิงจำนวน (number sense) ตรงกับความหมายข้อใด
ก. การบวกลบคูณและหาร การถอดรากของจำนวนที่กำหนด
ข. ความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสำคัญรวมกันของชุดจำนวน
(ค). ความเข้าใจผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวน
ง. การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

4. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ต้องครอบคลุมพฤติกรรมด้านใด
ก. คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้
ข. แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
(ค). ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ เจตคติและค่านิยม
ง. กระบวนการจัดการเรียนรู้ สาระความรู้ และการวัดประเมินผล

5. ข้อใดคือคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เมื่อจบการศึกษา
ก. การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่าง การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม
ข. การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างสาระทางด้านความรู้ จำนวน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต
(ค). การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างสาระความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม
ง. การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างการทำงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม

6. ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญน้อยที่สุด เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ก. งบประมาณ
ข. การนิเทศ
ค. การประเมิน
(ง). การแก้ปัญหา

7. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอแนวคิดของตนเอง
ค. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอแนวคิดของกลุ่ม
(ง). เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามความเข้าใจ

8. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ก. นักเรียน ผู้สอน
ข. หลักสูตร การนิเทศ
(ค). ผู้บริหาร ผู้สอน
ง. ผู้สอน งบประมาณ

9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
(ก). การวัด
ข. การให้เหตุผล
ค. การมีความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์
ง. การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

10. นักเรียนสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ เป็นการเขียนจุดประสงค์ การเรียนรู้ให้สอดคล้องพฤติกรรมด้านใด
(ก). ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ
ง. ด้านการแก้ปัญหา

11. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของคณิตศาสตร์
ก. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน
ข. เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตามถนัดและความสนใจ
(ค). มีโครงสร้างที่ประกอบด้วย คำอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์
ง. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดี

12. ข้อใดเกี่ยวกับการเริ่มต้นวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น้อยที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(ง). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

13. การจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีเหตุผลตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. เพื่อครูในการให้คำแนะนำชี้แนะ
ข. เพื่อตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน
ค. เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเก่าสู่เนื้อหาใหม่
(ง). เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล

14. ข้อใดไม่ใช่ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก. ความสามารถในการสื่อสารสื่อ/ความหมายทางคณิตศาสตร์
(ข). ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ค. ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการคิดและให้เหตุผล

15. การใช้คำตอบของผู้เรียนเป็นข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผลในข้อใด
(ก). ประเมินผลควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน
ข. ประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้
ค. ประเมินผลนำไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลรอบด้าน
ง. ประเมินผล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการปรับปรุงความสามารถตนเอง

16. ข้อใดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ก). การคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. การผสมผสานเนื้อหา
ค. ความสอดคล้องกับระบวนการ
ง. เกิดคุณธรรม จริยธรรม

17. ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ต้องใช้คำนิยาม บทนิยามสัจพจน์ ทฤษฎีบทต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานแก่ผู้เรียนก่อน สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใด
ก. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
ค. การเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
(ง). การเรียนรู้จากคำถาม การอธิบายแสดงเหตุผล

18. ข้อใดเป็นการแสดงวิสัยทัศน์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
(ก). เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ข. มีความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ค. เป็นภาษาที่สื่อสารกันทั่วโลก
ง. เป็นนามธรรมที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

19. ผู้สอนจัดสถานการณ์เป็นปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใด
ก. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
(ค). การเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
ง. การเรียนรู้จากคำถามการอธิบายและแสดงเหตุผล

20. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความ “ ผู้สอนควรคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน” มากที่สุด
ก. ขั้นนำ มีกิจกรรมให้อิสระทางความคิด
(ข). ขั้นนำ มีกิจกรรมทบทวนความรู้เดิม
ค. ขั้นนำ มีกิจกรรมร่วมอภิปราย
ง. ขั้นนำ ร่วมกันร้องเพลง
ครูไทยใจเหลือน้อย Posted : 2010-01-23 16:03:36


1. ข้อใดเป็นผลงานศิลปะ
ก. ช้างวาดรูป
(ข.) นักเรียนรำระบำลพบุรี
ค. ลิงทำสีหกใส่เฟรมเขียนรูป
ง. ดินที่แพะเมืองผีถูกกัดเซาะโดยลม

2. แผนการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ที่ดีควรกำหนดเวลาเรียนเท่าไร
ก. แผนการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง
(ข.) แผนการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง
ค. แผนการเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง
ง. แผนการเรียนรู้ละ 4 ชั่วโมง

3. แนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นความคิดสร้างสรรค์ประเภทใด
(ก.) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการเปลี่ยนแปลง
ข. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์
ค. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง
ง. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทลอกเลียน

4. พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE : Discipline Based Arts Education) ตรงกับข้อใด
ก. การมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
(ข.) ว่าด้วยเรื่องความฉลาดและเชาว์ปัญญาภายในตัวมนุษย์ 8 ด้าน
ค. การมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อ
ง. การมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียน ให้เด็กได้รับประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน

5. กิจกรรมด้านศิลปะและดนตรีพัฒนามนุษย์ด้านใด
ก. ความฉลาดทางปัญญา
ข. ทักษะฝีมือ
(ค.) ความฉลาดทางอารมณ์
ง. ด้านการพัฒนาผลงาน

6. ใครคือจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ 4
ก. อาจารย์นาค
ข. กรมหมื่นจิตรภักดี
(ค). ขรัวอินโข่ง
ง. หลวงวิจิตรเจษฎา(ทองอยู่)

7. การปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เมื่ออยู่บนฐานชุกชีสูง ถ้าปั้นตามสัดส่วนโดยขยายจากรูปเท่าตัวจริง ผู้ดูอยู่เบื้องล่างจะเกิดอำนาจทัศนียภาพวิทยา คือส่วนที่อยู่สูงและไกลออกไปจะเรียวเล็กลง ทำให้ผู้มองเบื้องล่างอาจเห็นผิดสัดส่วนได้ ดังนั้น ผู้นั้นจึงปั้นเผื่อไว้ ทำให้เศียรโตผิดสัดส่วน เมื่อมองจากข้างล่างจะดูถูกสัดส่วนพอดี สิ่งนี้เรียกว่าอะไร
(ก.) กินรูป (มั่ว)
ข. สัดส่วนเหนือจริง
ค. ความสัมพันธ์ของเนื้อที่
ง. ศิลปะนิรรูป

8. ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ กล่าวถึงเทวดาคุ้มครองตัวแสดงรักษาตัวจำอวด ได้แก่ข้อใด
(ก). พระอินทร์
ข. พระสรัสวดี
ค. พระโองการ
ง. พระศิวะ

9. ข้อใดจัดเป็นศิลปะบริสุทธิ์ ประเภทคีตกรรม
ก. ศิลปะลายผ้า
(ข.) ดนตรีทุกประเภท
ค. วรรณคดีรามเกียรติ์
ง. ลวดลายศิลปะบ้านเชียง

10. ใครคือจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ 5
ก. พระสรลักษณลิขิต
ข. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุวัตติวงศ์
(ค.) พระเทวาภินิมมิต(ฉาย เทียมศิลปะไชย)
ง. พระครูกสิณสังวร

11. งานวิจิตรศิลป์ (Fine art) ที่ต้องการปริมาตรหรือต้องการเนื้อที่ในอากาศคือข้อใด
ก. จิตรกรรม
(ข.)ประติมากรรม
ค. วรรณกรรม
ง. คีตกรรม

12. ด้านคุณภาพของผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้ว หลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร
(ก.)มีระเบียบวินัย
ข. สามารถวาดภาพได้อย่างสวยงาม
ค. สามารถเล่นดนตรีได้
ง. มีสุนทรียภาพแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมั่นตนเอง

13. ข้อใดเป็นสิ่งที่ครูศิลปะต้องรู้และเข้าใจเพื่อส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนศิลปะดีขึ้น
ก. การวัดและประเมินผล
ข. ความขยันอดทน
(ค.) ปรัชญาศิลปะและจิตวิทยาเด็ก
ง. ความเป็นกันเองกับเด็ก ๆ

14. ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ ข้อใดมากที่สุด
ก. ลำดับเหตุการณ์ได้
ข. ทราบถึงเจ้าของผลงาน
ค. นำความรู้มาเลือกสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและสนใจ
(ง.) ได้ศึกษากระบวนการคิด

15. ข้อใดเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสอดแทรกประสบการณ์ในแกนศิลปะสร้างสรรค์
ก. การศึกษาความเป็นมาของการละเล่นเพลงพื้นบ้าน
ข. การฝึกวิจารณ์เสนอความคิดเห็นทางด้านศิลปะ
(ค.) การฝึกปฏิบัติและออกแบบลวดลายงานศิลปะ
ง. การชื่นชมความงามของงานด้านศิลปะ

16. ข้อใดให้คำจำกัดความคำว่า พหุศิลปศึกษา ได้ถูกต้องที่สุด
ก. กระบวนการศึกษาจากศาสตร์หลายสาขาเพื่อให้ได้มาซึ่งงานศิลปะ
ข. กระบวนการศึกษาจากศิลปะหลายแขนงเพื่อให้ได้มาซึ่งงานศิลปะ
ค. กระบวนการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านศิลปศึกษา
(ง.) กระบวนการบูรณาการความคิดโดยเลือกสื่อแสดงออกอย่างหลากหลาย

17. ถ้าประเมินผลโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ผู้สอนต้องมีสิ่งใดเป็นเครื่องมือ
ก. แบบบันทึกคะแนน
ข. แบบบันทึกการตรวจชิ้นงานสำเร็จ
ค. แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ
(ง.) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

18. ตามหลักการทฤษฎีสีเขียวแก่ สีเขียวอ่อนจัดอยู่กลุ่มเดียวกับสีในข้อใด
ก. สีชมพู
ข. สีน้ำตาล
ค. สีฟ้า
(ง. )สีม่วงคราม

19. ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไร
ก. บูรณาการในตัวเอง ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง
ข. สัมพันธ์สาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน
ค. ผู้เรียนหาคำตอบที่หลากหลายและบูรณาการในตัวเอง
(ง.) ผู้เรียนมีความคิดที่อิสระได้ชิ้นงานที่แปลกใหม่

20. การฝึกระบายสีสวยเพื่อแสดงระยะใกล้-ไกลควรใช้สีลักษณะใด
(ก.) สีเข้ม-สีอ่อน
ข. สีอ่อน-สีมืดทึบ
ค. สีอ่อน-สีโทนหนัก
ง. สีสว่าง-สีมือทึบ

21. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรับรู้และเข้าใจในหลักการทฤษฎีสีมากที่สุด
ก. เขียนภาพได้ตามวัตถุประสงค์
ข. เขียนภาพระบายสีได้อย่างสร้างสรรค์
(ค). แทนค่าสีในภาพได้สวยงาม
ง. ได้ผลงานที่ให้อารมณ์แปลก น่าสนใจ

22. ลักษณะของภาพที่จัดวางให้พอดีไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
(ก.) ความสมดุล
ข. ความสัมพันธ์
ค. ความมีเอกภาพ
ง. จุดสนใจ

23. ข้อใดให้คำจำกัดความคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การแสดงออกด้านศิลปะโดยคิดพินิจพิเคราะห์
ข. การแสดงออกด้านศิลปะที่แปลกใหม่
ค. การแสดงออกที่หลากหลายโดยความคิดหลายๆอย่างมารวมกัน
(ง.) กระบวนการทางปัญญาระดับสูง ที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่

24. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศึกษา
ก. มีความสามารถในการออกแบบและทำงานศิลปะได้ดี
ข. มีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์จนเป็นลักษณะเด่นของตน
ค. มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานศิลปะตามมาตรฐานของหลักสูตร
(ง.) ชื่นชมงานศิลป์และประยุกต์ความรู้ด้านศิลปะเพื่อการดำรงชีวิตของตน

25. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในสถานศึกษา
ก. สุนทรียศิลป์
(ข.)วรรณศิลป์
ค. ประวัติศาสตร์ศิลป์
ง. ศิลปะวิจารณ์

26. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. เก่งศิลปะต้องวาดภาพเก่ง
(ข )กิจกรรมศิลปะพัฒนาสมองซีกขวา
ค. กิจกรรมศิลปะประเมินชิ้นงานสำเร็จเท่านั้น
ง. ครูศิลปะอีโก้สูง

28. หากต้องการสร้างความรู้สึกให้จิตใจสงบและเชื่อมั่นควรเลือกภาพใดมาประดับห้อง
(ก.) ภาพทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ
ข. ภาพที่เกี่ยวกับศาสนา
ค. ภาพที่ต้องใช้จินตนาการ
ง. ภาพที่เจ้าของห้องชอบเป็นพิเศษ

29. ข้อใดเป็นการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ที่ดี
ก. การตรวจชิ้นงานสำเร็จของผู้เรียน
ข. การทดสอบก่อนและหลังเรียน
(ค.)ประเมินกระบวนการทำงานและชิ้นงานสำเร็จ
ง. การสอบปลายภาคเรียน

30. ศิลปะไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะคุปตะและปาละผสมกัน(พุทธศตวรรษที่ 12-15) คือข้อใด
(ก.) ศิลปะศรีวิชัย
ข. ศิลปะอู่ทอง
ค. ศิลปะทวารวดี
ง. ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น
31.ทำไม่ครูดนตรีจึงต้องมาทำข้อสอบศิลปะ
(ก.)เพื่อต้องการให้สอบเยียวยาไม่ผ่าน
ข.เป็นครูต้องรอบรู้
ค.ครูดนตรีอยู่กลุ่มสาระศิลปะ


IP : (125.27.252.223)ครูศิลป์ กทม. Posted : 2010-01-23 20:04:37 IP : (125.26.80.201)


เห็นด้วยกับที่เฉลยมา ใจตรงกันเกือบหมดทุกข้อ มีแตกต่างอยู่บางข้อ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่

ข้อสอบบางส่วนออกซ้ำกับของเก่าในกระทู้http://www.kruthai.info/main/board04_/show.php?Category=ks3&No=9212
กับhttp://www.guruonline.in.th/lms/template/test/Ex-test.php?ex_id=859

ที่เห็นต่างมี
ข้อ 4 ง. การมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียน ให้เด็กได้รับประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน
-ศิลปะปฎิบัติ Studio Art
-ประวัติศาสตร์ศิลปะ History Art
-สุนทรีย์ศาสตร์ Aesthetic
-ศิลปะวิจารณ์ Art Criticism

http://www.wwartcol.com/articles_wi9d.html
http://portal.edu.chula.ac.th/cobee/blog/view.php?Bid=1245644252180283&pg=1&msite=cobee


ข้อ 8
พระศิวะ, พระอินทร์ และพระสรัสวดี ดูออกจะสูงไปสำหรับเทพของจำอวดนะ

พระอิศวรทรงแปลงพระองค์เป็นฤษีหนุ่มรูปงาม
พระนารายณ์แปลงเป็นภรรยาสาวรูปร่างสวยงาม
http://www.missladyboys.com/webboard/lofiversion/index.php?t967.html
http://fda.bpi.ac.th/View/parata1.html


ข้อ 10
เลือก ข สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุวัตติวงศ์

http://www.jitdrathanee.com/thaksinawat/suwat/thaipainting.htm

สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มีศิลปินแห่งยุคเป็นที่ประจักษ์คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ภาพที่สร้างชื่อเสียงก็คือ ภาพฝีพระหัตถ์ ชื่อภาพ “โพนช้าง” ซึ่งเป็นภาพที่ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 เมื่อทรงมีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา ต่อมาพระองค์ถูกยกย่องให้เป็นทั้งปราชญ์ทางด้านจิตรกรและสถาปนิก

ภายหลังในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ทางราชการก่อตั้งโรงเรียนศิลปะ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2456 ประทานนามว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” ทำให้เป็นการเริ่มพัฒนาการทางด้านจิตรกรรมไทยสมัยใหม่ให้เจริญก้าวหน้า

ในสมัยนี้มีจิตรกรรมที่เด่น ก็คือ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเขียนโดย พระวรรณวาดวิจิตร (ทอง) จารุวิจิตร ภาพเขียนแสดงความประณีตอลังการด้วยสีทองแวววาวในบรรยากาศของสีที่หนักแน่น

จิตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นได้แก่ พระสรลักษณ์ลิขิต (มุ่ย จันทรลักษณ์) เป็นจิตรกรที่รัชกาลที่ 5 องค์ก่อนส่งไปศึกษาที่อะคาเดมี กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทยในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ได้สร้างผลงานชิ้นสำคัญคือภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 2 เขียนด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลปะ

ข้อ 12
เลือก ง
ถ้าเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) คงต้องเป็น ก

ข้อ 14 ค นำความรู้มาเลือกสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและสนใจ

ข้อ 18 ค เห็นว่าน่าจะอยู่ในโทนฟ้านะ

ข้อ 21 ออกข้อสอบแบบนี้หลับตาจิ้มหน้าจอเอาดีกว่า ข้อไหนก็ถูกทั้งนั้นแหละ

ข้อ 31 ง 5555555555555555

[size=30pt]ขอให้ผลบุญกุศลครั้งนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าคิดหวังต้องการประสงค์สิ่งใด ขอให้สำเร็จลุล่วงสมหวังดังใจปองด้วยเทอญ สาธุ[/size]

มากมายหลายความรู้สึก ninephoom@gmail.com
http://oopps.bloggang.com